Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

CARNAVAL 2023 - Bases


Camí de tornada


Menú principalCARNAVAL 2023 - BasesBASES RUA DE CARNESTOLTES 2023


L’Ajuntament de Blanes, organitza a través del Departament Cultura i Festes, la Rua de Carnestoltes 2023.

Amb l’objectiu d’establir els criteris de celebració de la rua i per tal de fomentar-ne la participació, s’aproven les següents bases:

ACTES PREVISTOS:

1.- Amb motiu del Carnestoltes 2023, l’Ajuntament de Blanes organitza diversos actes festius, els dies 18 i 19 de febrer. Entre aquests s’inclou la Rua.

2.- La Rua se celebrarà el diumenge dia 19 de febrer i tindrà el següent recorregut:

Lloc d’ordenació: Rbla. Joaquim Ruyra

Zona Capçalera: Rbla. Joaquim Ruyra amb c. de la Riera Alta,

Cercavila: Rbla. Joaquim Ruyra, Pl. Catalunya, Pg. de la Marina

Acabament: Pl. Països Catalans

INSCRIPCIONS:


3. La inscripció als actes esmentats anteriorment restarà oberta fins el dia 3 de febrer a les 14.00 hores.

4. Les inscripcions s’hauran de formalitzar presentant el model normalitzat (l’específic de sol·licitud d'inscripció establert per a aquest concurs), la inscripció es pot tramitar electrònicament a la seu electrònica de l'Ajuntament de Blanes (https://seu.blanes.cat).

CELEBRACIÓ DE LA RUA:


5. Formen part de la rua les carrosses i comparses que hagin formalitzat la corresponent inscripció.

6. Les carrosses participants s’hauran de traslladar al lloc de sortida entre les 15.00 h i les 15.30 h del mateix dia de celebració de la Rua.

7. La concentració dels participants a la rua es farà entre les 16.00 h i les 16.30 h al lloc de la sortida.

8. El dimarts dia 7, a les 20.30h a la Casa Saladrigas, situada al carrer Roig i Raventós, 2, s’efectuarà el sorteig per a l’ordre de participació a la rua, d’acord amb les següents normes:

- Es realitzarà una primera ronda, per ordre d’inscripció, únicament amb les colles que hagin assistit al sorteig.

- Per rigorós ordre d’inscripció, s’efectuarà una segona ronda amb totes aquelles colles que han assistit al sorteig i vulguin canviar el seu número de participació per algun dels que no s’hagin sortejat. Finalitzada aquesta ronda, també es permetran els canvis entre les colles assistents.

- Finalment, i per ordre d’inscripció, es sortejaran els números restants entre les colles que no han assistit al sorteig.

9. La cercavila desfilarà pel recorregut establert a la base 2a, i en arribar a la part final del recorregut, continuaran pel Passeig de Catalunya fins arribar al lloc on indiqui la Policia Local. La música finalitzarà un cop l’última persona de la comparsa arribi al punt indicat.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DE LES COLLES:


10. Podran participar a la rua les colles que hagin formalitzat la seva inscripció en els termes anteriorment esmentats.

11. Les colles participants hauran de complir les instruccions dels organitzadors de la Rua, amb la finalitat d’aconseguir el correcte funcionament d’aquesta.

12. Cadascuna de les colles participants designarà una persona que actuarà com a representant per tal de col·laborar en la coordinació i muntatge de la rua.

13. El Jurat serà itinerant durant la Rua, i per aquest motiu és obligatori que les actuacions, balls i/o mostres s’efectuïn en marxa. Es penalitzaran les parades voluntàries. Cal que el so no entorpeixi la bona marxa de les altres colles participants.

14. Les colles participaran de forma cívica a la cercavila, abstenint-se de realitzar qualsevol acció que en pugui pertorbar el normal desenvolupament.

15. El so dels equips de megafonia de les carrosses s’haurà d’especificar obligatòriament en el full d’inscripció.

16. Les carrosses hauran d’anar acompanyades amb una comparsa d’un mínim de 20 persones.

17. L’alçada màxima de les carrosses ha de ser de 4.5 metres i l’amplada màxima de 3,00 metres.

Si es sobrepassa aquestes mides la carrossa no podrà participar en la rua.

18. La carrossa haurà d’anar guarnida al·legòricament d’acord amb el nom amb que se la inscrigui.

19. Les carrosses hauran de portar un extintor contra incendis, de neu carbònica o Co2, i disposar dels elements de vigilància i seguretat necessaris. Abans de la sortida de la Rua es comprovarà que hom dugui l’esmentat extintor i no es permetrà la sortida de qui no en porti.

