Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

SELECCIO DE PERSONAL / OFERTES DE TREBALL

RECURSOS_HUMANS

Camí de tornada


Menú principal

  • L'Ajuntament
  • Ciutadans


SELECCIO DE PERSONAL / OFERTES DE TREBALL

ANUNCI - SELECCIÓ DE PERSONAL

Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2016 l’Ajuntament de Blanes ha aprovat les següents bases de selecció de personal :

* Codi convocatòria 04/16
L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció d’un oficial fuster, en règim de contractació laboral d’interinitat a temps complet, subgrup de titulació C2, mitjançant el sistema de concurs de mèrits amb comprovació pràctica i entrevista personal.

- doc14062016.pdf


*Codi convocatòria 05/16
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció d’un oficial serraller, en règim de contractació laboral d’interinitat a temps complet, subgrup de titulació C2, mitjançant el sistema de concurs de mèrits amb comprovació pràctica i entrevista personal.


- doc14062016.pdf


Es fa públic als efectes de presentació d’instàncies durant el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent a aquell en què aparegui publicat l’últim dels anuncis de les convocatòries en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.(DOGC)

Els següents anuncis es publicaran al tauler d'edictes i a la pàgina web d'aquest Ajuntament.

PUBLICACIONS

Codi
Concurs
DOGC
BOP
04/16
Oficial fuster
Núm.7145 de 20.06.16
Núm. 119 de 22.06.16
05/16
Oficial serraller
Núm.7145 de 20.06.16
Núm. 119 de 22.06.16
Veure informació annexa sobre terminis/models de presentació d'instànciesData de realització: 11/26/2001 | Data de la darrera actualització: 07/12/2016

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300