Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

- DEPARTAMENT DE FIRES I FESTES -


Camí de tornada


Menú principal- DEPARTAMENT DE FIRES I FESTES -
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE 24 LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC, MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES DESMUNTABLES PER A LA FIRA D’ESTIU DEL PASSEIG CORTILS I VIETA/PASSEIG PAU CASALS1. OBJECTE

Constitueix l’objecte d’aquestes bases la regulació del procediment per a l’atorgament de fins un màxim de 24 llicències per a l’ocupació temporal de domini públic amb parades desmuntables destinades a la venda de productes d’artesania al Passeig Cortils i Vieta/Passeig Pau Casals de Blanes, i la determinació del contingut d’aquestes llicències.

Les llicències s’atorgaran a artesans que elaborin, fabriquin o produeixin els objectes que seran venuts a les seves parades, en els termes i condicions que determinen aquestes bases.

Les llicències atorgades permetran als seus titulars instal·lar les parades de venda d’artesania i explotar-les en els emplaçaments previstos, d’acord amb les condicions establertes en aquestes bases.

2. NATURALESA JURÍDICA I RÈGIM JURÍDIC

D’acord amb l’establert als articles 56 i 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals de Catalunya, amb les presents bases es regula el procediment per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal per a l’ús privatiu del domini públic, atenent als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència i d’acord amb la finalitat d’interès públic que es pretén assolir.

A aquestes llicències també serà d’aplicació la normativa següent:

- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de béns dels ens locals de Catalunya.

- Ordenances Fiscals vigents (Ordenança Fiscal 310.00. Taxa per serveis generals, i Ordenança Fiscal 313.04.Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública i terrenys de domini públic amb una finalitat lucrativa).

3. INSTAL·LACIONS AUTORITZADES

Les parades de venda que s’instal·lin hauran de complir les característiques que es detallen a continuació.

Les parades tindran una superfície màxima de 6 metres lineals i seran de tipus fusta amb una superfície de 3 metres de llarg per 2 de profunditat.

Les parades seran totalment desmuntables, prohibint-se qualsevol element d'obra fixa.

El titular de la llicència està obligat a desmuntar i retirar tots els elements constitutius de les instal·lacions, deixant les zones ocupades en perfecte estat d'ordre i neteja, un cop finalitzada cada jornada. No obstant això, es permetrà deixar instal·lades les parades durant tota la nit dels dies en que l’endemà hi hagi fira, sota la responsabilitat dels titulars de les parades. Aquests podran contractar un servei nocturn de vigilància i en cap cas l’Ajuntament serà responsable de la seguretat de les parades.

Característiques tècniques de les parades:

- Dimensions de la parada: de fusta de 3x2 metres, amb tendals hauran de ser blancs i arribar fins a terra a tapar l’esquena i amb decoracions marineres. No s’admetran altres sistemes de protecció ni para-sols ni paravents.

- Un taulell amb dimensions màximes de 6 m de llarg per 1 metre d’ample i de 80 cm. d’alçada, que en cap cas podrà excedir de l’espai ocupat per la parada de fusta.

- Tot el taulell de la parada haurà d’estar revestit amb roba de color blau marí amb un mantell a sobre de color blanc i amb alguna xarxa de pescador.

- L’enllumenat s’haurà de fer amb llums solars o bombetes que funcionen amb piles. Els dies de canvi d’ubicació, les parades es podran connectar a les caixes de què disposa l’Ajuntament.

- No es podran utilitzar grups electrògens.