20. L’organització té contractada una pòlissa de responsabilitat civil, que cobreix els danys a tercers que puguin ocasionar les carrosses. Queden exclosos els danys i incidents propis dels participants. Les carrosses i comparses que portin qualsevol tipus de vehicle a motor hauran de disposar de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil

21. L’Organització es reserva el dret d’admissió als participants que portin disfresses de temàtica ofensiva.CONCURS DE CARROSSES I COMPARSES:

22. Per cada categoria s’atorgaran els següents premis amb els imports detallats a continuació:


CATEGORIA CARROSSES
CATEGORIA COMPARSES
CARROSSES D'ENTITATS FORANES
CARROSSES D'ENTITATS BLANENQUES
COMPARSES
1r premi
1.200,00 €
1.000,00 €
600,00 €
2n premi
700,00 €
500,00 €
400,00 €
3r premi
400,00 €
300,00 €
200,00 €
4rt premi
300,00 €
150,00 €
5è premi
200,00 €
100,00 €
6è premi
100,00 €
50,00 €


Els premis estan subjectes a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i sobre la quantitat establerta a l’apartat anterior es practicarà la retenció que preveu la normativa reguladora de l’impost.


23. Els premis de la Categoria Carrosses (foranes i blanenques) i de la categoria Comparses són acumulables.

GRATIFICACIONS A LES COLLES BLANENQUES PARTICIPANTS:


24. L’Ajuntament retribuirà únicament a aquelles colles participants formalment inscrites en el registre municipal d’entitats de Blanes d’acord amb els següents criteris i condicions.

1) Participació amb carrosses. Gratificació de 300 euros a cadascuna de les carrosses, formalment inscrites en el registre municipal d’entitats de Blanes, muntades sobre plataformes de mides mínimes 2,5 metres d’amplada per 3,5 metres de llargada. Les carrosses hauran d’anar acompanyades amb una comparsa d’un mínim de 20 persones .

La carrossa haurà d’anar guarnida al·legòricament d’acord amb el nom amb que se la inscrigui.

2) Participació amb comparses.- Rebran gratificació econòmica totes aquelles comparses, formalment inscrites en el registre municipal d’entitats de Blanes, que s’ajustin a les quantitats de membres que s’especifiquen a continuació:

Entre 20 i 50 persones -- 100 euros
Més de 50 persones -- 200 euros

3) La consignació pressupostària màxima prevista per les gratificacions a entitats sense ànim de lucre blanenques és de 1.500 €. En cas de què les inscripcions superin la consignació prevista, l’assignació d’aquesta gratificació es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció.

4) No tindran dret a rebre gratificació per la participació les entitats blanenques que, per raó de la seva activitat, estiguin inscrites en més d’un municipi i ja rebin una gratificació per aquest concepte.


VALORACIÓ I PUNTUACIONS:

25. Les carrosses i comparses seran avaluades per un jurat qualificador durant el recorregut de la rua d’acord amb la següent valoració:


CATEGORIA CARROSSES:
Originalitat
10 punts
Artesania
10 punts
Efectes visuals i sonors
10 punts
Guarnit de la carrossa
10 punts
CATEGORIA COMPARSES:
Originalitat
10 punts
Coreografia
10 punts
Vestuari
10 punts
Maquillatge
10 punts


El veredicte d’aquest concurs serà inapel·lable i no es podrà recórrer, es podran declarar deserts qualsevol dels premis.

L’Organització informarà a les colles participants del resultat del concurs a partir del 21 de febrer.

26. Pagament dels premis: Els premis els pagarà la Tresoreria municipal previ acord de reconeixement de la Junta de Govern Local, atenent els informes tècnics que acreditin que les colles tenen dret a les gratificacions per haver participat a la Rua en els termes establerts en aquestes bases.

27. Serà requisit necessari per tenir dret als premis haver iniciat la cercavila a l’hora indicada i finalitzar-la amb el mateix nombre de membres participants d’inici.

Així mateix, es perdrà el dret a rebre tot premi en els següents supòsits:

a) Incompliment de les indicacions donades pels organitzadors de la Rua.

b) Realitzar aturades i moviments de retrocés.

c) Realitzar qualsevol acció que pertorbi el normal desenvolupament de la cercavila.

d) No finalitzar el recorregut establert.

28. Quan els organitzadors de la Rua constatin que concorre alguna de les causes anteriorment citades, les colles participants perdran de forma automàtica el dret a percebre les gratificacions.

29. L’Ajuntament de Blanes, com a organitzador de l’acte, es reserva tota facultat de modificació del recorregut, horaris i dies de celebració de la Rua, quan causes d’interès general així ho justifiquin.

Així mateix, responsables municipals dirigiran la cercavila i donaran les indicacions pertinents per garantir-ne el correcte desenvolupament.

Bases Inscripció Rua 2023


Formulari Inscripció_Sol·licitud


Data de realització: | Data de la darrera actualització: 01/23/2023


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300