Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Reglament d'Assistència Jurídica Gratuïta


Camí de tornada


Menú principalReglament d'Assistència Jurídica Gratuïta

Reglament d'Assistència Jurídica Gratuïta
B.O.E. núm. 231 (Dimarts 24-9-96) plana 28505
Reial Decret 2103/1996 de 20-9-96


Nou sistema de justícia gratuïta orientat a facilitar, a qui acrediti insuficiència de recursos per assolir amb els seus mitjans, l'obtenció d'assessorament en Dret i la disposició dels medis professionals i materials necessaris per accedir a la tutela judicial efectiva dels seus drets i interessos legítims.

Capítol I
Normes d'organització i funcionament de les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta

Article 1. Àmbit territorial.

1. A cada capital de província, a les ciutats de Ceuta i Melilla i a les illes de La Palma, El Hierro, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura, Menorca i Eivissa, es constituirà una Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta.
2. Les funcions i competències de les Comissions seran, dins del seu correspondent àmbit territorial, les previstes a la llei d'Assistència Jurídica Gratuïta i en aquest Reglament.

Article 2. Delegacions de les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta.

1. Per Reial Decret, prèvia aprovació del Ministre d'Administracions Públiques, es podrà acordar la creació de Delegacions de les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta, en aquells casos en els que el volum d'assumptes a tractar, les circumstàncies geogràfiques o altres causes justificades ho aconsellin.
Quan es tracti de Delegacions de Comissions en la composició de les quals s'integrin funcionaris de Delegacions del Govern o Governs civils, d'acord amb lo establert en l'apartat 2.b) de l'article 3 d'aquest Reglament, la seva creació es farà mitjançant proposta conjunta dels Ministres de Justícia i Interior.
2. El Reial Decret de creació de les Delegacions determinarà l'àmbit territorial d'aquestes i fixarà la seva composició, en la que estaran representades les mateixes institucions que integren amb caràcter general les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta.
3. Les Delegacions, que tindran les mateixes funcions que les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta, estaran subjectes a les directrius d'actuació i als criteris generals que, per reconeixer el dret a l'assistència jurídica gratuïta, adoptin les Comissions provincials, i se'ls aplicaran les regles de funcionament que preveu aquest Reglament.

Article 3. Composiciói designació de membres.

1. Les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta estaran presidides per un membre del Ministeri Fiscal, que vindrà designat pel Fiscal en Cap de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia o, en el seu cas, de l'Audiència Provincial.
2. Tanmateix, formaran part de les Comissions els següents vocals:

a) Un advocat de l'Estat, designat pel Director general del Servei Jurídic de l'Estat
b) Un funcionari que ocupi un lloc de treball que correspongui a funcionaris que pertanyen a Cossos o Escales del grup A, que serà designat respectant les següents regles:

1ª.Per les Comissions d'aquelles províncies en els que hi hagi Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el funcionari serà designat pel Subsecretari de Justícia, d'entre els destinats a l'esmentada Gerència.
2ª.Per les Comissions de les províncies de Badajoz i Toledo i de les ciutats de Ceuta i Melilla, el funcionari serà designat pel Delegat del Govern, d'entre els destinats a la Delegació del Govern Respectiva.
3ª.Per les Comissions de les altres províncies, el funcionari el designarà el Governador Civil, d'entre els destinats al Govern Civil Respectiu.
4ª. Per les Comissions de les illes que no són capital de província, el funcionari el designarà el Delgat Insular del Govern, d'entre els destinats a la Delegació Insular del Govern respectiva.

Article 4. Dependència Orgànica, suport administratiu i seu.

1. Les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta quedaran adscrites orgànicament a les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia o, on no existeixin, a les Delegacions del Govern o dels Governs Civils. Aquests organs donaran suport adminstratiu i tècnic necessaris pel seu funcionament.
2. Les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta tindran la seva seu a les dependències que els òrgans mencionats en l'apartat anterior posin a la seva disposició o, en el seu cas, en les d'òrgans jurisdiccionals radicats en el seu àmbit territorial.

Article 5. Informació sobre els serveis de justícia gratuïta.

1. Les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta disposaran de les llistes de colegiats que exerceixen adscrits als serveis de justícia gratuïta, amb indicació del seu domicili professional i, en el seu cas, d'especialitzacions per ordres jurisdiccionals o en les diverses rames jurídiques.
A les seus de les Comissions s'exposaran les normes de funcionament, seu i horaris d'atenció al públic dels Serveis d'Orientació Jurídica dels Col.legis d'Advocats.
2. La informació a la que es refereix a l'apartat anterior estarà a disposició de tota persona interessada en accedir als serveis de justícia gratuïta, i serà semestralment actualitzada pels respectius Col.legis.

Article 6. Normes de funcionament.

1. El funcionament del les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta s'ajustarà a lo establert en la llei d'Assistència Jurídica Gratuïta i, amb caràcter general, es regirà per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Adminstracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pels òrgans col.legiats.
2. Les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta es reuniran com a mínim amb una periodicitat de 15 dies.

