Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Expedients urbanístics no vigents (històric)

URBANISME

Camí de tornada


Menú principalExpedients urbanístics no vigents (històric)

EXPEDIENTS URBANÍSTICS NO VIGENTS

003 - 1983 - 000483 - GPla General d'Ordenació Urbana 1981 (en construcció)
003 - 1988 - 000483 - GAprovació definitiva dels expedients de modificació de la xarxa viària bàsica, adaptació cartogràfica i adequació de la normativa de la legislació catalana.
003 - 1989 - 000156 - GModificació del Pla General “Adaptació cartogràfica i ajust normatiu sèries A, B, C
003 - 1992 - 000221 - GModificació del Pla General, articles 130 i 134 referent a l’alçada mínima permesa per les plantes baixes a les edificacions de la zona 1 i 2 destinades a habitatge.
003 - 1992 - 000222 - GText Refós de la Modificació del Pla general referent a l’ús d’aparcament articles 138.2, 142.2 i 327 de la normativa urbanística.
003 - 1992 - 000580 - GModificació puntual referent a la implantació de la llar de jubilats a la plaça d’Espanya
003 - 1992 - 001036 - GModificació puntual referent a les alçades mínimes de les plantes baixes i els aprofitaments sota coberta.
003 - 1993 - 000587 - GModificació dels articles 147 a 154, referent a la supressió de l’agrupació d’habitatges i usos hoteleres i d’aparthotel en zona clau 4.
003 - 1993 - 000714 - GModificació en el traçat del camí de ronda a l’alçada del Jardí Botànic.
003 - 1994 - 000217 - GModificació puntual en l’àmbit de la zona de remodelació i nova ordenació clau-5.
003 - 1994 - 000474 - GModificació de la normativa urbanística per establir l’obligació de conservar les obres d’urbanització incorporant l’article 39-Bis.
003 - 1995 - 000594 - GText refós de la modificació per a classificar com aparcament uns terrenys delimitats per la Ctra. Accés Costa Brava, i el vial d’accés a l’Hospital comarcal.
003 - 1996 - 000114 - GDefinició de la zonificació i la normativa urbanística aplicable en el sector Valldolig - 3
003 - 1996 - 000567 - GModificació referent a la implantació d’un teatre municipal, entre els carrers Senda del Molí i Antoni Gaudi i desafectació finca entre els carrers Àgata, Circumval·lació i Cargol de Mar.
003 - 1996 - 000784 - GText Refós de l’expedient de modificació per l’ajust dels límits del sector industrial Nord, en el sentit de determinar que la línia d’edificació de la zona 8 se situarà a 25 m. de l’aresta exterior de la calçada.
003 - 1996 - 000918 - GText Refós de l’expedient de modificació referent a les illes delimitades pels carrers Canigó, Arnau Gatell i els carrers Gavarres i Alberes.
003 - 1997 - 000432 - GModificació de la Unitat d’actuació “Mas Terrats”, amb la incorporació de l’ajust de les rasants del vial anomenat futur carrer de Mas Terrats.
003 - 1998 - 000500 - GModificació per a la reordenació de la vialitat entre el sector Mas Cremat i el Pla Parcial Industrial Nord.
003 - 1998 - 000879 - GModificació puntual del Pla General per la reordenació vialitat sector S.U.P. Vall de Burg / sector barri Els Olivers.
003 - 1999 - 000215 - GModificació puntual de l’article 180.2 de les Normes urbanístiques en relació a l’alçada màxima del sector Clau 11-a, sectors de desenvolupament residencial plurifamiliar d’intensitat 1.
003 - 2000 - 000732 - GModificació puntual del Pla General referent a l’article 168.A,6 de les normes urbanístiques, condicions d’edificació del capítol novè zona industrial Clau 8.
003 - 2001 - 000115 - GModificació puntual del Pla General referent a la finca situada al carrer Ample 26, per adaptar-la a sala polivalent, amb la incorporació del retranqueix d’alineació.