- Si algun paradista opta per connectar els seus aparells contractant directament amb l’empresa subministradora d’electricitat, la instal·lació elèctrica haurà d’estar legalitzada i certificada per un instal·lador autoritzat. Caldrà presentar un croquis explicant per on passarà la instal·lació, que haurà de ser autoritzat per l’Ajuntament. No s’autoritzaran cables per terra ni passa-cables que alterin la rasant del passeig. Si la instal·lació es fa aèria, caldrà que estigui a l’alçada reglamentària sense perill pels vianants i amb impacte visual mínim. Si el cable ha de passar per la zona marítimo-terrestre, haurà de demanar autorització al servei de Costes. Si s’ha de fer obra civil, caldrà demanar llicència d’obres. És responsabilitat del paradista que a la finalització de cada període i, per tant, quan no estigui en ús la instal·lació, que el cable quedi recollit i sense tensió. Durant l’època en què la parada s’instal·li al tram de terra del passeig Pau Casals, coincidint amb l’època en què hi ha la Fira d’Atraccions, caldrà connectar la parada a les caixes de llum de què disposa l’Ajuntament a la zona i caldrà retirar el cable de la instal·lació inicial. Un cop finalitzat aquest període, quan es torni a connectar a la zona inicial directament amb l’empresa subministradora d’electricitat, s’haurà de tornar a presentar certificat de l’instal·lador autoritzat.

Els paradistes hauran de complir obligatòriament totes i cadascuna de les mesures contra la COVID-19 que siguin vigents en el moment de la celebració de la fira.

L'Ajuntament no proveirà de material sanitari o higiènic. Cada paradista serà responsable de disposar del seu material.

El nombre de persones que es situïn darrera les parades, atenent o despatxant, serà adient i proporcional a les dimensions de la parada. L'Ajuntament podrà procedir a la retirada de la parada que no compleixi aquesta condició.

El nombre total de parades a atorgar és de 24, i per tal de diversificar l’oferta de productes es fixa un nombre màxim de parades per cada un dels tipus de productes detallats a continuació:

Nombre màxim de parades Tipologia
1
Garrapinyades
1
Articles de decoració
1
Sabons/Espelmes
1
Articles de macramé
1
Productes cosmètica natural
1
Articles de fusta
1
Caramels
1
Herbes aromàtiques/confitures
1
Xurreria
1
Olives
1
Formatges i productes làctics
1
Pa i dolços
2
Roba i complements
2
Articles de cuir
2
Bijuteria
1
Embotits
1
crepes
1
Empanades
3
Altres- no incloses a cap anterior excepte altra alimentació

No obstant això, si no es cobreixen la totalitat de les parades, l’Ajuntament si ho considera convenient podrà modificar el nombre màxim de parades establert per tipus de producte.

4. DURADA

La llicència atorgada mitjançant el procediment previst en aquestes bases, inclou l’autorització d’explotació per a la temporada 2024

En cas que per raons sanitàries no es pugui dur a terme la fira en els dies previstos, aquesta no s'ajornarà i quedarà suspesa parcial o totalment, sense dret a percebre indemnització. En tot cas, el format de celebració de la fira restarà supeditat a les mesures COVID-19 vigents en el moment de celebració de la mateixa

Els titulars de les parades hauran d’estar al corrent dels seus pagaments i en cas de tenir deutes no s’atorgarà la parada fins que justifiquin prèviament el seu pagament.

5. EMPLAÇAMENT DE LA FIRA I DATES I HORARIS DE FUNCIONAMENT

Les parades es situaran al Passeig Cortils i Vieta/Passeig Pau Casals, en la forma que indiqui l’Ajuntament de Blanes.

S’estableixen dues modalitats de participació en la Fira:

-Modalitat 1: Els dies que s’especifiquen a continuació:

Juny: 21,22,23, 28,29 i 30
Juliol: 4,5,6,7,11,12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27 i 28
Agost: 1,2,3,4,8, 9,10,11,14,15, 16, 22,23,24,25, 29, 30 i 31
Setembre: 1

-Modalitat 2: Els dies que s’especifiquen a continuació:

Juny: 21,22, 23,28,29 i 30
Juliol: 4,5,6,7, 11,12,13 i 14
Agost: 1,2,3,4,8, 9,10,11,14,15, 16, 22,23,24,25, 29, 30 i 31
Setembre: 1

A la sol·licitud s’haurà d’indicar per quina de les dues modalitats de participació s’opta.