Article 7. Funcions.

Són funcions de les Comissions, en els terminis prevists a la llei d'Assistència Jurídica Gratuïta, les següents:

a) Reconèixer o denegar el dret a l'assistència jurídica gratuïta, confirmant o modificant, en el seu cas, les decissions prèviament adoptades pels Col.legis professinals.
b) Revocar el dret quan es donin les circumstàncies prvistes en l'article 19 de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta.
c) Efectuar les comprobacions i recabar la informació que al llarg de la tramitació de les sol.licituds d'assistència jurídica gratuïta s'estimen necessàries i, en especial, requerir de l'Administració tributària corresponent la confirmació de l'exacitud de les dades de caràcter tributari alegats pels sol.lcitants.
d) Rebre i traslladar al Jutjat o Tribunal corresponent l'escrit d'impugnació de les ressolucions que, definitivament, reconeixin o deneguin el dret.
e) Tramitar les comunicacions relatives a la insostenibilitat de la pretensió presentada pels advocats.
f) Supervisar les actuacions dels Serveis d'Orientació Jurídica previstos en l'article 21 del present Reglament, i actuar com òrgans de comunicació amb els Col.legis professionals, a efectes de canalitzar les queixes o denúnciesformulades com conseqüència de les actuacions relacionades amb els serveis d'assistència jurídica gratuïta, en aquells casos en que tals iniciatives no s'han plantejat directament davant dels Col.legis.Capítol II
Procediment pel reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta.

Article 8. Iniciació.

El procediment per reconèixer el dret a l'assistència jurídica gratuïta s'iniciarà a instància de parte, mitjançant la presentació del model normalitzat de sol.licitud i la documentació que figura en l'annex I d'aquest reglament.
Els impresos es facilitaran a les dependències judicials, en els Serveis d'Orientació Jurídica dels Col.legis d'Advocats i a les seus dels òrgans als que es refereix l'article 4 del present Reglament.
Els Col.legis d'Advocats adoptaran les mesures necessàries per que els professionals facilitin els impresos als interessats i aconsegueixin d'aquests la seva cumplimentació.

Article. 9. Presentació de la sol.licitud.

1. Les sol.licituds d'assistència jurídica gratuïta es presentaran als Serveis d'Orientació Jurídica del Col.legi d'Advocats del lloc on es trobi el Jutjat o Tribunal que tingui que reconèixer el procés principal, o al Jutjat del domicili del sol.licitant si el procésno s'hagués iniciat.
En aquest últim cas, l'òrgan judicial donarà trasllat immediat de la petició al Col.legi d'Advocats territorialment competent.
2. Quan l'interessat fundamenti lo que pretenén en les circumstàncies excepcionals previstes en l'article 5 de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta per obtenir el reconeixement del dret, la sol.licitud es presentarà directament a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, que resoldrà determinant quins són els beneficis de l'article 6 de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta, i amb quin abast, són d'aplicació al sol.licitant.

Article 10. Subsanació de deficiències.

Els Serveis d'Orientació Jurídica dels Col.legis d'Advocats examinaran la documentació presentada, i si apreciessin que és insuficient o que a la sol.licitud hi haguessin deficiències, concediran a l'interessat un termini de 10 dies hàbils per la subsanació dels defectes que hagin trobat.
Si després d'aquest termini no s'ha produït la subsanació, el Col.legi d'Advocats arxivarà la petició, notificant-ho a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta que correspongui.

Article 11. Designacions provisionals.

1. Analitzada la sol.licitud, i arreglats, en el seu cas, els defectes que s'hagin trobat, si el Col.legi d'Advocats cregués que el peticionari cumpleix els requisits legalment establerts per obtenir el dret a l'assistència jurídica gratuïta, procedirà en el termini de 15 dies previst en el primer paràgraf de l'article 15 de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta a la designació provisional d'advocat i ho comunicarà alhora al Col.legi de Procuradors per tal que, dins dels 3 dies següents, es designi procurador si la seva intervenció fós preceptiva.
En aquest últim cas, el Col.legi de Procuradors comunicarà immediatament al d'Advocats la designació efectuada.
2. Realitzada la designació provisional de l'advocat i, en el seu cas, comunicada la del procurador, el Col.legi d'Advocats tindrà un termini de 3 dies per traslladar a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta corresponent l'expedient complet, així com les designacions efectuades, a efectes de la verificació i ressolució definitiva de la sol.licitud.

Article 12. Ausència de designacions provisionals.

En el cas de que el Col.legi d'Advocats estimés que el peticionari no cumpleix els requisits esmentats a l'apartat 1 de l'article anterior, o que la pretensió principal continguda en la sol.licitud es manifestés insostenible o carent de fonament, comunicarà al sol.licitant en un plaça de 5 dies que no ha efectuat el nomenament provisional d'advocat i, alhora, traslladarà la sol.licitud a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta perqué aquesta resolgui definitivament.

Article 13. Reiteració de la sol.licitud.

