Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Blanes 2023

HISENDA

Camí de tornada


Menú principalOrdenances Fiscals de l'Ajuntament de Blanes 2023ORDENANCES FISCALS 2023

El Ple del 29 de setembre de 2022 ha aprovat provisionalment la proposta d’imposició i ordenació dels diversos tributs locals i de modificacions de les Ordenances Fiscals i d’Ordenances reguladores per a la seva entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2023 que figura a l’expedient número 2022/00005677Y.

El 13 d’octubre de 2022 s’ha publicat l’anunci d’exposició pública de l’expedient, d’acord amb el que disposa l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i en un dels diaris de major difusió de la província.

L’expedient estarà exposat al públic a les dependències de l’Àrea Econòmica d’aquest Ajuntament, al Passeig de Pau Casals número 39, en horari de 8,30 a 14,40 hores de dilluns a divendres, fins el 28 de novembre de 2022.

Fins aquella data els interessats podran presentar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que considerin oportuns en relació a les modificacions aprovades mitjançant una sol·licitud general:

- Presencialment, a l’oficina de l’Amic, demanant cita prèvia a https://citaprevia.blanes.cat/ o bé telefònicament de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al telèfon 972 379 320.

- A la seu electrònica de l’Ajuntament Sol·licitud general (blanes.cat)

- Per qualsevol altra mitjà dels previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si, finalitzat el termini d’exposició pública, no es presenten reclamacions ni al·legacions l’acord provisional s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord plenari.
Data de realització: 10/13/2022 | Data de la darrera actualització: 10/13/2022

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300