Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Bases del Concurs de Cartells Festa Major 2013.


Camí de tornada


Menú principalBases del Concurs de Cartells Festa Major 2013.


BASES DEL CONCURS DE CARTELLS DEL “43è CONCURS INTERNACIONAL DE FOCS D’ARTIFICI DE LA COSTA BRAVA – FESTA MAJOR DE BLANES 2013”PRIMERA.- Presentació d’idees originals pel concurs de Cartells del “43è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava – Festa Major de Blanes 2013”. Caldrà que l’idea sigui original i inèdita.


SEGONA.- Només podrà presentar-se una obra per autor.

Els participants tindran plena llibertat per escollir la temàtica del cartell, tot i que sempre haurà d’estar relacionat i haurà de ser representatiu amb els Focs d’Artifici, i haurà de tenir una clara finalitat divulgadora d’aquest esdeveniment.


TERCERA.- El cartell guanyador obtindrà un premi de 750 €, subjecte a tributació d’IRPF.


QUARTA.- S’ha de presentar en format vertical amb una mida de DIN A-3 en suport rígid (cartró ploma) i en suport digital (arxiu “jpg” o “tif”) d’alta resolució.

El cartell ha d’incloure la següent llegenda: 43è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava – Festa Major de Blanes 2013


CINQUENA.- El treballs es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. Horari de dilluns a divendres de 08.00 a 15.00h i dissabtes de 09.30 a 13.30h. Es pot demanar hora a la web de l’Ajuntament, a l’apartat de cita prèvia : http://amic.blanes.cat/

Les obres es podran presentar des del dia següent de la publicació de les bases, fins el dissabte, 18 de maig de 2013.

Els treballs no podran anar signats i s’hauran de presentar sota un lema, a més haurà d’anar acompanyat d’un sobre tancat on inclogui les dades identificatives de l’autor i amb un format DIN A-3 sobre un suport de cartró ploma.


SISENA.- Els treballs es presentaran amb un lema o pseudònim que haurà de figurar al dors de l’obra, sense cap altra dada. En sobre tancat, i a part, s’inclourà el nom i cognoms de l’autor, domicili, i telèfon, fotocòpia del DNI, el lema o pseudònim, i la declaració que consta a la base NOVENA.

A la part exterior d’aquest sobre únicament haurà de constar el lema o el pseudònim de l’autor, sense cap altre text.


L’incompliment del que disposa aquesta clàusula sisena per garantir l’anonimat dels participants, comportarà l’exclusió automàtica del concurs.

El jurat estarà integrat per:

L’alcalde de Blanes
Un membre de la Comissió de Focs
El tècnic de Cultura i Festes
Un tècnic de Promoció de la Ciutat
Dos artistes plàstics


SETENA.-

EXPOSICIÓ i VEREDICTE:

Totes les obres presentades a concurs seran exposades del divendres 31 de maig al 16 de juny a la Casa Saladrigas, carrer Roig i Raventós, 2.

El veredicte del concurs es farà públic, coincidint amb la inauguració de l’exposició, el divendres 31 de maig a les 19.00h a la mateixa sala d’exposicions.


VUITENA.- Totes les obres que no hagin estat premiades, es podran recollir a partir de l’1 d’agost i fins el 30 de setembre per Casa Saladrigas, c/ Roig i Raventós núm. 2 de Blanes. En horari de 9h a 13h de dilluns a divendres.


NOVENA.- El cartell guanyador quedarà en propietat de l’Ajuntament de Blanes, que podrà fer-ne l’ús que estimi convenient, reservant-se el dret a reproduir-lo en el futur, a tamany natural o reduït.

Amb aquesta finalitat, els participants en aquest concurs, en el sobre tancat que presentaran juntament amb la seva obra, hauran d’incloure la següent declaració degudament signada.

“ En cas de resultar guanyador del premi, per la present cedeixo la propietat de la meva obra a l’Ajuntament de Blanes, que es reserva tots els drets sobre la mateixa, inclòs el de reproducció, per el període de temps que les lleis estableixin

Sobre l’obra, tindré una llicència sense exclusiva per poder utilitzar-la en la forma que desitgi, un cop transcorregut un any des de que s’hagi emès el veredicte del concurs”

Els cartells no premiats seran retirats pels seus autors o per les persones a qui autoritzin, en un termini de 2 mesos a comptar des de l’1 d’agost de 2013.

Transcorregut aquest termini, s’entendrà que l’autor cedeix la seva propietat a l’Ajuntament, podent aquest donar-li l’ús que consideri mes convenient.

DESENA.- L’Ajuntament de Blanes no serà responsable per cap causa, de la pèrdua, deteriorament, etc.. de les obres presentades a concurs durant el seu termini de durada, i no es subscriurà cap pòlissa d’assegurança que cobreixi aquests riscos.


ONZENA.- Serà responsabilitat dels concursants qualsevol reclamació que pugui produir-se en relació amb l’autoria del cartell i el seu possible plagi.


DOTZENA.- La presentació de les obres a concurs, comporta la total acceptació d’aquestes bases.BASES DEL CONCURS DE CARTELLS.pdfBASES DEL CONCURS DE CARTELLS.pdf


Data de realització: | Data de la darrera actualització: 03/13/2013


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300