Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

LA REFORMA DE LA LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (LLEI 53/99 DE 28 DE DESEMBRE)


Camí de tornada


Menú principalLA REFORMA DE LA LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (LLEI 53/99 DE 28 DE DESEMBRE)

LA REFORMA DE LA LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
(LLEI 53/99 DE 28 DE DESEMBRE)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

· COMPLIMENT DE LA LLEI 66/97.
· ACLARIMENT PRECEPTES, CORRECCIÓ DEFICIÈNCIES I MAJOR OBJECTIVITAT, TRANSPARÈNCIA I CONCURRÈNCIA.
· PROMULGAR UN TEXT REFÓS QUE INCORPORI LES MODIFICACIONS REALITZADES DES DE 1995.
· ADAPTAR LA LEGISLACIÓ DE CONTRACTES A LA DIRECTIVA 97/52 cee.

ASPECTES GENERALS

· Entrada en vigor de la llei: el 29-30 de març de 2000 (disposició FINAL ÚNICA).
· Els expedients de contractació iniciats i els contractes adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor a la llei 53/99 es regiran per la normativa anterior (disposició TRANSITÒRIA ÚNICA).
· El Govern ha d'elaborar un Text Refós que incorpori aquestes reformes de la Llei 13/95 i les previsions de l'article 30 DE LA LLEI 96/1998, DE 17 DE DESEMBRE, SOBRE INTRODUCCIÓ A L'EURO (disposició FINAL ÚNICA APARTAT 2n)
· Es redueix el nombre d'articles amb caràcter bàsic EN un total de 28 (disposició FINAL PRIMERA)

CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES
(I)
- CONTRACTES ADMINISTRATIUS (ART 5.2.a)
- obres - subministraments - serveis
- gestió de serveis públics - consultoria i assistència
- CONTRACTES ADMINISTRATIUS especials (ART 5.2.b) els d'objecte diferent als generals, vinculats al gir o tràfic de l'adm. per satisfer de manera directa o immediata una finalitat pública o per declaració d'una llei.
- CONTRACTES PRIVATS (ART 5.3)
LA RESTA DE CONTRACTES, EN CONCRET ASSEGURANCES, BANCARIS, INVERSIONS, DONACIO, PERMUTA I ARRENDAMENT DE BÉNS IMMOBLES I PROPIETATS INCORPORALS I VALORS NEGOCIABLES.

CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES
(II)
· Supressió del contracte de treballs específics.
· Integració en el contracte de subministraments de les modalitats d'arrendament financer i arrendament amb opció de compra (art 172).
· Regulació dels contractes amb empreses de treball temporal (art 197).
Classes de procediment segons la quantia del contracte (imports en pta / euros)
LLEI 53/99
OBRES
SUBMINISTRA-
MENTS
FABRICACIÓ I CONSUMIBLES
GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
SERVEIS, CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA
CONTRACTE MENOR
Fins a 5.000.000 /
30.051,61 €
Fins a 2.000.000 /
12.020,24 €
Fins a 2.000.000 /
12.020,24 €
---------------
Fins a 2.000.000 /
12.020,24 €
PROCEDIMENT NEGOCIAT (Límit del 10% recursos ordinaris Adm.local)
Fins a 10.000.000 /
60.101,21 €
Fins a
5.000.000 /
30.051,61 €
Fins a 5.000.000 / 30.051,61 € i
Fins a 8.000.000 / 48.080,97 € (en fabricació)
Fins a 10.000.000 / 60.101,21 €
(en consumibles)
Fins a 5.000.000 30.051,61 €
(despeses primer establiment)
i termini inferior a 5 anys
Fins a
5.000.000 /
30.051,61 €
PUBLICITAT DOGC i BOP
SUBH o CONCURS
Des de 10.000.000
60.101,21 €
fins a 891.521.645 / 5.278.227 € (1)
Des de 10.000.000 60.101,21 €
fins a 35.660.846 / 211.129 € (1)
Des de 8.000.000 / 48.080,97 € o 10.000.000 / 60.101,21 € fins a 35.660.846 / 211.129 € (1)
Des de 5.000.000 / 30.051,61 €
Des de 5.000.000 / 30.051,61 €
fins a 35.660.846 /
211.129 € (1)
PUBLICITAT diari o CCEE
SUBH o CONCURS
Des de 891.521.645 /
5.278.227 € (1)
Des de 35.660.846 / 211.129 € (1)
Des de 35.660.846 / 211.129 € (1)
----------------
Des de 35.660.846 / 211.129 € (1)
(1) IVA exclòs
EL PREU DELS CONTRACTES (ART. 14)

