Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Activitats que requereixen autorització d'abocament a la xarxa pública de sanejament


Camí de tornada


Menú principalActivitats que requereixen autorització d'abocament a la xarxa pública de sanejament

17.- Aprovació llista d'activitats que requereixen autorització d'abocament a la xarxa pública de sanejament per al seu normal funcionament.Identificació de l'expedient

Aprovació de la llista d'activitats que requereixen autorització d'abocament a la xarxa pública de sanejament per al seu normal funcionament.

Fets

1. Les sol·licituds i consultes dels titulars d'algunes de les activitats ja en funcionament a Blanes per obtenir un document que acrediti que disposen d'autorització d'abocament a clavegueram, com a requisit per poder obtenir alguna de les certificacions de garantia de qualitat ambiental, ens ha portat a iniciar un procediment de tramitació que fins ara no s'havia realitzat a l'Ajuntament.

2. A més, durant la tramitació de les autoritzacions d'abocament sol·licitades, es va constatar que en alguns casos els abocaments no complien els paràmetres regulats a les Ordenances municipals i que, per tant, podia ser convenient fer extensiu aquest procediment a altres activitats similars. Així, a través de l'informe de Medi Ambient de l'Ajuntament pel tràmit de llicència d'activitats de l'annex-II-2, es detecten aquelles activitats que podrien ser susceptibles de produir abocaments d'aigües residuals i que, a priori, podrien sobrepassar els límits d'abocament permesos, i se'ls requereix perquè sol·licitin el permís d'abocament a clavegueram mitjançant un model establert.

3. Tanmateix, es convenient disposar d'una llista que especifiqui quins són els tipus d'activitats que requereixen l'autorització d'abocament a la xarxa municipal de sanejament, per tal que paral·lelament a la tramitació de la llicència d'activitats es pugui tramitar l'autorització d'abocament.

4. En full annex s'adjunta la llista, consensuada per Medi Ambient i Activitats de l'Ajuntament, de les activitats que requereixen l'autorització d'abocament a la xarxa municipal de sanejament.

Fonaments de dret

1. Ordenances de Policia i bon govern de Blanes, art. 398 i 613.

2. LIIA i el Reglament que la desenvolupa.

La Comissió de Govern, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD:

1. Aprovació de la llista d'activitats que requereixen l'autorització d'abocament a la xarxa municipal de sanejament i que s'ajunta com a annex-1.

2. Traslladar a Aigües Blanes SA i al Consorci de la Costa Brava com a titulars de la xarxa de sanejament de Blanes, perquè en tinguin coneixement i per si han de presentar al·legacions.

ANNEX 1

ACTIVITAT INDUSTRIAL
1. Fabricació de sucs i conserves vegetals.
2. Fabricació de productes alimentaris diversos.
3. Fabricació i manipulació de conserves de peix i altres productes marins.
4. Fabricació de cervesa i malta.
5. Indústries d'alcohols etílics de fermentació.
6. Indústria vinícola.
7. Indústries de les aigües minerals, aigües gasoses i altres begudes analcohòliques.
8. Elaboració de productes de confiteria.
9. Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn.
10. Indústria tèxtil.
11. Confecció en sèrie de peces de vestir i complements.
12. Confecció dáltres articles amb matèries tèxtils.
13. Fabricació en sèrie de calçat.
14. Serrat i preparació industrial de la fusta.
15. Fabricació de productes semielaborats de fusta.
16. Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcció.
17. Fabricació dénvasos i embalatges de fusta.
18. Fabricació dóbjectes diversos de fusta (excepte mobles).
19. Indústria del moble de fusta.
20. Tractament i recobriment de metalls.
21. Fabricació de productes metàl·lics (excepte màquines, material de transport i tractament i recobriment).
22. Construcció de maquinària i equip mecànic.
23. Construcció de màquines dóficina i ordenadors.
24. Construcció de maquinària i material elèctric.
25. Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells.
26. Tallers de reparació i/o pintat de vehicles
27. Tallers de rentat de vehicles
28. Arts gràfiques i activitats annexes.
29. Edició.
30. Altres indústries manufactureres.
31. Indústria química.
32. Transformació de paper cartró.
33. Producció ramadera.
34. Indústria de cuir.
35. Qualsevol altra activitat que incompleixi els límits establerts pel Reglament i que no figuri a l'annex.
Data de realització: 05/12/1997 | Data de la darrera actualització: 12/19/2006

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300