1. Quan el Col.legi d'Advocats, en el termini de 15 dies a contar des de la recepció de la sol.licitud, o en el seu cas, des de la subsanació dels defectes advertits, no s'hagi realitzat cap de les actuacions previstes en els dos articles anteriors, el sol.licitant, sense perjudici de lo establert en l'article 24 d'aquest reglament, podrà reiterar la sol.licitud a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta corresponent.
2. Reiterada la sol.licitud, la Comissió obtindrà del Col.legi la immediata remissió de l'expedient junt amb un informe sobre la petició, ordenant al mateix temps la designació provisional de l'Advocat i, si fós preceptiu, de Procurador.

Article 14. Instrucció del procediment.

1. Una vegada s'ha rebut l'expedient per qualsevol de les vies recullides en les articles 11, 12 i 13 del present Reglament, la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta disposarà d'un termini de 30 dies per efectuar les comprovacions i obtenir la informació que estimi necessàries per verificar l'exactitud i realitat de les dades declarades pel sol.licitant, i també per dictar ressolució.
2. Als efectes previstos en l'apartat anterior, i de conformitat amb lo establert per l'article 17 de la Llei Assistencial Jurídica Gratuïta, la Comissió podrà recullir de l'Administració Tributària corresponent la confirmació de les dades de caràcter tributari que constin en la documentació d'aquesta naturalesa presentada amb la sol.licitud, sempre que s'estimi indispensable per dictar ressolució.
La petició d'aquesta informació es farà mitjançant escrit firmat pel Secretari de la Comissió.
3. Tanmateix, dins del termini establert en l'apartat 1 d'aquest article, la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta podrà escoltar a la part o parts contràries en el pleit o contra les que es pretingui exercitar l'acció, quan siguin conegudes i s'estimi que poden aportar dades per conèixer la real situació econòmica del sol.licitant.
En el cas de no comparèixer aquestes en el termini de 10 dies des que van ser citades, continuarà la tramitació de la sol.licitud, sense perjudici del seu dret a personar-se en el procediment en qualsevol moment anterior a la ressolució definitiva i de lo establert en l'article 20 de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta.
4. La fase d'instrucció del procediment per reconèxer el dret a l'assistència jurídica gratuïta es regirà, en tot cas, pels principis de cel.leritat i sumarietat.

Article 15. Resolució: Continguts i efectes.

1. Realitzades les comprovacions pertinents, la Comissió dictarà resolució reconeixent o denegant el dret a l'assistència jurídica gratuïta.
En el cas de dictar ressolució estimatòria, la Comissió determinarà, quan sigui necessari atès a lo establert en la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta, quines de les prestacions que integren el dret són d'aplicació al sol.licitant.
Tanmateix, als efectes previstos per l'apartat 10 de l'article 6 de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta, quan el sol.licitant a qui es reconeixi el dret acrediti ingressos per sota del salari mínim interprofessional, es farà menció expressa d'aquesta circumstància en la ressolució.
2. La ressolució estimatòria el dret implicarà la confirmació de les designacions d'advocat i, en el cas, de procurador, efectuades provisionalment pels Col.legis Professionals.
En el supòsit de que aquestes designacions no s'haguessin produït, la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, requerirà inmediatament dels Col.legis el nomenament dels professionals que defensin i, en el seu cas, representen al titular del dret.
3. La ressolució desestimatòria implicarà que les eventuals designacions d'ofici realitzades prèviament quedin sense efecte i, per tant, el sol.licitant haurà de designar advocat i procurador de lliure elecció. En tals casos, el peticionari haurà d'abonar els honoraris i drets econòmics ocasionats pels serveis efectivament prestats pels professionals designats d'ofici amb caràcter provisional, però l'advocat no podrà reclamar al procurador el pagament dels seus honoraris.

Article 16. Notificació de la ressolució.

La ressolució de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta es notificarà en el termini comú de tres dies al sol.licitant, al Col.legi d'Advocats i, en el seu cas, al Col.legi de Procuradors, així com a les parts interessades, i es comunicarà al Jutjat o Tribunal que estigui al cas del procés, o al Jutge Degà de la localitat si aquell no s'hagués iniciat.
Les notificacions i comunicacions les realitzaran els Secretaris de les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta, a través dels òrgans esmentats en l'article 4.1. del present Reglament.

Article 17. Ausència de ressolució expressa.

1. Una vegada ha passat el termini de 30 dies establert en l'article 14 i la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta hagi resolt expressament la sol.licitud, quedaran ratificades les decisions previament adoptades pels Col.legis d'Advocats i Procuradors, amb els efectes estimatoris o desestimatoris que en cada cas corresponguin.
2. Si els Col.legis tampoc haguessin adoptat cap decissió conforme a lo previst en l'article 13, la falta de ressolució expressa de la Comissió en termini, donarà lloc a que la sol.licitud pugui entendre's estimada, procedint, a petició de l'interessat, el Jutge o Tribunal que conegui

Data de realització: 10/14/1996 | Data de la darrera actualització: 02/10/2000

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300