Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

SELECCIO DE PERSONAL / OFERTES DE TREBALL

RECURSOS_HUMANS

Camí de tornada


Menú principal

  • L'Ajuntament
  • Ciutadans


SELECCIO DE PERSONAL / OFERTES DE TREBALL

Per decret d'alcaldia de data 26 de juny de 2015 es van aprovar les bases especifiques per a la
selecció d'un/a Administratiu/va Grup C1 en règim de contractació de relleu a temps parcial.
Codi convocatòria 02/15.

Modificació bases selecció de personal

En relació a l’anunci publicat al D.O.G.C. núm. 6906 de data 6 de juliol de 2015 i al B.O.P. de Girona núm. 130 de data 8 de juliol de 2015 , d’aprovació de bases específiques per a la selecció d’un administratiu/va , grup C1, per contracte laboral temporal de relleu a temps parcial, mitjançant el sistema de concurs amb comprovació pràctica i entrevista personal codi 02/15, per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juliol d’enguany es fa pública la modificació de les bases segona i sisena , segons el següent detall :

* S’elimina una de les condicions que constava a la base segona, en concret : Acreditar dos anys d’experiència a l’Administració Pública, realitzant funcions equivalents a la del lloc de treball a cobrir.

*S’elimina el text que figura en la base sisena, apartat C: Valoració de mèrits, en concret: Els dos primers anys a l’Administració Pública, no es tindran en compte a efectes de mèrit, ja que és un requisit per accedir-hi al procés selectiu

Les bases íntegres modificades estan exposades al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament.


Recordi el medi ambient - doc17072015.pdf

Es fa públic als efectes de l’obertura d’un nou termini de presentació d’instàncies de vint dies naturals, comptats a partir del següent a aquell en que aparegui publicat l’últim dels anuncis en el BOP de Girona i el DOGC.

PUBLICACIONS

Codi
Concurs
DOGC
BOP
02/15
Administr.
de relleu
06-07-15
08-07-15
02/15
Administr.
de relleu
-Modificades
23-07-15
23-07-15
==================================================

Veure informació annexa sobre terminis/models de presentació d'instàncies

-----------------------------------------------------------------------------------------

ANUNCI

SELECCIÓ DE PERSONAL

Aquest Ajuntament de Blanes ha presentat Oferta de Treball al Servei d’Ocupació de Catalunya per a la contractació laboral temporal per acumulació de tasques, per un període de sis mesos:

*Un/a Treballador/a Social

Requisits:

- Estar en possessió del títol de Diplomat en Treball Social
- Disponibilitat horari i per desplaçar-se
- Estar en possessió del certificat de nivell C1 de suficiència de català

Les persones interessades podran adreçar-se a la Oficina de Treball de Blanes - Servei d’Ocupació de Catalunya, ubicada a la plaça Onze de Setembre, número 22-24 de Blanes, telèfon 972 358 408

Blanes, 5 d’agost de 2015Data de realització: 11/26/2001 | Data de la darrera actualització: 08/05/2015

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300