Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Blanes

HISENDA

Camí de tornada


Menú principalOrdenances Fiscals de l'Ajuntament de Blanes

Consulta pública prèvia a la imposició de noves taxes i preus públics al municipi de Blanes i a l’aprovació de les respectives ordenances fiscals reguladores.

Amb data 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LAPC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania i les organitzacions afectades en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través del portal web, en la que se sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions mes representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir de la data de publicació de la consulta pública, prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de modificació d'una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Blanes a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts de la següent manera:

PRESENCIALMENT:

Podeu trobar el Registre General d’Entrada de Documents a les nostres Oficines d'Atenció al Ciutadà que tenim al Pg. de Dintre, 29 i consultant els horaris a www.blanes.cat

PER INTERNET:

Si es vol sol·licitar a través d'Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Blanes però és necessari que la persona interessada disposi d'un dels certificats digitals acceptats a la Seu electrònica de l'Ajuntament.

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i per fer-ho cal disposar d'un certificat electrònic.

CORREU POSTAL O CORREU CERTIFICAT ADMINISTRATIU

La data vàlida a efectes de presentació de les propostes serà el moment en que entri pel registre d'entrada de l'Ajuntament (data límit 16 de setembre), excepte que en el moment de lliurar la instància (proposta) a l'oficina de correus es presenti en sobre obert i sigui datada i segellada pel funcionari de correus, només així s'entendrà que va tenir la seva entrada el dia de presentació a Correus.

Per tal de donar compliment a l'article citat anteriorment, es procedeix a la publicació de la següent memòria:

MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA IMPOSICIÓ DE NOVES TAXES I PREUS PÚBLICS I L’APROVACIÓ DE LES RESPECTIVES ORDENANCES FISCALS REGULADORES.

1. ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA MODIFICACIÓ.

Cada exercici l’Ajuntament de Blanes aprova l’actualització de les ordenances fiscals reguladores dels impostos, taxes i preus públics aplicables al municipi de Blanes. Aquesta actualització no està subjecta al tràmit de consulta pública atès que és d’aplicació allò que disposa l’apartat 4 de l’article 133 de la Llei de Procediment Administratiu.

No obstant, el departament de Medi Ambient proposa la nova imposició d’una taxa per la recollida d’animals de companyia abandonats o perduts a la via pública amb propietari identificat i de dos preu públics, un per la retirada d’ous nius de gavians i de gavians caiguts dins les propietats privades del nucli urbà i un altre per la retirada de nius i eixams d’abelles, vespes i vespa asiàtica dins les propietats privades del nucli urbà.

L’article 16 del Text refós de la Llei de Protecció dels Animals, aprovada per Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, determina que correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i el control dels animals salvatges urbans.

L’article 17 d’aquest mateix text legal estableix que els propietaris per recuperar l’animal han d’abonar les despeses originades, per la qual cosa és necessari regular els imports a pagar mitjançant ordenança fiscal de la corresponent taxa.

Les actuacions municipals en el control d’animals salvatges urbans es desenvolupen al domini públic local, però existeix una demanda per part de particulars de retirada de nius de gavians i de gavians caiguts dins de les seves propietats privades. Els costos d’aquestes activitats, que també poden ser efectuades per altres empreses, s’hauran de regular a les ordenances fiscals dels preus públics que es proposen.

2. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE L’APROVACIÓ.

La imposició i ordenació dels tributs locals es regula als articles 15 a 19 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En concret l’article 15.1 estableix que les entitats locals han d’acordar la imposició i supressió dels seus tributs propis i aprovar les corresponents ordenances fiscals reguladores.

Per una altra banda l’article 47 del TRLRHL determina que l’establiment o modificació del preus públics correspondrà al Ple de la Corporació, sense perjudici de la possibilitat de delegar aquesta competència en la Junta de Govern Local.

3. OBJECTIUS.

Regular els imports a pagar pels usuaris dels serveis municipals en els supòsits esmentats.

4. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I NO REGULATÒRIES.

L’article 20.1.b) del TRLRHL determina les condicions amb les quals les entitats locals podran establir taxes per la prestació de serveis públics de competència local, mentre que, d’acord amb el que disposa l’article 41, correspondrà establir un preu públic quan no concorren aquestes circumstàncies.

Alternativament, l’Ajuntament podria optar per repercutir els costos de cada servei individual amb la dificultat que comporta aquesta gestió i el risc d’incobrament de les liquidacions practicades amb posterioritat a la realització de cada actuació.


Proposta Ordenances Fiscals 2021 Departament de Medi Ambient


Data de realització: 09/01/2020 | Data de la darrera actualització: 09/01/2020

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300