El període autoritzat per a les parades es determinarà segons les especificitats de les modalitats anteriors.

Les parades podran estar obertes entre les 12h i les 24h, excepte el primer dia de cada període en què podran obrir entre les 17h i les 24h. Excepcionalment, els dies de celebració del concurs Internacional de Focs d’Artifici l’horari serà de 12h del migdia a les 3h de la matinada
.
Les parades podran romandre tancades, entre les 15h i les 17 h.

Tot i que es fixen les dates i horaris esmentats anteriorment, l’Ajuntament podrà modificar les dates i horaris de la fira per causa justificada i comunicant-ho amb antelació als titulars de les parades, garantint-los sempre el mateix nombre de dies i hores autoritzats.

6. TAXES

Les taxes que els titulars de les llicències hauran d’abonar a l’Ajuntament pel període 2024 d’acord amb l’Ordenança Fiscal 310.00 i 313.04, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Blanes, seran les següents:

- Ordenança Fiscal 310.00 Tramitació d’autoritzacions o llicències reserves d’espais a la via pública: article 5è, epígraf tercer punt 3 per import de euros 83,59 euros

- Ordenança Fiscal 313.04 Per l’ocupació de la via pública : article 6è epígraf

e.1) Artesania i similars :

Quota general irreductible, per metre lineal de front o fracció i dia 7,42 euros

En virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 12 de desembre de 2011 de delegació de determinades funcions, el Servei de Gestió Tributaria i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva notificarà als titulars de les llicències l’import i els terminis de pagament de les taxes municipals.

El fet de no pagar les taxes i/o la fiança exigida suposarà la pèrdua automàtica de la llicència de parada
.
En cas de renuncia a la llicència de forma lliure i voluntària per part dels titulars, no s’efectuarà la devolució de les taxes abonades d’acord amb l’ article 26.3 del TRLRHL

7. DESPESES

Aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses que siguin necessàries per exercir l’activitat objecte de la llicència.

8. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES LLICÈNCIES

Les sol·licituds per a l’obtenció de llicències s’hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament de Blanes, Passeig de Dintre núm. 29, a partir del dia següent a la publicació de l’anunci d’aprovació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Girona durant 20 dies hàbils.

El procediment de concessió de llicències es tramitarà en règim de concurrència competitiva. La concessió de llicències es farà a partir de la comparació entre les diferents sol·licituds presentades, realitzant-se l’atorgament a favor d’aquelles propostes que obtinguin major puntuació d’acord amb els criteris fixats en la base novena.

Els sol·licitants no podran demanar més d’una llicència.

Les persones físiques no podran sol·licitar una llicència si una persona jurídica de la qual ells en formin part com a soci o com a administrador, també en sol·licita una.

La sol·licitud de llicència s’haurà de presentar mitjançant la corresponent instància (de conformitat amb el model de l’annex núm. 1 d’aquestes bases) on constin les dades del sol·licitant, les dades de la persona que estarà a càrrec de la parada en cas que no sigui el titular, la indicació del tipus de producte a comercialitzar, i les dates que es sol·liciten per instal·lar la parada de conformitat amb els períodes

Aquesta instància haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:

* Document Nacional d’Identitat o passaport de la persona sol·licitant de la llicència. El document haurà de ser original o fotocòpia, o si és el cas serà suficient una declaració conforme el document ja es va presentar en anys anteriors a l’Ajuntament i aquest encara és vigent.

* En el cas de persones nacionals de països que no siguin membres de la Unió Europea, permís de residència i feina per compte propi. El document haurà de ser original o fotocòpia, o si és el cas serà suficient una declaració conforme el document ja es va presentar en anys anteriors a l’Ajuntament i aquest encara és vigent.

* Escriptura de la societat, en cas que el sol·licitant de la llicència sigui una persona jurídica. (original o fotocòpia). L’objecte social haurà d’estar relacionat amb la producció artesanal o manufacturada o amb la venda minorista d’aquests tipus de productes.

