Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

SELECCIO DE PERSONAL / OFERTES DE TREBALL

RECURSOS_HUMANS

Camí de tornada


Menú principalSELECCIO DE PERSONAL / OFERTES DE TREBALL

ANUNCIS

SELECCIÓ DE PERSONAL SERVEIS MUNICIPALS

Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2016 l’Ajuntament de Blanes ha aprovat les següents bases de selecció de personal :

* Codi convocatòria 04/16
L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció d’un oficial fuster, en règim de contractació laboral d’interinitat a temps complet, subgrup de titulació C2, mitjançant el sistema de concurs de mèrits amb comprovació pràctica i entrevista personal.

- doc14062016.pdf


*Codi convocatòria 05/16
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció d’un oficial serraller, en règim de contractació laboral d’interinitat a temps complet, subgrup de titulació C2, mitjançant el sistema de concurs de mèrits amb comprovació pràctica i entrevista personal.


- doc14062016.pdf


Es fa públic als efectes de presentació d’instàncies durant el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent a aquell en què aparegui publicat l’últim dels anuncis de les convocatòries en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.(DOGC)

=======================================================

SELECCIÓ DE PERSONAL PLACES POLICIA LOCAL

Per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 2016 l’Ajuntament de Blanes ha aprovat les següents bases i convocatòries de selecció de personal :


PF. Concurs oposició , promoció interna, per a la provisió en propietat d’una plaça de Sergent de la Policia Local, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, Subgrup de titulació C1 i complement de destinació 21, codi convocatòria 06/16.


BASES SERGENT MODIFICACIÓ.pdfBASES SERGENT MODIFICACIÓ.pdf

Tràmit d'audiència de 10 dies a partir del dia 3 de gener de 2017.

PF. Concurs oposició , promoció interna, per a la provisió en propietat d’una plaça de Caporal de la Policia Local, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, Subgrup de titulació C1 i complement de destinació 20, codi convocatòria 07/16.
Recordi el medi ambient - doc11082016.pdf BASES CAPORAL


PF. Concurs oposició lliure per a la provisió en propietat de quatre places d’Agent de la Policia Local, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, Subgrup de titulació C1 i complement de destinació 18, codi convocatòria 08/16.

Recordi el medi ambient - doc11082016.pdf BASES AGENTSLes bases específiques d’aquestes convocatòries han estat publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 153 de data 11 d’agost de 2016.

Es podran presentar les instàncies per a les esmentades places durant el termini de vint dies naturals a comptar del següent al de la publicació d' anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els següents anuncis es publicaran al Tauler d'edictes i a la pàgina web d’aquest Ajuntament.

PUBLICACIONS

Codi
Concurs
DOGC
BOP
04/16
Oficial fuster
Núm.7145 de 20.06.16
Núm. 119 de 22.06.16
05/16
Oficial serraller
Núm.7145 de 20.06.16
Núm. 119 de 22.06.16
06/16
Sergent
Núm.7187 de 19.08.16
Núm. 153 de 11.08.16
07/16 Caporal
Núm.7187 de 19.08.16
Núm. 153 de 11.08.16
08/16 4 Agents
Núm.7187 de 19.08.16
Núm. 153 de 11.08.16

Veure informació annexa sobre terminis/models de presentació d'instàncies
Data de realització: 11/26/2001 | Data de la darrera actualització: 01/03/2017

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300