Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

CARNESTOLTES 2015 - BASES


Camí de tornada


Menú principalCARNESTOLTES 2015 - BASES
CARNESTOLTES 2015

* Termini d'inscripcions fins al dia 31 de gener a les 13.30 hores *


L’Ajuntament de Blanes, organitza a través del Departament Cultura i Festes, la Rua de Carnestoltes 2015.

Amb l’objectiu d’establir els criteris de celebració de la rua i per tal de fomentar-ne la participació, s’aproven les següents Bases.


ACTES PREVISTOS:

1.- Amb motiu del Carnestoltes 2015, l’Ajuntament de Blanes organitza diversos actes festius, els dies 13, 14 i 15 de febrer. Entre aquests s’inclou la Rua.

2. La Rua se celebrarà el diumenge dia 15 de febrer, i tindrà el següent recorregut:

Lloc d’ordenació: Av. Rei Joan Carles I

Zona Capçalera: Plaça Escorxador

Cercavila: C. de Jaume I, Rbla. Joaquim Ruyra, Pl.Catalunya, Pg. de la Marina

Acabament: Pl. Països Catalans


INSCRIPCIONS:

3. La inscripció als actes esmentats anteriorment restarà oberta fins al dia 31 de gener a les 13.30 hores.

4. Les inscripcions s’hauran de formalitzar a les oficines de l’AMIC ( planta baixa de l’Ajuntament), en horari de 08.00 a 15.00 h de dilluns a divendres i dissabtes de 9.30 a 13.30 h.

També podeu demanar hora a la web de l’Ajuntament, a l’apartat de cita prèvia: http://www.blanes.cat/docweb/reserva.previa


Dades necessàries per a d’inscripció:

Nom i cognoms del representant

Domicili

Telèfon

Cal emplenar el full d’inscripció que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament de Blanes.


CELEBRACIÓ DE LA RUA:

5. Formen part de la rua les carrosses i comparses que hagin formalitzat la corresponent inscripció.

6. Les carrosses participants s’hauran de traslladar al lloc de sortida entre les 15.00 h i les 15.30 h del mateix dia de celebració de la Rua.

7. La concentració dels participants a la rua es farà entre les 16.00 h i les 16.30 h al lloc de la sortida.

8. L’ordre dels components de la rua l’indicarà l’Ajuntament, que assignarà un número a cadascun dels participants per tal d’establir l’ordre a la sortida.

Aquest número d’ordre es donarà a conèixer abans del 12 de febrer.

9. La cercavila desfilarà pel recorregut establert a la base 2a, i en arribar a la part final del recorregut, continuaran pel Passeig de Catalunya fins arribar al lloc on indiqui la Policia Local.


CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DE LES COLLES:


10. Podran participar a la rua les colles que hagin formalitzat la seva inscripció en els termes anteriorment esmentats.

11. Les colles participants hauran de complir les instruccions dels organitzadors de la Rua, amb la finalitat d’aconseguir el correcte funcionament d’aquesta.

12. Cadascuna de les colles participants designarà una persona que n’actuarà com a representant per tal de col·laborar en la coordinació i muntatge de la rua.

13. En el decurs de la cercavila no està permès que les colles facin parades ni moviments de retrocés fora dels llocs assenyalats. Aquests seran: plaça Solidaritat, Rbla. Joaquim Ruyra i pl. Catalunya.

14. Les colles participaran de forma cívica a la cercavila, abstenint-se de realitzar qualsevol acció que en pugui pertorbar el normal desenvolupament.

15. El so dels equips de megafonia de les carrosses s’haurà d’especificar obligatòriament en el full d’inscripció.

16. Les carrosses hauran d’anar acompanyades amb una comparsa d’un mínim de 20 persones.

17. L’alçada màxima de les carrosses ha de ser de 4.5 metres i l’amplada màxima de 3,00 metres.

Si es sobrepassa aquestes mides la carrossa no podrà participar en la rua.

18. La carrossa haurà d’anar guarnida al·legòricament d’acord amb el nom amb que se la inscrigui.


GRATIFICACIONS A LES COLLES PARTICIPANTS:

19. L’Ajuntament retribuirà únicament a aquelles les colles participants formalment inscrites en el registre municipal d’entitats de Blanes d’acord amb els següents criteris i condicions.