* Document Nacional d’Identitat, passaport, o permís de residència i feina per compte propi de la persona que suplirà al titular de la llicència per regir la parada El document haurà de ser original o fotocòpia, o si és el cas serà suficient una declaració conforme el document ja es va presentar en anys anteriors a l’Ajuntament i aquest encara és vigent.

* Dues fotografies de carnet del sol·licitant de la parada.

* Dues fotografies de carnet de la persona que atendrà la parada en cas que no sigui el titular.

* Carnet d’artesà expedit pel Departament d’Indústria i Comerç de la Generalitat de Catalunya o per alguna altra comunitat autònoma i altres comprovants d’assistència a activitats formatives en què l’artesà/na hagi assistit relacionades amb l’àmbit professional.

També s’admetran títols universitaris de Belles Arts, títols d’escoles professionals (inclosos d’altres països dins i fora de las UE) i similars titulacions.

Alternativament a la documentació anterior, també s’admetrà el currículum professional del sol·licitant sempre que acrediti la seva experiència laboral i professional en l’àmbit de l’artesania i de la manufactura.

Memòria d’elaboració dels seus productes: fotos, descripció i/o vídeo, en qualsevol format de suport paper o digital, on es comprovi la forma de producció dels producte i la proposta de parada realitzada pel sol·licitant (presentació, qualitat visual, estètica i originalitat del producte), que haurà de complir els requisits establerts a la base 3a.

En cas de voler comercialitzar productes alimentaris, també serà necessari que es presenti la següent documentació:

- Fotocòpia de la documentació que acrediti haver rebut la formació en manipulació d’aliments.

- Descripció de les mesures d’higiene i conservació de productes: manteniments dels aliments a temperatura regulada que ho necessitin (refrigeració).

- Descripció de les mesures de protecció dels aliments sense envasar contra elements externs (pols, insectes....)

- Descripció de les mesures de protecció contra els consumidors.

- Descripció de les mesures d’higiene personals ( gorres, guants....) i de neteja dels estris utilitzats en la manipulació dels productes alimentaris.

9. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES

Atès que l’adjudicació de les llicències es fa mitjançant un procediment de concurrència competitiva, les llicències s’atorgaran, a les 24 sol·licituds que obtinguin major puntuació, atenent als criteris següents:

* Es valorarà l’aspecte general de la parada amb un màxim de 10 punts, segons el següent criteri:

- presentació del producte (màxim 2 punts)
- estètica de la parada i qualitat visual (màxim 4 punts)
- originalitat del producte (màxim 2 punts)
- altres elements innovadors aportats per l'artesà/na (elements decoratius, processos de treball, materials emprats...) (màxim 2 punts)

* Es valorarà que l’artesà elabori el producte a la mateixa parada de la fira. En aquest cas se li atorgaran 10 punts.

* Activitats formatives en que l’artesà/na hagi assistit relacionades amb l’àmbit professional (s’inclou el carnet d’artesà)
Màxim 5 punts a raó d’1 punt per curs o títol.

Totes les sol·licituds presentades seran examinades pels Serveis Tècnics Municipals, que comprovaran que a les sol·licituds hi figuri tota la documentació requerida per aquestes bases. En cas que manqui alguna documentació, es requerirà per correu electrònic a l’adreça d’e-mail facilitada, per tal que l’aporti, en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Transcorregut aquest termini, i en cas que no es doni compliment al requeriment efectuat per l’Ajuntament es perdrà el dret a resultar adjudicatari d’una llicència.

Posteriorment, els Serveis Tècnic Municipals procediran a la valoració de les sol·licituds de conformitat amb els criteris esmentats.

Un cop valorades les propostes, aquestes seran classificades per ordre decreixent de puntuació i per tipus de producte, els Serveis Tècnics Municipals realitzaran una proposta d’adjudicació a favor de les sol·licituds que hagin obtingut major puntuació en cada un dels tipus de productes. En cas d’empat entre propostes es resoldrà mitjançant sorteig.