· EL PREU HA DE SER CERT, ADEQUAT AL MERCAT I EXPRESSAMENT EN MONEDA nacional (avui pta o euros, a partir de l'1 de gener de 2002 només en euros).
· El pagament a terminis està prohibit, llevat dels casos d'arrendament financer o arrendament amb opció de compra (màxim 4 anys, però els contractes de terminis superior podran també autoritzar-se pel govern amb la deguda justificació).
LA CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES

· Les comunitats autònomes podran sol.licitar que les classificacions atorgades en l'àmbit del seu territori tinguin caràcter estatal previa instrucció del corresponent expedient davant del registre oficial d'empreses classificades del ministeri d'economia i hisenda (Art 29.3 i 4 i 35.3 i 4)
GARANTIA PROVISIONAL (ART. 36)

1. OBLIGACIÓ A EXIGIR-LA: EN TOTS ELS CONTRACTES D'OBRES, SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS, CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA DE QUANTIA QUE SIGUI OBLIGATORI PUBLICAR L'ANUNCI DE LICITACIÓ EN EL DIARI OFICIAL CEE (891.521.645 PTA, IVA exclòs, per obres, i 35.660.846 PTA, IVA exclòs, per als altres contractes).

2. POSSIBILITAT D'EXIGIR-LA
· CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS.
· CONTRACTES D'OBRA DE QUANTIA INFERIOR A 891.521.645 PTA, IVA exclòs.
· CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS, CONSULTORIA I ASSISTÈNcIA DE QUANTIA INFERIOR A 35.660.846 PTA IVA exclòs I EN TOTS ELS CONTRACTES QUE ES TRAMITIN PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT.

3. QUANTIA: EL 2% DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ O LA QUE DETERMINI L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ SI NO S'HA FIXAT PRESSUPOST DE LICITACIÓ.
GARANTIA DEFINITIVA, ESPECIAL I COMPLEMENTÀRIA (ART. 36-48)

1. GARANTIA DEFINITIVA: ÉS OBLIGATORI EXIGIR-LA EN TOTS ELS CONTRACTES ADMINISTRATIUS.
· POSSIBILITAT D'EXIGIR-LA: EN ELS CONTRACTES PRIVATS.
· QUANTIA: EL 4% DEL PRESSUPOST D'ADJUDICACIÓ I EL 20% EN EL SUPÒSIT DE BAIXA TEMERÀRIA.
· POSSIBILITAT DE DISPENSA: DE FORMA MOTIVADA EN ELS CONTRACTES DE SERVEIS, CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA I ADMINISTRATIUS ESPECIALS.

2. GARANTIA ESPECIAL: EN CASOS ESPECIALS I DE MANERA MOTIVADA POT EXIGIR-SE UNA GARANTIA ADDICIONAL FINS A UN 6%. AIXÍ LA GARANTIA DEFINITIVA POT ARRIBAR AL 10%.
3. GARANTIA COMPLEMENTÀRIA: ES POT ESTABLIR UN SISTEMA DE GARANTIA COMPLEMENTÀRIA FINS A UN 16%, EN FUNCIÓ DE LA DESVIACIÓ A LA BAIXA ENTRE L'OFERTA MITJANA I EL LLINDAR DE LA TEMERÀRIA.
TERMINI PER ACREDITAR-LES: 15 DIES NATURALS.
LA PUBLICITAT DE LES LICITACIONS

