Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Junta de Govern Local 2015-2019


Camí de tornada


Menú principalJunta de Govern Local 2015-2019

La Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter executiu, està integrat pels següents membres:

President:

    L’alcalde, Sr. Mario Ros Vidal
Vocals:
    Sra. Pepa Celaya Armisen
    Sr. Nicolás Laguna Jiménez
    Sr. Jordi Blai Vinaixa Montané
La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinaries els dijous no festius a les 16.30 hores, a la Casa Consistorial.

L’alcalde podrà posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries, dintre de la mateixa quinzena de la data prevista per a la seva celebració preceptiva, per raons de força major, o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dintre d’un període de vacances, sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.

La Junta de Govern Local, ostentarà per delegació de l’alcalde, les competències següents:

En matèria de recursos humans:

• Aprovar l’oferta pública d’ocupació
• Aprovar les bases per a la selecció de personal i per als procediments de provisió de llocs de treball.
• Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de l’entitat local o a una altra administració pública
• Aprovar la permuta dels càrrecs de funcionaris.
• Resoldre sobre totes les situacions administratives del personal municipal.
• Efectuar l’assignació individualitzada del complement de productivitat i de gratificacions, així com assignar totes les altres retribucions complementàries que no tinguin caràcter fix ni periòdic, d’acord amb la normativa reguladora del personal al servei dels ens locals.
• Reconèixer els triennis o punts d’antiguitat del personal de l’Ajuntament.
• Aprovar els plans de formació del personal

En matèria d’hisenda, contractació i patrimoni

• Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, i disposar tota mena de despeses d’inversions, béns corrents i de serveis, dins dels límits competencials atribuïts per llei a l’Alcalde, d’acord amb les bases d’execució del pressupost.
• Aprovar les liquidacions de drets i padrons de tributs així com les seves baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.
• Acordar la devolució d’avals bancaris.
• Aprovar el Plecs de Clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hagin de regir la licitació d’aquests contractes, ja siguin de caràcter administratiu o privat.
• Acordar la modificació dels contractes administratius i privats, que siguin competència de l’Alcalde.
• Acordar la resolució dels contractes administratius i privats, que siguin competència de l’Alcalde.
• Aprovar els projectes d’obres i serveis que siguin competència de l’Alcalde.
• Adquirir, alienar o gravar tota classe de béns i drets, dins dels límits competencials de l’Alcalde.
• Les operacions d’actualització de l’inventari general municipal.
• Autoritzar els usos sobre domini públic, dins dels límits competencials de l’Alcalde,
• Aprovar tot tipus de convenis amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades, dins dels límits competencials de l’Alcalde.
• Atorgar subvencions.
• Sol•licitar i acceptar tot tipus de subvencions.

En matèria d’urbanisme

• Concedir llicències d’obres majors
• Aprovar els instruments de desenvolupament del planejament general, que no estiguin expressament atribuïts al Ple, així com l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

En matèria de prevenció i control d’activitats

• Atorgar les llicències ambientals d’acord amb el que disposi la normativa sectorial.

En matèria sancionadora

• Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances municipals o de normativa sectorial, quan la potestat sancionadora estigui atribuïda a l’Alcalde.
• Adoptar tot tipus de resolució que posi fi al procediment sancionador

En matèria de revisió d’actes administratius

• Resoldre els expedients de revisió d’ofici i de revocació dels actes administratius dictats per la Junta de Govern Local, sempre i quan no sigui preceptiva la declaració de lesivitat que correspon al Ple.

L’alcalde es reserva la facultat d’avocar puntualment, i per raons d’urgència o pel compliment de terminis legalment establerts, qualsevol de les competències delegades a favor de la Junta de Govern Local.Decret 2017001828, de data 1 de desembre de 2017, referent al Cartipàs municipal mandat 2015-2019
Data de realització: 09/06/1996 | Data de la darrera actualització: 12/11/2017

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300