En cas que el nombre de sol·licituds sigui inferior al nombre màxim de parades fixat en aquestes bases, els Serveis Tècnics Municipals podran proposar directament l’adjudicació sense procedir a valorar-les.

D’acord amb el que estableix la base 3a, si no es cobreixen la totalitat de les parades, l’Ajuntament si ho considera convenient podrà modificar el nombre màxim de parades establert per tipus de producte.

10. ATORGAMENT DE LLICÈNCIES

L’atorgament de la llicència es farà mitjançant decret del regidor i la llicència estarà condicionada a la presentació de la següent documentació:

- Justificant d’haver subscrit la pòlissa d’assegurança i d’estar al corrent del seu pagament.

- Resguard acreditatiu d’haver ingressat les taxes establertes en la clàusula 6a d’aquest plec.

- Resguard acreditatiu d’haver constituït una fiança de 150 euros, que romandrà dipositada a la Tresoreria Municipal durant tot el període de vigència de la llicència.
Aquesta fiança respon per la neteja de l’espai ocupat i pels danys que es puguin ocasionar als béns de domini públic i es retornarà una vegada finalitzada la vigència de la llicència mitjançant acord de la Junta de Govern Local, i previ informe tècnic favorable.

Una vegada presentada aquesta documentació, es formalitzarà la llicència a favor dels sol·licitants, i aquests tindran dret a l’efectiva ocupació del domini públic i, per tant, a la instal·lació de la parada en les dates autoritzades.

Per a l’atorgament de la llicència, el titular haurà d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Blanes.

La ubicació de la parada s’assignarà el primer dia de la fira i es seguiran les indicacions de la persona designada per l’Ajuntament de Blanes, la qual vetllarà en tot moment pel seu bon funcionament

El període de presentació de sol·licituds finalitza en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al BOP

11. TERMINI DE RESOLUCIÓ.

El termini de resolució serà el dia 10 de juny

12. CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA.

a) El titular de la llicència està obligat al compliment de les obligacions previstes en aquestes Bases i a atendre les ordres facilitades per l’Ajuntament de Blanes.

b) El titular de la llicència prestarà el servei amb diligència i correcció vers als visitants del mercat.

c) Les taxes i la fiança fixades s’abonaran sempre prèviament a l’inici de la temporada. El no abonament de les taxes i/o fiança suposarà l’extinció immediata de la llicència.

d) El titular de la llicència quedarà obligat al compliment del què disposi la normativa en matèria de treball, en tots els seus aspectes, inclosos els de previsió de riscos laborals i seguretat social.

e) El titular de la llicència serà responsable de tot el material emprat i de tots els danys que pugui ocasionar amb la realització de la seva activitat, responent dels danys que es causin a l’Ajuntament o a tercers. Cada titular tindrà cura del manteniment del seu material. No es podrà utilitzar altre tipus de material, i haurà de ser retirat de la via pública fora de l’horari autoritzat.

f) El titular de la llicència haurà de donar compliment a les seves obligacions tributàries i fiscals amb l’Ajuntament de Blanes, amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat.

g) L’autorització municipal s’atorga a risc i ventura de la persona que resulti titular.

h) Les llicències tenen el caràcter de personals i intransmissibles.

i) Els llocs de venda hauran de ser ocupats personalment pel titular de la llicència municipal o per la persona expressament autoritzada per l’Ajuntament. A aquests efectes el titular de la llicència podrà designar a una persona per tal que atengui la parada, quan aquest no pugui fer-se càrrec personalment.

j) El titular de la llicència i les persones que regentin les parades, tenen el deure d'utilitzar bones formes i modals, cordialitat, amabilitat, educació i respecte en les seves relacions amb els usuaris del servei.

