Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Junta de Govern Local 2011-2015


Camí de tornada


Menú principal



Junta de Govern Local 2011-2015

La Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter executiu, estarà integrada pels següents membres:

President:

  L’alcalde
Vocals:
  Sr. Nicolàs Laguna Jiménez
  Sra. Susana Ramajo Ábalos, regidora
  Sr. Miquel Lupiáñez Zapata, regidor
  Sra. Lara Torres Lledó, regidora
  Sra. Maria del Sol Zamora Ojer, regidora
  Sr. José Manuel Verde Tejero, regidor
  Sr. Francesc Xavier Marcos González, regidor

La Junta de Govern Local, ostentarà per delegació de l’alcalde, les competències següents:

En matèria de recursos humans:
 • Aprovar l’oferta pública d’ocupació
 • Aprovar les bases per a la selecció de personal i per als procediments de provisió de llocs de treball.
 • Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de l’entitat local o a una altra administració pública
 • Aprovar la permuta dels càrrecs de funcionaris.
 • Resoldre sobre totes les situacions administratives del personal municipal.
 • Efectuar l’assignació individualitzada del complement de productivitat i de gratificacions, així com assignar totes les altres retribucions complementàries que no tinguin caràcter fix ni periòdic, d’acord amb la normativa reguladora del personal al servei dels ens locals.
 • Resoldre tots els procediments disciplinaris.
 • Reconèixer els triennis o punts d’antiguitat del personal de l’Ajuntament.
 • Aprovar els plans de formació del personal

En matèria d’hisenda, contractació i patrimoni
 • Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, i disposar tota mena de despeses d’inversions, béns corrents i de serveis, dins dels límits competencials atribuïts per llei a l’Alcalde, d’acord amb les bases d’execució del pressupost.
 • Aprovar les liquidacions de drets i padrons de tributs així com les seves baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.
 • Acordar la devolució d’avals bancaris.
 • Aprovar el Plecs de Clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hagin de regir la licitació d’aquests contractes, ja siguin de caràcter administratiu o privat.
 • Acordar la modificació dels contractes administratius i privats, que siguin competència de l’Alcalde.
 • Acordar la resolució dels contractes administratius i privats, que siguin competència de l’Alcalde.
 • Aprovar els projectes d’obres i serveis que siguin competència de l’Alcalde.
 • Adquirir, alienar o gravar tota classe de béns i drets, dins dels límits competencials de l’Alcalde.
 • Les operacions d’actualització de l’inventari general municipal.
 • Autoritzar els usos sobre domini públic, dins dels límits competencials de l’Alcalde,
 • Aprovar tot tipus de convenis amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades, dins dels límits competencials de l’Alcalde.
 • Atorgar subvencions.
 • Sol·licitar i acceptar tot tipus de subvencions.

En matèria d’urbanisme
 • Concedir llicències d’obres majors
 • Aprovar els instruments de desenvolupament del planejament general, que no estiguin expressament atribuïts al Ple, així com l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

En matèria de prevenció i control d’activitats
 • Atorgar les llicències ambientals d’acord amb el que disposi la normativa sectorial.

En matèria sancionadora
 • Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances municipals o de normativa sectorial, quan la potestat sancionadora estigui atribuïda a l’Alcalde.
 • Adoptar tot tipus de resolució que posi fi al procediment sancionador


En matèria de revisió d’actes administratius
 • Resoldre tots els recursos de reposició i extraordinaris de revisió que s’interposin contra actes dictats per la Junta de Govern Local.
 • Resoldre els expedients de revisió d’ofici i de revocació dels actes administratius dictats per la Junta de Govern Local, sempre i quan no sigui preceptiva la declaració de lesivitat que correspon al Ple.

L’alcalde es reserva la facultat d’aprovar puntualment, i per raons d’urgència o pel compliment de terminis legalment establerts, qualsevol de les competències delegades a favor de la Junta de Govern Local.




Data de realització: 09/06/1996 | Data de la darrera actualització: 10/01/2014

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300