Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

- DEPARTAMENT DE FIRES I FESTES -


Camí de tornada


Menú principal- DEPARTAMENT DE FIRES I FESTES -BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT PER L'ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS D’ÚS PRIVATIU PER A L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA, CONSISTENTS EN LA INSTAL·LACIÓ DE DIFERENTS ESPAIS/BARRES PER LA FESTA MAJOR DE SANTA ANNA 2024.

1. Objecte

El present document té per objecte establir les bases reguladores per a l’adjudicació de mòduls/barres
durant la festa major als següents espais:

Pàrquing del CAP 2 -Av. Catalunya
Pl- Dies Feiners
Pl. Espanya,
Pl. Països Catalans
Darrera de l’Antic Pavelló

La Festa Major és una oportunitat única per a donar a conèixer la rica vida cultural i social de la població a través de diferents espectacles i activitats. La instal·lació d’aquestes barres durant la Festa Major no només contribueix a la dinamització i a la promoció de la vida cultural i social del municipi, sinó que també pot ser una font de finançament per a les entitats sent una opció satisfactòria per a totes les parts implicades.

Així mateix, la participació de les entitats en l'organització de la Festa Major també té un impacte positiu en la cohesió social. Les entitats són una font important de relacions i vincles socials, i la seva implicació en l'organització de la Festa Major ajuda a crear un clima de cooperació i col·laboració entre elles i l’Ajuntament.

2. Requisits

Podran optar a la gestió d’aquestes barres totes aquelles entitats o associacions sense ànim de lucre que
compleixin els següents requisits:

Estar inscrites en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Blanes amb les dades actualitzades i amb una antiguitat mínima de dos anys (a comptar des de la data en que l'entitat ha estat donada d'alta en el registre fins el dia que es formalitza la sol·licitud)

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Blanes.

Disposar d’un mínim de 10 socis reals, demostrable documentalment que formin part de l’entitat.

Destinar íntegrament els beneficis obtinguts amb aquesta activitat a la realització de projectes i/o accions al municipi.

En cas que diverses associacions o entitats decideixin unir-se per optar a la gestió compartida d’una barra, serà necessari que cadascuna de les entitats compleixi amb els requisits abans esmentats, i es presenti una única sol·licitud conjunta. Ara bé, les entitats o associacions que concorrin de manera individual no podran fer-ho també de forma conjunta amb altres entitats o associacions.

Així mateix, cap entitat o associació podrà obtenir autorització per la instal·lació de més d’una barra durant la celebració de la Festa Major, ja sigui a través de les presents bases o de les convocades per qualsevol altre departament municipal. A aquests efectes, es considerarà com a una sola demanda les sol·licituds que vinguin de diferents seccions d'una mateixa entitat o les seves agrupacions juvenils i adultes.

Queden excloses les federacions i confederacions, de qualsevol tipus, les associacions prestadores de serveis, fundacions i cooperatives i altres, l’actuació de les quals no sigui d’àmbit estrictament local, així com els Partits Polítics i les Organitzacions Juvenils dels Partits Polítics.

3. Règim jurídic

L’autorització tindrà la naturalesa de llicència d’ocupació temporal per l’ús privatiu del domini públic en el termes establerts en l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

El procediment per a l’atorgament de les llicències respondrà als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.

4. Característiques, ubicació i quantitat de barres

S’autoritzaran 2 tipus de barres:

A. Les barres subjectes a la presentació d'una programació socio-cultural

1. Les entitats sol·licitants d’aquestes barres es situaran en diferents espais de la ciutat i realitzaran una programació cultural i festiva complementaria a la de l’ajuntament.

Espais i programa d’activitats a desenvolupar:

2. 1 mòdul/barra a la Pl. d’Espanya: Espai destinat al desenvolupament de un programa d’activitats vinculats a la cultura popular i tradicional catalana a organitzar per l’entitat adjudicatària.

3. 1 mòdul/barra a la Pl. Països Catalans: Espai destinat al desenvolupament de un programa d’activitats vinculats a la cultura popular i tradicional andalusa a organitzar per l’entitat adjudicatària.

4. 1 mòdul/barra a darrera de l’antic pavelló: Espai destinat al desenvolupament de un programa d’activitats vinculats a la cooperació cultural i/o social a organitzar per l’entitat adjudicatària.

