Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

SELECCIO DE PERSONAL / OFERTES DE TREBALL

RECURSOS_HUMANS

Camí de tornada


Menú principal

  • L'Ajuntament
  • Ciutadans


SELECCIO DE PERSONAL / OFERTES DE TREBALL

ANUNCI

SELECCIÓ DE PERSONAL

Per acords de la Junta de Govern Local de data 11 de febrer i 10 de març de 2016, l'Ajuntament de Blanes ha aprovat les següents bases de selecció de personal :

* Codi convocatòria 01/16
L'objecte d'aquesta convocatòria es la selecció de Gruista en règim de contractació laboral de relleu a temps parcial del 50 % de jornada, grup de titulació C2, mitjançant
el sistema de concurs de mèrits amb comprovació pràctica i entrevista personal.
Recordi el medi ambient - doc15032016.pdf

===================================

*Codi convocatòria 02/16
L´objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una Borsa de treball per a cobrir vacants temporals que es puguin produir en places d'Auxiliars Administratius
grup de titulació C2, mitjançant el sistema de concurs de mèrits amb comprovació pràctica i entrevista personal.

Recordi el medi ambient - doc16032016.pdf

===================================

*Codi convocatòria 03/16
L'objecte d´aquesta convocatòria és la creació d'una Borsa de treball per a cobrir vacants temporals a l'Oficina municipal de Turisme i punts d'informació,
que es puguin produir en places d´Auxiliars Intèrprets grup de titulació C2, mitjançant el sistema de concurs de mèrits amb comprovació pràctica i entrevista personal.

Recordi el medi ambient - doc16032016.pdf

===================================

Es fa públic als efectes de presentació d'instàncies durant el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent a aquell
en què aparegui publicat l´últim dels anuncis de les convocatòries en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP)
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.(DOGC)

Els següents anuncis es publicaran al tauler d'edictes i a la pàgina web d'aquest Ajuntament.

PUBLICACIONS

Codi
Concurs
DOGC
BOP
01/16
Gruista
Núm.7086 de 24/03/16
Núm. 59 de 29/03/16
02/16
Borsa Aux. Adm.
Núm.7086 de 24/03/16
Núm. 59 de 29/03/16
03/16
Borsa Aux. Interp.
Núm.7086 de 24/03/16
Núm. 59 de 29/03/16
Veure informació annexa sobre terminis/models de presentació d'instànciesData de realització: 11/26/2001 | Data de la darrera actualització: 03/30/2016

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300