Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Junta de Govern Local


Camí de tornada


Menú principalJunta de Govern Local

La Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter executiu, està integrat pels següents membres:

President:
- L’alcalde, Sr. Àngel Canosa Fernández

Vocals:
- Sra. Olga López Colomer
- Sra. Marina Vall-llosada García
- Albert Sanz González
- Sr. Carlos Garzón de la Granja

Segon. La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions els dijous no festius a les 16.30 hores, a la Casa Consistorial.

L’alcalde podrà posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries, dintre de la mateixa quinzena de la data prevista per a la seva celebració preceptiva, per raons de força major, o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dintre d’un període de vacances,
sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.

Tercer. La Junta de Govern Local, ostentarà per delegació de l’alcalde, les competències següents:

En matèria de recursos humans:

• Aprovar l’oferta pública d’ocupació
• Aprovar les bases per a la selecció de personal i per als procediments de provisió de llocs de treball.
• Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de l’entitat local o a una altra administració pública
• Aprovar la permuta dels càrrecs de funcionaris.
• Resoldre sobre totes les situacions administratives del personal municipal.
• Efectuar l’assignació individualitzada del complement de productivitat i de gratificacions, així com assignar totes les altres retribucions complementàries que no tinguin caràcter fix ni periòdic, d’acord amb la normativa reguladora del personal al servei dels ens locals.
• Reconèixer els triennis o punts d’antiguitat del personal de l’Ajuntament.
• Aprovar els plans de formació del personal

En matèria d’hisenda, contractació i patrimoni

• Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, i disposar tota mena de despeses d’inversions, béns corrents i de serveis, dins dels límits competencials atribuïts per llei a l’alcalde, d’acord amb les bases d’execució del pressupost.
• Aprovar les liquidacions de drets i padrons de tributs així com les seves baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.
• Acordar la devolució de garanties.
• Aprovar el plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hagin de regir la licitació d’aquests contractes, ja siguin de caràcter administratiu o privat.
• Acordar la modificació i la resolució dels contractes administratius i privats, que siguin competència de l’alcalde.
• Aprovar els projectes d’obres i serveis que siguin competència de l’alcalde.
• Adquirir, alienar o gravar tota classe de béns i drets, dins dels límits competencials de l’alcalde.
• Les operacions d’actualització de l’inventari general municipal.
• Autoritzar els usos sobre domini públic, dins dels límits competencials de l’alcalde, excepte terrasses, parades de mercat i a la via pública i els guals.
• Aprovar tot tipus de convenis amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades, dins dels límits competencials de l’alcalde.
• Sol·licitar i acceptar tot tipus de subvencions.

En matèria d’urbanisme

• Concedir llicències d’obres majors
• Aprovar els instruments de desenvolupament del planejament general, que no estiguin expressament atribuïts al Ple, així com l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

En matèria de prevenció i control d’activitats

• Atorgar les llicències ambientals d’acord amb el que disposi la normativa sectorial.

En matèria sancionadora

• Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances municipals o de normativa sectorial, quan la potestat sancionadora estigui atribuïda a l’Alcalde.
• Adoptar tot tipus de resolució que posi fi al procediment sancionador

En matèria de revisió d’actes administratius

• Resoldre els expedients de revisió d’ofici i de revocació dels actes administratius dictats per la Junta de Govern Local, sempre i quan no sigui preceptiva la declaració de lesivitat que correspon al Ple.

Quart. L’alcalde es reserva la facultat d’avocar puntualment, i per raons d’urgència o pel compliment de terminis legalment establerts, qualsevol de les competències delegades a favor de la Junta de Govern Local.

Cinquè. Comunicar aquest decret a tots els regidors afectats, i a tots els departaments de l’Ajuntament per al seu coneixement i efectes.

Sisè. Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis municipal, en compliment d’allò que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals.

Setè. Donar compte al Ple d’aquest decret en la primera sessió que celebri

Fonaments de dret

1. D’acord amb el que estableix la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i altra legislació complementària, en aquest municipi és obligatòria la constitució de la Junta de Govern Local, per tenir una població superior a 5.000 habitants.

2. Segons disposa la normativa abans citada, i de conformitat amb allò previst a l’article 74 del Reglament Orgànic Municipal, l’Alcalde, mitjançant Decret, determinarà el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors o regidores que hagin d’ostentar tal condició.

3. D’acord amb l’article 75 del Reglament Orgànic Municipal, correspon a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu les competències següents:

- L’assistència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.

- Les atribucions que l’alcalde o alcaldessa, o altre òrgan municipal li delegui.

- Les atribucions que, directament, li atribueixin les Lleis estatals o autonòmiques.

Per tot això, en ús de les atribucions que com a alcalde em confereix la normativa en matèria de règim local, i el Reglament Orgànic Municipal


Data de realització: 08/03/2022 | Data de la darrera actualització: 08/03/2022

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300