B. Les barres NO subjectes a la presentació d’una programació socio-cultural (Espai del Pàrquing del CAP 2 -Av. Catalunya i Espai Plaça dels Dies Feiners).

1. Les entitats sol·licitants d’aquestes barres es situaran a l’escenari del Pàrquing del CAP 2 -Av.
Catalunya i es beneficiaran de la programació cultural i festiva que contracti l’Ajuntament.

2. S’autoritzaran totes les peticions de mòduls/barres sol·licitats, sempre i quan, l’espai total que ocupin totes no redueixi considerablement la capacitat d’aforament permès.

3. Les barres aniran numerades. Un cop adjudicades les barres, es realitzarà un sorteig per determinar el número de barra que correspon a cadascun dels adjudicataris.

4. S’establirà un criteri comú, entre tots els adjudicataris de l’espai del Pàrquing del CAP 2 -Av.
Catalunya, per establir els preus dels productes que oferiran. Els preus de les begudes i altres articles seran exposats en lloc visible mitjançant llista de preus.

C. De manera general, per cada tipus de barres:

Per tal de concórrer a les presents bases, les sol·licituds hauran d’especificar si sol·liciten autorització a les barres subjectes a la presentació d’una programació socio-cultural (3.a) o a les barres NO subjectes a la presentació d’una programació socio-cultural -Espai del Pàrquing del CAP 2 -Av. Catalunya (3.b) i a les barres NO subjectes a la presentació d’una programació socio-cultural – Espai plaça dels Dies Feiners (3.c).

5. Obligacions de l'entitat

Les obligacions de les entitats diferiran en funció de si l’entitat desenvolupa, o no, un programa complementari d’activitats.

Els adjudicataris hauran de fer front a les despeses següents:

A. Per a les barres subjectes a la presentació d'una programació socio-cultural.

1) Executar el programa d’activitats presentat a l’Ajuntament de Blanes per poder concórrer al procediment d’adjudicació de la barres de bar durant la Festa Major 2024. Els costos que se’n derivin relatius als caixets dels grups, contractació d’artistes, infraestructura, etc. que siguin necessaris per a dur a terme els concerts/activitats aniran a compte de l’entitat.

2) Vetllar pel compliment de l’Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Blanes en les activitats que organitzi. Per tal de garantir el compliment de l’ordenança, l’entitat ha de presentar un EIA (Estudi d’Impacte Acústic) en activitats amb música, redactat per tècnic competent. Documentació i certificació tècnica que acrediti la implantació i correcte funcionament d’un limitador acústic (segons l’EIA) (amb enregistrament de dades) que posarà a disposició de qualsevol representant municipal per tal de verificar que el nivell sonor s’ajusta a l’establert a l’ordenança. En cas d’incompliment del nivell sonor màxim, l’Ajuntament podrà suspendre de manera immediata la autorització.

3) Respectar la legalitat vigent, tant per la contractació d’artistes com per a l’organització de l’acte i assumir que és l’únic responsable davant l’administració tributària tant de la contractació del conjunt, com dels drets d’autor que se’n derivin.

4) En el cas que l’ajuntament tingui planificada alguna activitat en algun dels espais adjudicats per a la instal·lació d’una barra, l’entitat ajustarà la seva programació amb l’objectiu de compatibilitzar les activitats organitzades per l’ajuntament amb els de la pròpia entitat.

B. Per a les barres NO subjectes a la presentació d’una programació socio-cultural (Espai del Pàrquing del Cap 2 - Av. Catalunya.

1) Consumicions per als artistes i personal tècnic, durant les seves actuacions. La Regidoria de Festes justificarà el número de consumicions proporcionant als adjudicataris el llistat rebut del propi artista o dels seus representants.

2) Aigües per als artistes i personal tècnic durant el muntatge/desmuntatge.

3) Serveis d’àpats –càtering- que formin part de la fitxa tècnica dels artistes contractats en l’espai Pàrquing del CAP 2 -Av. Catalunya.

4) Entre tots els adjudicataris llogaran dos wc’s portàtils de minusvàlids i el servei d’una neteja addicional a mitja nit del mòdul prefabricat d’wc’s (llogat per l’ajuntament).

