Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania


Camí de tornada


Menú principalAcció Social, Igualtat i Nova Ciutadania

Benvinguts a l'espai del Departament d'Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania a la web de l'Ajuntament de Blanes.


  1. Qui som?
  2. Organigrama
  3. On som?
  4. Serveis Socials
  5. Igualtat
  6. Acollida
  7. Habitatge
  8. Tràmits
  9. Memòries

NOVETATS
INFORMACIÓ REFERENT A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DIPSALUT, ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, A L’AJUNTAMENT DE BLANES PER AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA BENESTAR I COMUNITAT PER ALS ANYS 2022-2023

1. L’Ajuntament de Blanes va sol·licitar subvenció al Dipsalut per al desenvolupament durant el període 01/10/2020 a 15/08/2023 del projecte “acompanyament social i emocional per a la millora de les condicions de vida de persones en situació de vulnerabilitat”, d’acord amb el pressupost següent:

PROGRAMESAportació DipsalutCost Programa
HABITATGE
101.700€
116.896,55€
ALIMENTACIÓ BÀSICA, PRODUCTES D’HIGIENE PERSONAL I DE LA LLAR
10.515,35€
12.086,60€
TOTAL
112.215,35€
128.983,15€

2. Els ajuts concedits pel Dipsalut es varen fer públics a través de la publicació de l’edicte. L’ajut concedit a Blanes ha estat el següent:

Núm. expEnsCIFProjecteBase subvencionable corregida (€)Import concedit (€)% atorgat sobre base subvencionable
2021/973Ajunt. de BlanesP1702600FAcompanyament social i emocional per a la millora de les condicions de vida de persones en situació de vulnerabilitat
128.983,15 €
112.215,35€
87%

CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL

S'ha obert el termini per la presentació de les sol·licituds de subvenció per al desenvolupament de projectes de cooperació en l'àmbit internacional per a l'exercici 2022.

Les persones interessades poden presentar els formularis que es troben adjunts a les bases generals a través d'una instància genèrica que trobaran a la seu electrònica de l'Ajuntament fins el proper 16/12/2022.

Per resoldre dubtes es poden dirigir a l'àrea d'Acció Social a través de correu electrònic a l'adreça acciosocial@blanes.cat.

CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE COMPETÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL PER A L’ANY 2022

Edicte d’aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament internacional

Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Blanes de 17 de novembre de 2022, de convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional per a l'any 2022

PROGRAMA TEMPS X CURES

La resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, modificada per la resolució IFE/746/2022, de 16 de març, aprova el finançament per a ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals per impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nens de 0 a 14 anys a tot el territori català. La transferència dona suport als ens locals per al reforç i l’ampliació de serveis ja existents o la creació de nous serveis de cura infantil de proximitat que es podran executar en el període que va de l’01/01/2021 a 31/12/2022. Inclou, entre altres serveis, casals en període no lectius, ludoteques, espais d’acollida a les escoles i altres serveis anàlegs fora del temps i àmbit educatiu.

Aquesta política s’emmarca en el programa Temps x cures, que té com a objectiu avançar en la corresponsabilitat pública vers les cures i respon a diversos objectius específics. Primer, consolidar el dret a les cures de les nenes i nens. Segon, alliberar temps per a les famílies, especialment per a les dones a qui, majoritàriament, se’ls ha atribuït el treball de les cures. Tercer, acreditar l’experiència adquirida en l’àmbit de les cures. Quart, generar nova ocupació de qualitat en aquest sector. I, finalment, fer-ho avançant en la igualtat.

La transferència concedida a l’Ajuntament de Blanes durant aquest període ha estat de 100.153,77 €.

Una part dels recursos del programa Temps x Cures es destinaran als casals d’estiu , activitats de Nadal i a ludoteques.

RESOLUCIÓ IFE/746/2022, de 16 de març, de modificació de la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per a l'exercici 2021.

RESOLUCIÓ IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per a l'exercici 2021.

RESOLUCIÓ IFE/3591/2022, de 15 de novembre , per la qual es modifica la resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre ,per la quela s´ aprova la transferència destinada a finançar la prestació de servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 a 14 anys dels Ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per a l´ exercici 2021 , en relació amb l´ exclusió de les despeses de transport i àpats

PLA LOCAL DE LA DONA I IGUALTAT DE BLANES 2022-2025

Aprovat el Pla Local de la Dona i Igualtat de Blanes 2022-2025. El Pla Local de la Dona i Igualtat de Blanes 2022-2025 pretén ser una eina de continuïtat efectiva per la presa de conscienciació social sobre aquesta realitat i el foment de polítiques transversals d’igualtat a nivell local.

Pla Local de la Dona i Igualtat de Blanes 2022-2025

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL

El Ple de l'Ajuntament de Blanes, en sessió ordinària de data 30 de setembre de 2021, va aprovar les bases reguladores de les subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament internacional. Les bases reguladores esmentades es van publicar a la pàgina web, a l’e-tauler i al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 198, edicte núm. 8461, de data 14 d’octubre de 2021.

Les bases i l’edicte restaran exposades pel termini de 20 dies hàbils des de la publicació al BOP de Girona.


Bases reguladores de les subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament internacional


REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES PERSONES GRANS

L'any 1988 el Ple de l'Ajuntament de Blanes va aprovar la constitució del Consell municipal de les persones grans, format per membres de la corporació local, personal de l'àrea d'Acció Social i representants de les diferents associacions i entitats que treballen en l'àmbit de les persones grans del municipi.

Des de l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Blanes es va elaborar un Reglament que defineix els objectius, funcions, la composició, funcionament i organització del Consell de les Persones Grans, el qual derogarà els actuals estatuts del Consell Municipal de les Persones Grans.


Per tal de fomentar la participació ciutadana i recavar propostes, aportacions i suggeriments es van dur a terme reunions amb els grups polítics amb representació a l’Ajuntament, amb personal i entitats que formen part d’aquest Consell. Per altra banda, també amb l’objectiu de donar audiència als ciutadans i recavar directament la seva opinió, en data 21 de febrer de 2019 es va publicar a la web municipal.

En data 28 de març de 2019 el Ple de l'Ajuntament de Blanes va aprovar inicialment el Reglament, el qual es troba en fase d'exposició pública per tal que les persones interessades puguin formular reclamacions o al·legacions. En cas que durant aquest termini no se'n produeixin, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Reglament del Consell municipal de les persones grans

SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA BLANESEl Servei de primera acollida és un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes

Podeu consultar el tríptic en 11 idiomes :

Català Castellà Anglès Àrab Rus Xinès Francès Punjabi Amazic Romanès Urd

PROGRAMA CATALÀ DE REFUGIINFORMACIÓ A LES PERSONES AFECTADES PER LA HIPOTECA


Informació i guia d´ actuació per a les persones afectades per la hipoteca
(Taula local pel dret de a l´ habitatge de Blanes ) 2708 Kb


Data de realització: | Data de la darrera actualització: 10/19/2023


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300