Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS


Camí de tornada


Menú principalREGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS

Amb la finalitat d’oferir la màxima informació sobre el procediment per la inscripció tant al Registre d’Entitats de la Generalitat com de l’Ajuntament, us presentem aquesta pàgina que dividim en tres blocs principals i un d’informatiu.

En un primer bloc, us informem dels passos per constituir una associació i tramitar l’alta a la Generalitat de Catalunya

En un segon bloc, us informem del procediment i de la documentació per tramitar la vostra alta al Registre Municipal d’Entitats de Blanes

En un tercer bloc, us recordem les obligacions de les entitats inscrites de mantenir actualitzades les vostres dades el Registre Municipal i us facilitem la documentació per fer-ho

Per últim, a títol informatiu, us presentem breument els aspectes més rellevants que es desprenen de les dades del Registre Munipal d'Entitats l'any 2017

Esperem que aquesta informació us sigui d’utilitat.

1.- QUÈ ÉS UNA ENTITAT I QUINS PASOS HE DE SEGUIR PER “LEGALITZAR” LA MEVA ENTITAT?

A.- QUE ÉS UNA ENTITAT?

Als efectes del Reglament de Participació Ciutadana, una entitat és un grup organitzat de persones que posen en comú coneixements, recursos i mitjans per aconseguir uns objectius determinats de caràcter públic o privat, amb absència d’ànim de lucre.

Les entitats poden adoptar diferents formes jurídiques com són associació, fundació o cooperativa. Més del 90% de les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Blanes, ho estan sota la forma jurídica d’associació.

Tot i ser molt diverses en quant a grandària i finalitats, hi ha autors que al conjunt d’entitats sense ànim de lucre d’un territori l’ha designat com a Tercer Sector.

B.- PER EXISTIR COM ENTITAT CAL QUE ESTIGUI REGISTRAT?


En principi NO, l’article 22.3 de la Constitució Espanyola estableix clarament que “Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad”

No obstant, la inscripció en un registre públic és garantia tant pels propis socis com per a tercers, incloent-hi administracions, que es relacionen amb les associacions. Des d’un punt de vista patrimonial, la inscripció produeix la separació entre el patrimoni de l’associació i dels seus socis.

Per altra banda, sovint les entitats persegueixen finalitats d’interès per les pròpies administracions públiques que els interessa fomentar aquests tipus de serveis i activitats per diferents motius que van des de la prestació de serveis a col·lectius vulnerables, a activitats que donen vida i promocionen el municipi, passant per activitats d’interès històric, artístic, cultural o esdeveniments esportius. En aquests casos, la prestació de serveis o la realització d’activitats requereix la col·laboració amb una administració pública i per tant, cal que les entitats estiguin:

- Constituïdes formalment

- Donades d’alta en els registres públics de l’àmbit territorial a on volen actuar

C.- QUINS TIPUS DE REGISTRES PÚBLICS EXISTEIXEN?


Existeixen dos tipus de Registres Generals segons l’àmbit d’actuació de l’entitat: el Registre Nacional d’Associacions, depenent del Ministeri de l’Interior i els Registres d’Associacions de les Comunitats Autònomes.

A Catalunya, existeix un Registre General: el Registre General d’Associacions que depèn del Departament de Justícia, i un Registre Específic a on s’inscriuen només les entitats esportives: Registre d’Entitats Esportives.

A l’àmbit municipal, molts ajuntaments arreu del territori català han creat el seu propi Registre Municipal d’Entitats.

D.- QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PER INSCRIURE UNA ASSOCIACIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA?
PAS 1: Per crear una associació cal la concurrència de la voluntat de com a mínim tres persones (socis fundadors), la designació o nom de la mateixa, la identificació de les persones que la dirigiran (Junta directiva) i els objectius i normes de funcionament de l’associació (estatuts).

Cal omplir dos documents: l’acta fundacional i els estatuts.

A continuació us adjuntem un model genèric d’acta fundacional, un model genèric d’estatuts i els models específics segons el tipus d’associació que voleu constituir.

DOCUMENTACIÓ:


Models genèrics:


Models específics d’estatuts:


PAS 2: Un cop omplerts els documents cal que tramiteu aquesta documentació a la Generalitat de Catalunya. Cal recordar que hi ha un Registre General que depèn del Departament de Justícia i un Registre Específic a on s’inscriuen només les entitats esportives que depèn del Departament d’Esports.

Si voleu inscriure la vostra entitat al Registre General d’Associacions, us adrecem al següent link

En cas que vulgueu inscriure la vostra entitat al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat us adrecem a aquest altre link

2.- JA ESTEM REGISTRATS! I ARA QUÈ CAL FER PER INSCRIURE L’ENTITAT AL REGISTRE D’ENTITATS DE BLANES?

A.- QUÈ ÉS EL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS DE BLANES?


Creat l’any 2006 amb l’entrada en vigor del Reglament de Participació Ciutadana, el Registre Municipal d’Entitats té com a finalitat permetre a l’Ajuntament i a tots els ciutadans conèixer el nombre d’entitats que hi ha a la ciutat, la seva representativitat i els seus objectius.