003 - 2001 - 000819 - GModificació puntual del Pla General per qualificar de sistema general d’aparcaments Clau A1a. Els terrenys situats al Passeig de Catalunya cantonada carrer Lluís Companys.
003 - 2001 - 001101 - GModificació del Pla General en l’àmbit del sector SUP A-1, PP Costa Brava entre la Ctra. GI-682 i la riera.
003 - 2002 - 000133 - GModificació del Pla General per facilitar la implantació de dotacions hoteleres de categoria al sector S’Abanell, que afecta als articles 142, 166 i 289, aplicables en aquest sector.
003 - 2003 - 007972 - GModificació del Pla General al sector Ctra. de Malgrat.
003 - 2003 - 009593 - GModificació puntual del Pla General per a la reordenació dels equipaments de la zona del cementiri municipal.
003 - 2003 - 009594 - GModificació puntual del Pla General per a la reordenació de la cantonada entre els carrers Anselm Clavé i Sta. Cecília.
003 - 2003 - 009759 - GText Refós de la modificació del Pla General al sector de El Pinar.
003 - 2003 - 010384 - GModificació del Pla General per a una nova regulació d’usos entorn Illa de Blanes / Portal de la Costa Brava.
003 - 2005 - 016121 - GText Refós de la modificació del Pla General per requalificar uns terrenys situats a l’extrem nord de l’actual camp de futbol de Ca la Guidó.
003 - 2005 - 016133 - GModificació del Pla General en relació a la finca municipal situada al carrer Ample 11, per qualificar-la com a equipaments D2 i D5.
003 - 2005 - 020691 - GModificació del Pla General Portal Costa Brava / Mas Cuní.
003 - 2006 - 024819 - GModificació del Pla General per a la requalificació d’uns terrenys situats a la zona de l’Hospital Asil Sant Jaume.
003 - 2006 - 025594 - GModificació Puntual del Pla General per adaptar-lo al que estableix la Llei 25/2003, que declara paratge natural d'interès nacional la finca Pinya de Rosa.
020 - 1991 - 000347 - GPla Parcial sector A-6 Valldolig tot incorporant d’ofici la reserva per la traça de la línia de ferrocarril de la costa entre Blanes i Lloret de Mar.
020 - 1994 - 000956 - GText Refós del Pla Parcial Pinya de Rosa.
020 - 1995 - 000026 - GModificació de l’article 13.11 de les ordenances del Pla Parcial del sector Industrial Ctra. de l’Estació.
020 - 1996 - 000039 - GModificació de l’article 13.11 de les ordenances del Pla Parcial del sector Industrial Ctra. de l’Estació.
020 - 1996 - 000785 - GPla Parcial d’ordenació del sector Industrial Nord.
020 - 1997 - 000682 - GText Refós de la modificació del Pla Parcial Can Borell.
020 - 1999 - 000521 - GModificació puntual del Pla Parcial Can Borell.
020 - 2000 - 001062 - GModificació de l’article 23 de les normes urbanístiques del Pla Parcial d’Ordenació del sector Industrial Nord.
020 - 2001 - 001111 - GText Refós del Pla Parcial d’ordenació Costa Brava.
020 - 2004 - 011085 - GModificació del Pla Parcial sector Industrial Ctra. de l’Estació, amb la supressió d’ofici del plànol a escala 1/2000.
020 - 2004 - 013381 - GText Refós de la modificació del Pla Parcial sector industrial Nord, reordenació zona de dotacions i parc urbà.
020 - 2004 - 014958 - GModificació del Pla Parcial Can Borell per adaptar l’ordenament de l’illa M-3 a la construcció d’una promoció pública d’habitatges.
020 - 2005 - 016135 - GModificació del Pla Parcial d’ordenació sector Valldolig A-6, illes 3, 4, i 5.
020 - 2005 - 020864 - GText Refós de la modificació del Pla Parcial sector Industrial Nord per a la reordenació de la zona dotacional per a la implantació del nou tanatori - crematori.
022 - 1991 - 000348 - GText Refós del Pla Especial de Reforma interior Mas Florit.