1) Participació amb carrosses.- Gratificació de 300 euros a cadascuna de les carrosses, formalment inscrites en el registre municipal d’entitats de Blanes, muntades sobre plataformes de mides mínimes 2,5 metres d’amplada per 3,5 metres de llargada. Les carrosses hauran d’anar acompanyades amb una comparsa d’un mínim de 20 persones i, en conseqüència, no és acumulable aquesta gratificació amb la gratificació de “participació amb comparses”.

La carrossa haurà d’anar guarnida al·legòricament d’acord amb el nom amb que se la inscrigui.

2) Participació amb comparses.- Rebran gratificació econòmica totes aquelles comparses, formalment inscrites en el registre municipal d’entitats de Blanes, que s’ajustin a les quantitats de membres que s’especifiquen a continuació:

Entre 20 i 50 persones >>> 200 euros
Més de 50 persones >>> 300 euros

3) La consignació pressupostària màxima prevista per les gratificacions a entitats sense ànim de lucre blanenques és de 1.900€. En cas de què les inscripcions superin la consignació prevista, l’assignació d’aquesta gratificació es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció.

20. És voluntat dels ajuntaments de Blanes i Lloret de Mar fomentar que les entitats dels respectius municipis encarregades de l’execució i realització de la comparsa del “Rei Carnestoltes 2015” puguin participar a les rues de Blanes i Lloret de Mar. Amb aquesta voluntat, l’Ajuntament de Blanes gratificarà amb 300 euros a la entitat encarregada de la comparsa del “Rei Carnestoltes de Lloret de Mar”. Aquesta comparsa participarà en la celebració de la Rua de Carnestoltes fora de concurs, per la qual cosa no podrà optar a cap tipus de premi.


CONCURS DE CARROSSES I COMPARSES:

21. Per cada categoria s’atorgaran 3 premis amb les següents imports:


CARROSSES D'ENTITATS BLANENQUES
CARROSSES D'ENTITATS FORÀNIES
COMPARSES
1r premi:
1.200,00 €
1.200,00 €
600,00 €
2n premi:
700,00 €
700,00 €
400,00 €
3r premi:
400,00 €
400,00 €
200,00 €

Als imports de les gratificacions i als del premis se li practicarà la corresponent retenció d’IRPF

22. Les carrosses i comparses seran avaluades per un jurat qualificador durant el recorregut de la rua.

El veredicte d’aquest concurs serà inapel·lable i no es podrà recórrer, es podran declarar deserts qualsevol dels premis.

Els premis es donaran a conèixer el dia 18 de febrer en el fi de festa de l’enterrament de la sardina.

23. Pagament dels premis: Els premis els pagarà la Tresoreria municipal previ acord de reconeixement de la Junta de Govern Local, atenent els informes tècnics que acreditin que les colles tenen dret a les gratificacions per haver participat a la Rua en els termes establerts en aquestes bases.

24. Serà requisit necessari per tenir dret als premis haver iniciat la cercavila a l’hora indicada, i finalitzar-la amb el mateix nombre de membres participants d’inici.

Així mateix, es perdrà el dret a rebre tot premi en els següents supòsits:

a- Incompliment de les indicacions donades pels organitzadors de la Rua.
b- Realitzar aturades i moviments de retrocés fora dels llocs assenyalats.
c- Realitzar qualsevol acció que pertorbi el normal desenvolupament de la cercavila.
d- No finalitzar el recorregut establert.

25. Quan els organitzadors de la Rua constatin que concorre alguna de les causes anteriorment citades, les colles participants perdran de forma automàtica el dret a percebre les gratificacions.

26. L’Ajuntament de Blanes, com a organitzador de l’acte, es reserva tota facultat de modificació del recorregut, horaris i dies de celebració de la Rua, quan causes d’interès general així ho justifiquin.

Així mateix, responsables municipals dirigiran la cercavila i donaran les indicacions pertinents per garantir-ne el correcte desenvolupament.

http://www.blanes.cat/docweb/agenda-2015-02-13-carnavalBASES RUA DE CARNAVAL 2015 44 Kb

FULL D'INSCRIPCIÓ Rua de Carnaval 2015 132 Kb

Data de realització: | Data de la darrera actualització: 01/29/2015


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300