5) Per motius de seguretat, en aquest espai queda prohibida la instal·lació de taules, cadires, i altres elements que entorpeixin els pas dels assistents.

6) Els adjudicataris d’aquest espai hauran d’instal·lar un mòdul/caseta prefabricada amb finestral abatible adaptat per a la venda de beguda i menjar. Les mides màximes del mòdul no poden sobrepassar els 6 m de llargada x 3m d’amplada.

7) En cas que l'adjudicatari consideri necessari establir un perímetre tancat al voltant del mòdul/caseta, aquest no podrà ser superior a 8 m de llargada x 6 m d’amplada.

8) Queda prohibida la reproducció de música i/ o l’ús d’altaveus o amplificadors a les barres de l’espai Pàrquing del CAP 2 -Av. Catalunya.

C. Les barres NO subjectes a la presentació d’una programació socio-cultural (Espai Plaça del Dies Feiners).

1. Les entitats sol·licitants d’aquestes barres es situaran a l’escenari de la plaça dels Dies Feiners i es beneficiaran de la programació cultural i festiva que contracti l’Ajuntament.

2. S’autoritzarà 1 única Barra.

3. Consumicions per als artistes i personal tècnic, durant les seves actuacions. La Regidoria de Festes justificarà el número de consumicions proporcionant als adjudicataris el llistat rebut del propi artista o dels seus representants.

4. Aigües per als artistes i personal tècnic durant el muntatge/desmuntatge.

5. Serveis d’àpats –càtering- que formin part de la fitxa tècnica dels artistes contractats en l’espai plaça dels Dies Feiners-

6. L’adjudicatari haurà de contractar un wc’s portàtil i un wc’s portàtil de minusvàlid.

7. Els adjudicataris d’aquest espai hauran d’instal·lar un mòdul/caseta prefabricada amb finestral abatible adaptat per a la venda de beguda i menjar. Les mides màximes del mòdul no poden sobrepassar els 6m de llargada x 3m d’amplada.

8. En cas que l'adjudicatari consideri necessari establir un perímetre tancat al voltant del mòdul/caseta, aquest no podrà ser superior a 8 m de llargada x 6 m d’amplada.

9. Queda prohibida la reproducció de música i/ o l’ús d’altaveus o amplificadors a les barres de l’espai Pàrquing del CAP 2 - Av. Catalunya.


D. De manera general, els adjudicataris de tots els espais hauran de complir les següents obligacions:

1) Instal·lar i explotar pel seu compte i risc les barres sol·licitades.

2) Contractar una assegurança de Responsabilitat Civil, que garanteixi almenys una suma mínima assegurada per sinistre de 300.000 euros per sinistre i 150.000 euros per víctima. L'adjudicatari haurà de presentar la pòlissa de l’assegurança, acompanyada del rebut acreditatiu del pagament de la taxa administrativa, almenys amb 15 dies d'antelació a la data prevista per a la instal·lació de la corresponent barra.

3) Oferir un servei adequat, garantint així mateix la qualitat de les begudes i altres articles subministrats al públic. Els preus de les begudes i altres articles seran exposats en lloc visible mitjançant llista de preus.

4) Aportar el personal necessari per al funcionament de les barres i l’organització d’activitats, respectant la legalitat vigent en tot moment en la contractació dels serveis de terceres persones, assumint expressament la responsabilitat derivada dels danys i/o perjudicis ocasionats per terceres persones els serveis de les quals contracti o subcontracti.

5) Els membres que estiguin treballant a la barra de l’entitat hauran de ser majors de 16 anys i l’activitat dels majors de 16 i menors de 18 s’haurà d’ajustar al que estableixi la vigent normativa en matèria laboral. Així mateix cap persona menor de 16 anys podrà estar, per cap motiu i sota cap circumstància, a l’interior de la barra.

6) No podran actuar menors d’edat a l’escenari a partir de les 22.00 h

7) Per tal d’afavorir la no generació de residus, no es permetrà la dispensació de beguda en gots que no siguin reutilitzables i, en cap cas, es proporcionaran ampolles de cristall ni qualsevol altre element de vidre, així com tampoc llaunes de refresc.