· PUBLICITAT EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT (ART. 79):
Contractes d'obres: 26 DIES NATURALS. TRAMITACIÓ URGENT: 13 DIES
ALTRES CONTRACTES: 15 DIES NATURALS. TRAMITACIÓ URGENT: 8 DIES
· PUBLICITAT EN EL DIARI OFICIAL DE LA cee (ART. 135, 137, 178, 204 i 208):
AMB ANUNCI PREVI INDICATIU
36 DIES, A COMPTAR DES DE LA DATA D'EMISSIÓ, PERÒ ES PODEN REDUIR A 22 DIES
· SENSE ANUNCI PREVI INDICATIU: 52 DIES, A COMPTAR DES DE LA DATA D'EMISSIÓ

LES BAIXES TEMERÀRIES (Art. 84)

- Es pot aplicar tant en les subhastes com en els concursos
- En les subhastes mitjançant criteris objectius a determinar reglamentàriament (10 punts per sota de la mitjana).
- En els concursos amb criteris objectius a fixar en el plec de clàsusles administratives particulars de cadascuna de les licitacions.
- No es poden considerar les proposicions de societats que pertanyen al mateix grup als efectes de calcular la baixa mitjana.

La PUBLICITAT DE LES ADJUDICACIONS (Art. 94)

- Tots els contractes de 10.000.000 de pta o més, dins dels 48 dies següents de l'adjudicació, en els mateixos diaris oficials en què calia publicar l'anunci de licitació.
- L'anunci es realitzarà d'acord amb els models establerts en l'annex del reial decret 390/1996, d'1 de març, de desenvolupament parcial de la llei 13/1995, de contractes de les administracions públiques.

LA FISCALITZACIÓ DELS CONTRACTES (Art. 58)

- Dins dels 3 mesos següents a la signatura del contracte s'enviarà la còpia certificada del contracte amb l'extracte de l'expedient a la sindicatura de comptes.
- Contractes d'obres i gestió de serveis públics superiors a 100.000.000 pta.
- Contractes de subministraments superiors a 75.000.000 pta.
- Contractes de consultoria,serveis i administratius especials superiors a 25.000.000 pta.
EMBARGAMENT DE PAGAMENTS (Art. 100)

- Pel pagament dels salaris i quotes de la seguretat social abonats pel contractista en l'execució del contracte.
- Pel pagament de les obligacions del contractista adjudicatari amb els subcontractistes i subministradors del contracte.
LA REVISIÓ DE PREUS (art. 104)

-No és aplicable fins que hagi transcorregut un any des de la data d'adjudicació i s'hagi executat un 20% de l'import del contracte.
- En cap cas, s'aplicaran fórmules de revisió de preus en els contractes de subministraments amb la modalitat d'arrendament financer o arrendament amb opció de compra.
ALTRES MODIFICACIONS