Per les entitats, la inscripció en el Registre Municipal suposa la possibilitat d’establir una col·laboració formal amb l’Ajuntament per poder accedir a l’ús d’espais i equipaments públics segons els seus corresponents reglaments d’utilització i a ajuts i subvencions segons les disponibilitats pressupostàries.

B.- QUÈ DEMANEM PER INSCRIURE UNA ENTITAT AL REGISTRE?


El Reglament de Participació Ciutadana enumera un conjunt de documentació necessària per a la inscripció, a la pràctica l’entitat ha d’omplir el formulari d’inscripció, que us adjuntem al final d’aquest apartat, i aportar la següent documentació:

- Resolució de la Generalitat conforme l’entitat està degudament inscrita, acompanyada dels estatuts de l’entitat degudament segellats per l’òrgan competent encarregat del Registre o bé publicats en un Diari Oficial

- El número d’identificació fiscal de l'entitat

Cal que l’entitat estigui domiciliada a Blanes. En cas d’entitats de caràcter supramunicipal, aquesta haurà de nomenar formalment una comissió o grup de treball amb seu permanent al municipi.

DOCUMENTACIÓ:


Formulari d’inscripció al Registre Municipal d’Entitats

C.- CLASSIFICACIÓ DE L'ENTITAT AL REGISTRE MUNICIPAL


Un cop l'entitat ha sol•licitat la seva inscripció, l'àrea de Participació Ciutadana la classificarà en una de les tipologies o àmbits establerts al registre que actualment són: cooperació al desenvolupament, cultura, educació, esports, gent gran, igualtat i dona, immigració, joventut, lleure, medi ambient, professional, religió, salut, social i veïnal/participatives.

L'Àmbit en què queda classificada l'entitat correspon a un àrea o departament de l'Ajuntament (Acció Social, Cultura i Festes, Educació, Esports, Joventut, Medi Ambient, Salut i Qualitat de Vida, Promoció de la Ciutat i Participació Ciutadana) que canalitzarà les demandes o sol•licituds de l'entitat a partir de la seva inscripció al Registre.

Per procedir a aquesta classificació s'atenen als següents criteris:

1- Els objectius i finalitats de l'entitat expressats en els seus propis estatuts

2- La pròpia voluntat dels representants de l'entitat expressada en el formulari de sol•licitud d'inscripció

La proposta de classificació es notifica tant a l'entitat interessada com a l'àrea encarregada de canalitzar les demandes i/o sol•licituds de l'entitat (àrea de referència) per tal que en un termini de 15 dies hàbils puguin formular les al•legacions que estimin pertinents

Transcorregut aquest termini sense al•legacions o resoltes aquelles que s'hagin produït es procedeix a la inscripció definitiva de l'entitat en el Registre Municipal

3.- DRETS DE LES ENTITATS I OBLIGACIÓ DE MANTENIR LES SEVES DADES ACTUALITZADES EN EL REGISTRE


Tant el Reglament de Participació Ciutadana com diversa normativa municipal reconeixen a les entitats, sota els condicionants i requisits establerts en els seus respectius preceptes, determinats drets i facultats (informació, ajuts econòmics i logístics, ús d'equipaments municipals, no subjecció a taxes i preus públics...).

Amb l’objectiu de proporcionar als blanencs/ques una informació veraç i fidedigna sobre les entitats del municipi, l’àrea de Participació Ciutadana vetlla per mantenir les dades actualitzades del Registre Municipal; així mateix, per conservar els drets i facultats esmentats, les entitats han de notificar les modificacions produïdes en les dades registrades (renovació de càrrecs de la junta, modificació d'estatuts, canvi de domicili social...) en el termini d'un mes de produir-se; així com l'actualització de les dades de contacte de l'entitat (telèfons, mails, adreça de correspondència...).

Us adjuntem la documentació necessària per modificar les dades a la pàgina web de l’entitat i per informar de la renovació de càrrecs

DOCUMENTACIÓ:

4.- DADES ESTADÍSTIQUES DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS (ANY 2017)


Actualment hi ha 332 entitats inscrites, classificades en 15 àmbits diferents.Aspectes rellevants de les dades del Registre Municipal d’Entitats:

- Heterogeneïtat i diversitat d’objectius i d’àmbits (15) en els que operen les entitats

- El 42% de les entitats inscrites en el registre són ESPORTIVES I CULTURALS

- Elevat nombre d’associacions de veïns: una associació de veïns per cada 1.600 habitats aproximadament

- Increment en els últims 4 anys de les entitats relacionades amb la SALUT i la promoció d’hàbits saludables: han passat de 16 a 29

- Organitzacions petites: un 57% de les entitats declara tenir menys de 50 socis i només 8 entitats amb seu social a Blanes en declara tenir més de 500 socis

Data de realització: | Data de la darrera actualització: 03/12/2018


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300