8) Cada adjudicatari es farà càrrec de la instal·lació elèctrica necessària pel correcte funcionament de la barra, aportant el butlletí d'instal·lador i dictamen favorable acreditant que la instal·lació elèctrica s'ajusta a la vigent reglamentació de baixa tensió. Cada barra disposarà del seu propi interruptor magnetotèrmic i diferencial. Aquesta certificació s’haurà d’entregar a la persona responsable de l’ajuntament abans de l’inici de l’activitat, en cas de no entregar-la , l’Ajuntament podrà suspendre de manera immediata la autorització.

9) S'aconsella l'ús de bombetes de baix consum i, en el cas d'utilitzar planxes per cuinar, que siguin de gas. Als adjudicataris que utilitzin planxes, ja siguin elèctriques o de gas, se'ls requerirà disposar d'un extintor de CO2 i també hauran de tenir el carnet de manipulador d'aliments. Els adjudicataris seran els únics responsables de qualsevol anomalia que pugui derivar d'aquesta activitat.

10) No es podran vendre begudes alcohòliques a menors de 18 anys, havent de col·locar un cartell informant d'aquesta circumstància.

11) El servei de venda al públic finalitzarà en el mateix moment que finalitzi l’última actuació musical i l’horari màxim de tancament serà de 30 minuts després de la finalització de les actuacions.

12) Ocupar-se de la neteja dels espais que es posen a la seva disposició, i dels seus voltants, en el radi d'influència de 5 metres des de la barra. La manca d'higiene podrà donar lloc al tancament del servei.

13) Facilitar a l’ajuntament tot el material gràfic i de promoció de les activitats organitzades per l’entitat abans del 31 de maig. En cas de no facilitar aquest material en la data sol·licitada, no serà possible incloure les activitats relatives a l’entitat en el material promocional que editi l’ajuntament.

14) Cada adjudicatari col·locarà, en un lloc visible, un cartell institucional contra les agressions sexistes, d’acord amb el “Pla contra les agressions sexistes” aprovat per l’ajuntament de Blanes.

15) Serà per compte de l'adjudicatari la vigilància de la barra durant tota la durada de les festes.
L'Ajuntament no es farà responsable de cap desperfecte que es pugui produir. En les hores que no hi hagi activitat es recomana contractar un servei de vigilància privada per tenir cura de les barres de bar.

16) Estarà prohibit l'accés de vehicles al recinte on estiguin instal·lades les barres amb l’única excepció de l’autorització per a càrregues i descàrregues de begudes i aliments. Aquesta càrregues i descàrregues es poden realitzar com a màxim fins a les vuit del vespre, hora en que els diferents espais haurà de quedar lliures de tot tipus de vehicles. Tot incompliment serà denunciat i sancionat de conformitat amb la normativa de tràfic vigent en aquell moment.

17) L’adjudicatari destinarà íntegrament els beneficis obtinguts amb aquesta activitat a la realització de projectes i/o accions al municipi.

Per a tots els adjudicataris, el cost de les despeses exigides en les presents bases haurà de ser equivalent a l’import de les taxes per ocupació de la via pública que se’n derivin en concepte d’ocupació de la via pública amb les barres de bar a instal·lar, d’acord amb el que preveuen les Ordenances Fiscals núm. 312.00 i 313.04 vigents.

6. Obligacions de l’Ajuntament

1. Promocionar les diferents activitats proposades per les entitats a través del programa de Festa Major.

2. Realitzar la neteja diària de la zona relativa al públic dels diferents espais.

3. Contractar un programa d’actuacions musicals per a l’Espai del Pàrquing del CAP 2 -Av. Catalunya i plaça dels Dies Feiners.

4. Contractar empresa de servei preventiu (ambulància) amb el nombre d’efectius segons indica la Llei vigent i mentre durin les actuacions programades.

De manera general, l'Ajuntament de Blanes tindrà les següents potestats:

1. Establiment dels horaris d'obertura i tancament de les barres.

2. Establiment dels horaris de funcionament de la música ambient, així com de la potència màxima de la mateixa.

3. Autoritzar la retolació, cartelleria o publicitat de marques.

Previ dictamen de la Comissió Informativa General d’Urbanisme i Hisenda i acord de la Junta de Govern, les entitats adjudicatàries de les barres podran acollir-se a l’Ordenança Fiscal núm. 313.02 reguladora de les taxes per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública article 6è. paràgraf 17, que estableix que durant la Festa Major, les entitats locals que originin taxes derivades de l'ocupació de la via pública amb taules, cadires, estands o altres, podran sol·licitar a l'Ajuntament que es compensi la liquidació emesa amb la prestació d'activitats per valor equivalent al de les taxes.

