Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Control i tinença d'animals al terme municipal de Blanes.

MEDIAMBIENT

Camí de tornada


Menú principalControl i tinença d'animals al terme municipal de Blanes.

Consulta pública prèvia a la modificació de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals al terme municipal de Blanes.


Amb data 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LAPC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania i les organitzacions afectades en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través del portal web, en la que se sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions mes representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de la data de publicació de la consulta pública, prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de modificació d'una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Blanes a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts de la següent manera:

PRESENCIALMENT:
Podeu trobar el Registre General d’Entrada de Documents a les nostres Oficines d'Atenció al Ciutadà que tenim al Pg. de Dintre, 29 i consultant els horaris a www.blanes.cat

PER INTERNET:
Si es vol sol·licitar a través d'Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Blanes però és necessari que la persona interessada disposi d'un dels certificats digitals acceptats a la Seu electrònica de l'Ajuntament.

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i per fer-ho cal disposar d'un certificat electrònic.

CORREU POSTAL O CORREU CERTIFICAT ADMINISTRATIU
La data vàlida a efectes de presentació de les propostes serà el moment en que entri pel registre d'entrada de l'Ajuntament (data límit 14 de setembre), excepte que en el moment de lliurar la instància (proposta) a l'oficina de correus es presenti en sobre obert i sigui datada i segellada pel funcionari de correus, només així s'entendrà que va tenir la seva entrada el dia de presentació a Correus.
Per tal de donar compliment a l'article citat anteriorment, es procedeix a la publicació de la següent memòria:MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS.


1. ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA MODIFICACIÓ.

Des de l’Ajuntament de Blanes s’ha considerat oportú modificar l’ordenança municipal sobre tinença d’animals, text aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 26 d’abril de 2010 (BOP núm. 6735, de 29 de juny de 2010) juntament amb les seves modificacions, als efectes de proveir el municipi d’un nou text regulador que es correspongui amb la realitat social actual i per adequar la normativa municipal a nous canvis normatius.

En els darrers anys, s’ha produït un increment en el nombre i la diversitat d’animals que coexisteixen amb la ciutadania, i un canvi en la dimensió ètica i la sensibilitat ciutadana envers els animals.

La modificació de l’ordenança pretén ordenar les relacions de convivència ciutadana i té la voluntat de contribuir a fomentar el civisme i el benestar col·lectiu, facilitant que totes les persones, siguin o no posseïdores d’animals, puguin desenvolupar les seves activitats en llibertat i amb ple respecte a la dignitat i als drets de tothom, tant dels animals i com de les altres persones.

Es pretén assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, garantir la tinença responsable, reduir els abandonaments d’animals i preservar la tranquil·litat, la salut i la seguretat de les persones.

Així mateix, l’Ajuntament vol regular, entre d’altres, les limitacions a la tinença d’animals, les prohibicions i prescripcions; les condicions de manteniment i el tracte dels animals de companyia; la convivència a la via pública; les normes sanitàries; la importació, cria, venda, donacions i d’altres; la identificació i el cens d’animals de companyia; gossos potencialment perillosos; els animals exòtics de la fauna salvatge i animals no considerats de companyia; control de l’aplicació de l’ordenança.

2. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE L’APROVACIÓ

La modificació de l’ordenança que actualitzi l’actual es justifica en els canvis plantejats. Es vol disposar d’una eina àgil i de fàcil comprensió, aclaridora i no ambigua en la qual la ciutadania trobi resposta als dubtes que puguin sorgir en relació amb l’àmbit dels animals de companyia.

3. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ

• Regular la protecció, la tinença i la possessió d’animals i, en especial, les interrelacions entre les persones i els animals domèstics que es troben de manera permanent o temporal a Blanes, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores o del lloc de registre de l’animal.

• Crear un cens d’animals de companyia, per reduir al màxim les pèrdues i els abandonaments d’animals.

• Assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, garantir la tinença responsable, reduir els abandonaments d’animals i preservar la tranquil·litat, la salut i la seguretat de les persones.

• Contribuir a fomentar la convivència, el civisme i el benestar col·lectiu, i facilitar que totes les persones, posseïdores d’animals o no, puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats amb ple respecte a la dignitat i als drets de tothom.

Aquesta ordenança considera els animals éssers sensibles, que senten i, per tant, deixen de ser considerats objectes. Així mateix, el Codi Civil de Catalunya estableix que els animals, que no es consideren coses, estan sota la protecció especial de les lleis. Només se’ls apliquen les regles dels béns en allò que permet llur naturalesa.

Aquesta ordenança s’aplica en el marc de la normativa internacional, europea, estatal i catalana de protecció i tinença d’animals i de tinença de gossos potencialment perillosos.

4. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I NO REGULATÒRIES

Tot i que la normativa sectorial relativa a la tinença d’animals (domèstics, de companyia, fauna salvatge, etc.) és àmplia i ja es regulen les obligacions de les persones propietàries i posseïdores d’animals, així com dels titulars d’activitats vinculades amb la tinença i/o utilització d’animals, es considera que una regulació més concreta i detallada de les obligacions i casuístiques particulars del municipi pot contribuir a un major compliment dels objectius detallats en l’apartat anterior, així com a l’observança de les competències municipals en aquesta matèria.

MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS


Data de realització: 08/19/2020 | Data de la darrera actualització: 08/19/2020


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300