-Contractes conjunts: en els contractes d'interès per a diversos departaments es financiaran en comú, i un d'ells serà l'òrgan de contractació.
- Contractes menors: no podran ser objecte de pròrroga ni superar l'any, ni tenir revisió de preus (Art.57).
- Pròrrogues: possibilitat de prorrogar els contractes amb caràcter general (art.68.1)
- Acreditació obligacions tributàries: declaració responsable en fase de licitació (art.80.2).
- Mesa de contractació: constitució potestativa en el procediment negociat (art.82)
ASPECTES COMUNS ALS CONTRACTES D'OBRES, GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS, SUBMINISTRAMENTS I CONSULTORIA, ASSISTÈNCIA I SERVEIS
(I)
- NOUS TERMINIS PER A LA PUBLICITAT COMUNITÀRIA (ART 135, 137, 178, 179, 204 i 208)
- QUANTIES ECONÒMIQUES DEL BIENNI 2000-2001 SEGONS DIARI OFICIAL DE COMUNITATS EUROPEES DE 31-12-1999 :
OBRES: 891.521.645 PTA (IVA EXCLÒS)
SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS: 35.660.846 PTA (IVA EXCLÒS)
LÍMITS DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT PER QUANTIA
(II)
- OBRES ..................................................10.000.000 PTA (ART.141.G)
- SERVEIS PÚBLICS ..............................…… . 5.000.000 PTA (ART.160.2.D)
- SUBMINISTRAMENTS ..........................…….. 5.000.000 PTA ORDINARI
8.000.000 PTA FABRICACIÓ
10.000.000PTA CONSUMIBLES (arts.183 I i K)
- CONSULTORIA, ASSISTÈNCIA I SERVEIS..5.000.000 PTA (art 211 H)
CONTRACTE D'OBRES
ACTUACIONS PREPARATÒRIES
- EN L'ADJUDICACIÓ CONJUNTA DE PROJECTE I OBRA ES CONCRETEN ELS TRÀMITS DEL CONCURS (ART 122 i 125)
- EN ELS ENCÀRRECS EXTERNS DE PROJECTES LA RESPONSABILITAT PER L'APLICACIÓ INCORRECTA DELS DIFERENTS ESTUDIS I CÀLCULS S'EXIGIRÀ TAMBÉ EN LA FASE DE SUPERVISIÓ (ART.124, 125 I 128)
- EN LA CESSIÓ DELS TERRENYS I LOCALS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA SERÀ SUFICIENT PER ACREDITAR LA SEVA DISPONIBILITAT ELS ACORDS DE CESSIÓ I ACCEPTACIÓ (ART.129)

CONTRACTE D'OBRES
LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES
(II)
- EN LA MODIFICACIÓ SENSE SUSPENSIÓ O AMB SUSPENSIÓ SENSE PERJUDICI S'HI HA ACORD AMB EL CONTRACTISTA ADJUDICATARI ES PODRÀ SUPERAR EL 20% DEL PREU PRIMITIU DEL CONTRACTE (ART. 60, 146, 1 i 3 i 150.e)
- EN LA MODIFICACIÓ AMB SUSPENSIÓ QUE COMPORTI PERJUDICIS GREUS, I PER TANT ES FA NECESSARI LA CONTINUÏTAT DE L'OBRA, NO ES PODRÀ SUPERAR EL 20% DEL PREU PRIMITIU (ART.146.4)
- EN LA MODIFICACIÓ EN QUÈ EL CONTRACTISTA NO ACCEPTI ELS PREUS CONTRADICTORIS LA CONTRACTACIÓ AMB TERCERS NO PODRÀ SUPERAR EL 20% DEL PREU PRIMITIU (ART.146.2)

CONTRACTE D'OBRES
OBRES COMPLEMENTÀRIES
(III)
ES PODRAN CONTRACTAR AMB EL CONTRACTISTA ADJUDICATARI AMB ELS NOUS LÍMITS ESTABLERTS PER LA REDACCIÓ DE L' APARTAT D DE L'ART. 141.
- QUE LES OBRES A REALITZAR ESTIGUIN FORMADES, COM A MÍNIM, EN UN 50% DEL PRESSUPOST PER UNITATS D'OBRA DEL CONTRACTE PRINCIPAL.
- QUE EL SEU IMPORT NO SUPERI EL 20% DEL PREU PRIMITIU.

CONTRACTE D'OBRES
EXECUCIÓ, RECEPCIÓ, LIQUIDACIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
(IV)
- LES CERTIFICACIONS SERAN EMESES DINS DELS DEU DIES SEGÜENTS DE LA DATA FINAL DEL SEU PERIODE (ART 145)
- DINS DELS 2 MESOS SEGÜENTS A L'ACABAMENT DEL CONTRACTE S'APROVARÀ LA CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES EXECUTADES QUE SERÀ ABONADA A COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE (ART. 147.1)
- ES REGULEN ELS TRÀMITS PREVIS A LA RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE (ART.147.3)
- L'OCUPACIÓ EFECTIVA DE LES OBRES SENSE DOCUMENT FORMAL TINDRÀ ELS MATEIXOS EFECTES QUE L'ACTA DE RECEPCIÓ (ART.147.6)
- ES CONSIDERA ALTERACIÓ SUBSTANCIAL DEL PROJECTE LA MODIFICACIÓ DE LES FINALITATS I CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PROJECTE I LA SUBSTITUCIÓ D'UNITATS QUE AFECTIN AL 30% DEL PREU PRIMITIU.

CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
(I)
EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'OBRES PÚBLIQUES ES CONFIGURA COM A CONTRACTE MIXTE D'OBRA I SERVEI PÚBLIC SENSE PERJUDICI DE LES NORMES DE PUBLICITAT I PECULIARITATS DEL CONTRACTE D'OBRES ASSENYALADES EN L'ARTICLE 139 AIXÍ COM AMB EL COMPROMÍS DELS LICITADORS DE CONSTITUIR UNA SOCIETAT PER EXERCIR LA TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ (ART.130. 2 i 3)

CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
(II)
NO SÓN APLICABLES LES DISPOSICIONS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS QUAN AQUESTS SERVEIS ES REALITZIN MITJANÇANT LA CREACIÓ D'ENTITATS DE DRET PÚBLIC O BÉ QUE S'ATRIBUEIXI LA SEVA EXECUCIÓ A SOCIETATS DE DRET PRIVAT AMB CAPITAL EXCLUSIU DE L'ADMINISTRACIÓ O D'UN ENS PÚBLIC PROPI (ART.155)

CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
TERMINIS MÀXIMS (ART.158)
(III)
- 50 ANYS EN ELS CONTRACTES QUE COMPORTIN EXECUCIÓ D'OBRES I EXPLOTACIÓ DEl SERVEI PÚBLIC
- 25 ANYS EN ELS CONTRACTES QUE COMPORTIN L'EXPLOTACIÓ D'UN SERVEI PÚBLIC NO RELACIONAT AMB SERVEIS SANITARIS
- 10 ANYS EN ELS CONTRACTES QUE COMPORTIN L'EXPLOTACIÓ D'UN SERVEI PÚBLIC DE SERVEIS SANITARIS SEMPRE QUE NO EXIGEIXI L'EXECUCIÓ D'OBRES.
CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
ACTUACIONS PREPARATÒRIES DEL CONTRACTE (ART.159)
(IV)
- ES REGULEN ELS ASPECTES BÀSICS SOBRE ELS DOCUMENTS I TRÀMITS DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ EN QUAN ALS PLECS, I SI S'ESCAU, ELS REQUISITS DE L'AVANT PROJECTE D'EXPLOTACIÓ I OBRES.
- S'EXCLOU DE L'APLICACIÓ DE LES NORMES SOBRE SERVEIS PÚBLICS ELS CONTRACTES RELATIUS A L'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN SUPÒSITS D'URGÈNCIA JUSTIFICADA EN IMPORTS INFERIORS A 2.000.000 PTA.
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS
(I)
NEIX UN NOU CONCEPTE DE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT AMB LA INCORPORACIÓ DE LES MODALITATS D'ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA I ARRENDAMENT FINANCER (ART.172).
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS
(II)
ELEMENTS I REQUISITS DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT FINANCER EN LA DISP.AD. 7A DE LA LLEI 26/1988, DE 29 DE JULIOL
- EL SEU OBJECTE EXCLUSIU ÉS LA CESSIÓ D'ÚS DE BÉNS MOBLES ADQUIRITS PEL ARRENDADOR PER A DITA FINALITAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL FUTUR USUARI.
- LA CONTRAPRESTACIÓ PER A LA SOCIETAT ARRENDADORA CONSISTEIX EN L'ABONAMENT PERIÒDIC DE LES QUOTES QUE DIFERENCIARAN LA PART QUE CORRESPONGUI A LA RECUPERACIÓ DEL COST DEL BÉ QUE HAURÀ DE ROMANDRE IGUAL O TENIR CARÀCTER CREIXENT AL LLARG DEL PERIODE CONTRACTUAL.
- EL CONTRACTE INCLOURÀ NECESSÀRIAMENT UNA OPCIÓ DE COMPRA EN EL SEU ACABAMENT A FAVOR DE L'USUARI, ENCARA QUE SI AQUEST NO EXERCEIX L'OPCIÓ L'ARRENDADOR PODRÀ CEDIR EL BÉ A FAVOR D'UN NOU USUARI.
- LA DURACIÓ MÍNIMA DEL CONTRACTE DE BÉNS MOBLES SERÀ DE DOS ANYS.
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS
(III)