7. Dies i horaris dels espais:

ESCENARIS CAP-2

HORARI ACTIVITATS MUSICALS
DIA
18:00
    19:00
20:0021:0022:3023:30
    0:00
    0:30
    1:00
1:302:002:303:003:30
    4:00
Dimarts23Focs
Actuació 1
Actuació 2
Dimecres24Focs
Actuació 1
Actuació 2
Dijous25Focs
Actuació 1
Actuació 2
Divendres26Focs
Actuació
Dissabte27Focs
Actuació 1
Actuació 2

Activitats


ESCENARIS PLAÇA DELS DIES FEINERS


HORARI ACTIVITATS MUSICALS
DIA
18:00
19:00
20:00
21:00
22:30
23:30
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
Dimecres
24
Focs
Actuació 1
Dijous
25
Focs
Actuació 1
Divendres
26
Focs
Actuació 1
Dissabte
27
Focs
Actuació 1

Activitats

De manera genèrica els horaris de la resta d'espais proposats seran els següents:


HORARI D’ACTIVITATS
DIA
18:00
19:00
20:00
21:00
22:30
23:00
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
Dimarts
23
Programació entitatFocs
Programació entitat
Dimecres
24
Programació entitatFocs
Programació entitat
Dijous
25
Programació entitatFocs
Programació entitat
Divendres
26
Programació entitatFocs
Programació entitat
Dissabte
27
Programació entitatFocs
Programació entitat

*L’ajuntament podrà autoritzar la realització d’activitats més enllà dels 5 dies de focs, sempre i quan la comissió valori la idoneïtat de les mateixes en funció del seu contingut cultural i/o social, el respecte amb el descans dels veïns i la contaminació acústica o lumínica que es pugui ocasi onar. Els horaris d’obertura i tancament de les barres així com els horaris de celebració de les activitats els establirà l’ajuntament i seran d’estricte compliment.

*En el cas que l’ajuntament tingui planificada alguna activitat en algun dels espais adjudicats per a la instal·lació d’una barra, l’entitat ajustarà la seva programació amb l’objectiu de compatibilitzar les activitats organitzades per l’ajuntament amb els de la pròpia entitat

8. Presentació de sol·licituds

La presentació de documents és pot fer a través de la seu electrònica de l’ajuntament de Blanes https://carpeta.blanes.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV o bé a les oficines de l’Amic, on s’haurà de demanar CITA PRÈVIA a l’enllac https://www.blanes.cat/docweb/reserva.previa
Les propostes es podran presentar des del dia següent de la publicació de les bases al Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, fins el divendres 22 de maig de 2024.

9. Documentació

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:

1. Model normalitzat de sol·licitud general facilitat per l’Ajuntament de Blanes (caldrà detallar en el model l’ocupació de la via pública de m2 de barra i, si s’escau, de cadires i taules)

2. Projecte d’activitats.

1. Per a les barres subjectes a la presentació d’una programació socio-cultural durant la festa major de Santa Anna 2024
i Programa d’activitats complementari a desenvolupar durant la festa major de Santa Anna 2024.

2. Per a les barres NO subjectes a la presentació d’una programació socio-cultural durant la festa major de Santa Anna 2024 (Espai del Pàrquing del CAP 2 -Av. Catalunya).
i. Projecte d’activitats d’interès públic a desenvolupar per la/les entitat/s durant el present 2024.

3. Per a les barres NO subjectes a la presentació d’una programació socio-cultural durant la festa major de Santa Anna 2024 (Espai de la plaça dels Dies Feiners).
i. Projecte d’activitats d’interès públic a desenvolupar per la/les entitat/s durant el present 2024.


Les activitats contingudes en aquest projecte, i que seran valorades a efectes d’atorgar la gestió de la barra de bar, hauran de garantir la seva viabilitat tècnica i econòmica, i hauran de ser considerades d’interès general.

