Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Blanes 2024

HISENDA

Camí de tornada


Menú principalOrdenances Fiscals de l'Ajuntament de Blanes 2024


ORDENANCES FISCALS 2024

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària portada a terme el 16 d’octubre de 2023, ha aprovat provisionalment la proposta d’imposició i ordenació dels diversos tributs locals i de modificacions de les Ordenances Fiscals i d’Ordenances reguladores per a la seva entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2024 que figura a l’expedient número 2023/00008265J.


El 18 d’octubre de 2023 s’ha publicat l’anunci d’exposició pública de l’expedient, d’acord amb el que disposa l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i, el 19 d’octubre, s’ha publicat el mateix anunci en un dels diaris de major difusió de la província.

L’expedient estarà exposat al públic a les dependències de l’Àrea Econòmica d’aquest Ajuntament, al Passeig de Pau Casals número 39, en horari de 8,30 a 14,30 hores de dilluns a divendres, del 20 d’octubre fins el 4 de desembre de 2023.

Fins aquella data els interessats podran presentar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que considerin oportuns en relació a les modificacions aprovades mitjançant una sol·licitud general:

- Presencialment, a l’oficina de l’Amic, demanant cita prèvia a https://citaprevia.blanes.cat/ o bé telefònicament de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al telèfon 972 379 320.

- A la seu electrònica de l’Ajuntament Sol·licitud general (blanes.cat)

- Per qualsevol altra mitjà dels previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si, finalitzat el termini d’exposició pública, no es presenten reclamacions ni al·legacions l’acord provisional s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord plenari.Data de realització: 10/19/2023 | Data de la darrera actualització: 10/19/2023


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300