k) Queda prohibit l’ús de la megafonia i d’elements musicals que puguin molestar els usuaris de les platges o del passeig. No es podrà disposar de cap tipus d'element publicitari.

l) El titular de la llicència haurà d’exhibir en lloc visible la targeta d’autorització de l’Ajuntament, i el preu de venda dels productes. Cada titular disposarà d’un lloc assignat fix, i no podrà canviar-lo ni permutar-lo, sense l’autorització de l’Ajuntament.

m) El titular de la llicència haurà de garantir un bon estat de manteniment i higiene dels elements propis de les seves instal·lacions i serà responsable de mantenir l’espai afectat, les instal·lacions i la serva zona d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.

n) El titular de la llicència no podrà introduir cap variació en el servei i haurà de vendre o oferir els productes pels quals va sol·licitar autorització. Resta totalment prohibit vendre qualsevol altre producte diferent a l’autoritzat, especialment els productes de revenda (productes no elaborats per l’artesà).

o) El titular de la llicència haurà de desmuntar i retirar les instal·lacions al finalitzar cada jornada , no podent quedar cap element de la seva parada en el passeig, sens perjudici de l’establert en la base 3a.
Els participants podran muntar la parada entre les 15.00 h. i les 16.00 h. de la tarda. A partir d’aquesta hora, les parades hauran de quedar muntades, deixant lliure de vehicles l’espai destinat a la fira. Sota cap concepte es pot deixar estacionat el vehicle fora d’aquest horari. L’horari de desmuntatge es realitzarà de les 00.00 h. a les 01.00 h.

p) No es poden fer servir elements de fabricació industrial ni pintures tòxiques.

q) Es prohibeix tenir animals a la parada, ni de companyia ni com reclam.

r) L’organització no es fa responsable dels danys que per robatori o furt es puguin causar i aconsella els participants que no deixin cap material valuós a la parada sense vigilància.

s) Està completament prohibida la revenda de productes.

t) No està permesa l’exposició de mercaderies directament a terra.

u) L’Ajuntament es reserva tots els drets, sempre que les circumstàncies ho aconsellin, d’ajornar, anul·lar o suspendre l’activitat.

13. DRETS DE L’ADJUDICATARI

L’adjudicatari tindrà el dret d’utilitzar el domini públic d’acord amb les condicions de la llicència per instal·lar la seva parada i vendre els productes autoritzats a la mateixa.

14. DRETS I DEURES DE L'AJUNTAMENT

a) L’Ajuntament tindrà dret a inspeccionar les parades de venda i a realitzar totes aquelles operacions que siguin necessàries per verificar que el titular de la llicència compleix amb les condicions de la mateixa.

b) Cobrament de les taxes.

c) En general, a exercir totes aquelles previstes per la normativa sectorial, en relació a la protecció dels béns de domini públic i totes les que siguin necessàries per garantir l’ordre en la zona on s’instal·laran les parades.

15. RÈGIM SANCIONADOR

15.1. INFRACCIONS

Les infraccions es qualifiquen com a faltes lleus, greus i molt greus.

Es consideren faltes lleus:

a) Deixar de parar, sense causa justificada ni haver comunicat a l’Ajuntament l’absència.

b) La manca d’atenció i respecte envers els usuaris el públic o altres titulars de llicències

c) No retirar la parada un cop finalitzada la jornada , sens perjudici de l’establert en la clàusula 3.

d) La utilització o circulació de vehicles dins de la fira fora de l’horari establert, o el pas per accessos no autoritzats.

e) No tenir a la parada, a disposició de les autoritats competents, la llicència municipal.

f) L’incompliment d’allò que disposen aquestes bases i que no estigui qualificat com a falta greu o molt greu.