Les activitats contingudes al projecte, suposaran un compromís en ferm per part de la/les entitat/s per tal
que l’Ajuntament les pugui incloure en els corresponents programes d’activitats.

Les entitats poden presentar propostes a títol individual o conjuntament amb altres entitats. En aquest darrer cas només podrà presentar-se un únic projecte d’activitats subscrit conjuntament per totes les entitats signants de la sol·licitud conjunta, on s’haurà de detallar quina entitat serà la responsable d’organitzar cadascuna de les activitats contingudes en el projecte.

3. Persona de contacte del/s sol·licitant/s.

4. Declaració responsable conforme l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament. (Annex 1)

5. Pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol incidència que pugui derivar-se de la gestió del servei de bar. En el cas de què l’entitat no disposi de la pòlissa de Responsabilitat Civil en el moment de realitzar la sol·licitud, podrà presentar la pòlissa de l’assegurança, acompanyada del rebut acreditatiu del pagament de la taxa administrativa, almenys amb 15 dies d'antelació a la data prevista per a la instal·lació de la corresponent barra.

6. Documentació acreditativa dels criteris que seran objecte de valoració

7. Declaració conforme s’accepta el contingut íntegre d’aquestes bases i les obligacions que s’adquireixen amb la presentació de la sol·licitud, i les que puguin sorgir en cas que resulti adjudicatari. (Annex 2)

10. Criteris per a l'adjudicació

Els criteris de valoració que s’aplicaran són els següents:

1. Nombre de socis demostrables que formen part de l'entitat. S'acreditarà amb un certificat del secretari de l'entitat del nombre de socis a 31 de desembre de 2023 i s'atorgarà la següent puntuació:

5 punts de 10 a 49 socis
10 punts de 50 a 99 socis
15 punts 100 o més socis

2. Col·laboració en festes o celebracions on l’Ajuntament organitza directament l’activitat (reis,
carnaval, activitats esportives, celebracions institucionals...)

5 punts Per la col·laboració en 1 activitat
10 punts Per la col·laboració en 2 activitats
15 punts Per la col·laboració en 3 o més activitats

3. Pel “Projecte d’Activitats” presentat

Fins un màxim de 20 punts

La Comissió de valoració podrà atorgar fins a un màxim de 50 punts.

La puntuació mínima requerida per obtenir l’adjudicació d’una barra és de 10 punts. En el cas que no
s’obtingui aquesta puntuació mínima l’ajuntament desestimarà la cessió de l’espai.

11. Comissió de valoració

La valoració de les propostes serà realitzada per la Comissió de Valoració que estarà integrada per:

President:
Regidor de festes


Vocals:
Un representant de cada grup polític amb representació municipal, així com els regidors no adscrits a cap partit polític.

El president de la Comissió convidarà a participar-hi, amb veu i sense vot, els següents tècnics:

Tècnics Municipals:
El Tècnic de Cultura
Un auxiliar administratiu del departament de festes.

Com a resultat de la valoració dels projectes, l’Ajuntament de Blanes adjudicarà la gestió de les barres
sol·licitades.

12. Termini de resolució de la convocatòria.

La Comissió de Valoració es reunirà a partir de la setmana del 27 de maig i les sol·licituds es resoldran abans del 14 de juny de 2024, i serà comunicat a la persona designada pels sol·licitants.

13. Revocació de la llicència.

D’acord amb el que preveu l’art. 57 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, la llicència d’ocupació temporal origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic. Així mateix també constituirà causa de revocació de la llicència, d’incompliment pel seu titular de les condicions i obligacions establertes en aquestes bases.

14. Naturalesa de l'autorització.

Aquesta autorització té naturalesa administrativa i, en con seqüència, totes les qüestions que se suscitin respecte a la interpretació i compliment de les seves condicions, derivades d’aquest Plec, serà competent per conèixer-les la jurisdicció contenciosa administrativa.CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ BARRES FESTA MAJOR 2024

Declaració d'Acceptació de les Bases de Concessió de les Barres Festa Major 2024.

Declaració Responsable d'estar al corrent de les Obligacions Tributàries.


Data de realització: 05/10/2024 | Data de la darrera actualització: 05/10/2024


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300