LES COMUNITATS AUTÒNOMES, ENTITATS LOCALS O ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS PÚBLICS PODEN ADHERIR-SE AL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE BÉNS, PRODUCTES I SERVEIS ESTABLERTA EN ELS ARTICLES 184 I 200 EN LA TOTALITAT O PER CATEGORIES DELS BÉNS, PRODUCTES I SERVEIS (DISPOSICIÓ ADDICIONAL DESENA)
ADREÇA D'INTERNET: WWW.GENCAT.ES/CATALEG
ELS CONTRACTES DE CONSULTORIA, ASSISTÈNCIA I DE SERVEIS
(I)

ES REGULA LA CONTRACTACIÓ PER REALITZAR ENQUESTES, PRESA DE DADES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS AMB EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL EN SUPÒSITS QUE SIGUIN TREBALLS EVENTUALS I LA SEVA DURADA NO SOBREPASSI ELS SIS MESOS (ART.197, 199 I 202)
ELS CONTRACTES DE CONSULTORIA, ASSISTÈNCIA I DE SERVEIS
TERMINIS DEL CONTRACTE (ART. 199)
(II)
EL TERMINI INICIAL DEL CONTRACTE ÉS D'UN MÀXIM DE DOS ANYS AMB LA POSSIBILITAT DE PRÒRROGUES EXPRESSES FINS A UN PERÍODE TOTAL DE 4 ANYS.
EL PERÍODE INICIAL DEL CONTRACTE ACTUA COM A LÍMIT DEL TERMINI MÀXIM DE LA DURADA DE LES PRÒRROGUES.
ELS CONTRACTES DE CONSULTORIA, ASSISTÈNCIA I DE SERVEIS
RECEPCIÓ, LIQUIDACIÓ I RESOLUCIÓ
(III)
- ES REGULA LA RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DELS TREBALLS, ESTUDIS, SERVEIS I EL SEU RÈGIM PER RESOLDRE LA SUBSANACIÓ PER VICIS O DEFECTES (ART.213 BIS)
- S'INCREMENTEN ELS PRECENTATGES D'INDEMNITZACIÓ AL CONTRACTISTA PER SUSPENSIÓ DE L'INICI DEL CONTRACTE, DEL 3% AL 5%, I PER DESESTIMENT O SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DEL 6% AL 10% (ART.215, 2 i 3)
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS
(II bis)
OPORTUNITATS
- OPCIONS DE GESTIÓ ECONÒMICA EN LA FINANCIACIÓ DE LA DESPESA.
- AMPLIACIÓ DE L'ÀMBIT QUANTITATIU I QUALITATIU DE SUBMINISTRADORS.
PROBLEMÀTICA
- SOLVENTAR EN L'ARRENDAMENT FINANCER LA SELECCIÓ DEL FABRICANT DEL BÉ I DEL PROVEÏDOR AIXÍ COM EN EL SEU CAS LES OBLIGACIONS, RESPONSABILITATS I GARANTIES DE MANTENIMENT.
- ORIENTAR LES CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL PLEC SOBRE L'OPCIÓ DE COMPRA PER A UNA DETERMINACIÓ TANT DEL PREU D'ADQUISICIÓ COM EN EL SEU CAS DEL CÀNON DE MANTENIMENT.
- ACLARIR LA CONSTITUCIÓ I LA QUANTIA DE LA GARANTIA DEFINITIVA EN AQUEST TIPUS DE CONTRACTES (ART.40 APARTAT B).
Data de realització: 03/28/2000 | Data de la darrera actualització: 03/31/2006

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300