Es consideren faltes greus:

a) Cridar o utilitzar elements de megafonia per atreure al públic.

b) Cometre tres infraccions considerades lleus.

c) L’incompliment del deure de neteja i conservació de la parada i l’espai adjacent, ja sigui durant la fira com a la finalització de la mateixa.

d) La venda practicada sense reunir els requisits establerts per la legislació vigent.

e) Deixar la regència de la parada a càrrec d’una persona no autoritzada expressament per l’Ajuntament.

f) Tota venda practicada tant fora dels perímetres i llocs autoritzats, com dels horaris i dies indicats per l’autoritat municipal, o oferir articles no autoritzats.

g) La venda de productes no autoritzats en la llicència o productes no autoritzats o homologats a l’Estat Espanyol.

h) Causar danys per simple negligència, en les instal·lacions o als usuaris.

i) Realitzar prestacions diferents a les autoritzades.

j) Dipositar deixalles en qualsevol lloc que no sigui els contenidors de residus sòlids urbans ordinaris o selectius situats a la via pública.

k) Manca de correcció o de cortesia envers els funcionaris municipals adscrits al serveis d’inspecció, Policia Local, Protecció Civil, o d'altres serveis que depenguin directament o indirectament de l'Ajuntament, per part de l'adjudicatari o del seu personal, i el fet de no atendre les seves instruccions.

Es consideren faltes molt greus:

a) No retirar les instal·lacions un cop finalitzat el període de llicència.

b) L’incompliment en tres ocasions de l’horari autoritzat.

c) El perill provocat pel mal estat de les instal·lacions i altres elements.

d) Tres faltes greus en una temporada equivaldran a una de molt greu.

e) Causar danys importants al mobiliari urbà i/o la resta de parades.

f) La connexió fraudulenta a xarxes elèctriques privades o municipals, de l’empresa subministradora o d’altres anàlogues.

g) El desacatament reiterat de les instruccions de l’autoritat municipal.

h) El traspàs, cessió o sotsarrendament de la parada.

15.2. PENALITATS I PROCEDIMENT SANCIONADOR

Les sancions que podran imposar-se als infractors seran les següents:

- Per les qualificades de caràcter lleu:

a) Advertiment per escrit la primera vegada que es cometi la infracció.

b) Multa fins a 60 €.

- Per les qualificades de greus:

Multa de 60,01 € fins a 300 €. La tercera infracció greu comportarà la pèrdua del dret per assistir a la fira en les properes edicions, així com l’extinció de la llicència des del moment en què es produeixi la falta.

- Per les qualificades de molt greus:

Multa de 300,01 € fins a 3000,00 € i l’extinció de la llicència.

Aquestes penalitzacions s’imposaran prèvia audiència de deu dies hàbils als titulars de la llicència.

Els òrgans competents per la imposició de les sancions previstes anteriorment seran els següents:

a) Per les faltes lleus i greus, l’Alcalde o regidor delegat en matèria de llicències d’ocupació de via pública.

b) Per les faltes molt greus, la Junta de Govern Local

16. EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ

Serà causa automàtica d’extinció de la llicència:

- La mort o incapacitat física del titular de l’autorització o l’extinció de la personalitat jurídica de la societat.

- La manca de pagament de les taxes i/o de la fiança.

- Per sanció, de conformitat al que disposa aquest plec de condicions.

- Per renúncia de l’autoritzat.

- Per haver traspassat l'autorització, arrendat o qualsevol altra forma de cessió a tercers.

- Per haver falsejat les dades acreditades en aquesta licitació.

Els titulars de llicència que durant dos caps de setmana seguits o alternatius (segons l’opció de participació escollida) no s’hagin presentat a la fira sense haver-ho comunicat o justificat al departament de Fires i Festes com a molt tard el segon dia feiner posterior al dia d’absència en la fira, s’entendrà que el participant es dóna de baixa, eximint a l’organització de l’obligació de la devolució de l’import pagat (taxes i fiança).

17. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ

L’Ajuntament de Blanes tindrà la prerrogativa d’interpretar qualsevol incidència relacionada amb les llicències


BASES FIRA D'ESTIU 2024

MODEL SOL·LICITUD


Data de realització: | Data de la darrera actualització: 03/15/2024


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300