022 - 1992 - 000227 - GPla especial de reserva de traçat per a la prolongació de la línia de ferrocarril entre Blanes i Lloret de Mar.
022 - 1994 - 000880 - GText Refós del Pla Especial del sector classificat com a equipament Sanitari Assistencial, delimitat pels carrers Arcelós, Montseny Tarragona i Fe.
022 - 1995 - 000596 - GText Refós del Pla Especial de reordenació volumètrica del sector Mas Massonet.
022 - 1995 - 000763 - GModificació del Pla Especial de Reforma Interior Mas Florit.
022 - 1995 - 000300 - GText Refós del Pla Especial de Millora Urbana al sector Maria Lluïsa.
022 - 1997 - 000681 - GPla Especial per qualificar d’equipament soci cultural Clau D5, el solar de la cruïlla Passeig de S’Abanell i AV de Catalunya.
022 - 2000 - 000460 - GModificació del Pla Especial de reforma interior Mas Florit referent a la regulació d’usos.
214 - 2005 - 016916 - GText Refós de les normes urbanístiques del planejament general del terme municipal de Blanes.
251 - 2003 - 007974 - GPla Parcial urbanístic Avinguda d’Europa.
271 - 2003 - 010701 - GPla Especial per a complementar amb l’ús d’equipament sanitari - assistencial, clau D-7, els terrenys situats entre l’AV d’Europa, Pg. Catalunya, Senda del Molí i carrer de nova denominació.
271 - 2005 - 016136 - GPla Especial per a l’ampliació del centre d’estudis avançats.
281 - 2003 - 010033 - GPla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Contoliu, de la Mina, Roser i del Montseny.
2007 - 025976 - GPla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i històric-artístic i el seu catàleg de Blanes.
2007 - 029330 - GModificació puntual del Pla General d'ordenació urbana de Blanes (pgou 89) - sector Nylstar . Text refós. Ref. CTUG 2007/029330/g
2007 - 029825 - GModificació de l'article 169 (condicions d'ús) de les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana. Text Refòs.
2007 - 029383 - GModificació puntual pla parcial A6 Valldolig polígon 1 Blanes. Text refós. (en compliment de les prescripcions contingudes en l’acord d’aprovació definitiva de la CTU de Girona, data 21 Novembre de 2007)
2007 - 027914 - GModificació pla parcial Avinguda Europa. Text refós. (en compliment de les prescripcions contingudes en l’acord d’aprovació definitiva de la CTU de Girona, data 19 Desembre de 2007)
2008 - 030883 - GModificació de l'article 182 de les Normes Urbanístiques del PGOM. Augment densitat sector A-6 Valldolig, poligon 1 (en compliment de les prescripcions contingudes en l’acord d’aprovació definitiva de la CTU de Girona, data 05 Març de 2008)
2008 - 031342 - GModificació del Pla Parcial sector A-6 Valldolig, poligon 1 - Augment densitat illes 11, 12 i 13b per a la construcció de 76 habitatges protegits de promoció pública
2008 - 030890 - GAprovació definitiva de la modificació del Pla General per a la requalificació de l'illa M-3 al sector de Can Borell.
843 - 2008 - 050101Ámbit suspensió de llicències
2009 - 035480 - G Pla Especial del Col·legi Santa Maria, al terme municipal de Blanes
2009 - 035481 - GText refòs ( en compliment de les prescripcions contingudes en l'acord d'aprovació definitiva de la CTU de Girona, data 28 de gener de 2009 ). Modificació puntual pla parcial Accés Costa Brava
2009 - 038264 - GAprovació inicial del projecte de modificació puntual del PGOU per la delimitació del polígon d'actuació discontinuo als efectes de la gestió urbanística dels terrenys propietat de la Fundació Carles Faust qualificats d'espais lliures públics al voltant de la muntanya de Sant Joan.Data de realització: 03/11/2011 | Data de la darrera actualització: 12/09/2014

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300