Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Reglament Orgànic Municipal. Modificacions.


Camí de tornada


Menú principalReglament Orgànic Municipal. Modificacions.

A efectes del que estableix l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques es sotmet a informació pública prèvia la modificació de diversos articles del Reglament Orgànic Municipal:

Article 56.- Deure de reserva de la informació:

Es suprimeix del seu redactat: “Les Comissions Informatives”

Article 88.- Drets:

Se suprimeix l’apartat 1.b) que diu: Disposar d’un despatx en les dependències municipals per a reunir-se de manera independent i rebre visites, en funció de l’espai disponible en dites dependències.

Afegir a l’apartat f) a continuació del Butlletí d’Informació Municipal: “o qualsevol altra mitjà de comunicació, en cas que existeixin”.

Article 89.- Deures:

Se suprimeix l’últim paràgraf que fa referència al tractament fiscal i personalitat dels grups.

Article 96.- Sessions ordinàries:

Suprimir la referència a l’acord de Ple que habilita l’Alcalde per suspendre la celebració de la sessió ordinària corresponent al mes d’agost.

Article 99.- Convocatòria de las sessions plenàries:

Es substitueix el primer paràgraf referent a la convocatòria que quedarà redactat de la forma següent:

“La convocatòria que s’efectuarà obligatòriament per mitjans electrònics, es posarà a disposició dels membres de la Corporació en la seu electrònica municipal per al seu accés mitjançant compareixença o en la direcció de correu Corporatiu habilitada a l’efecte amb dos dies hàbils d’antelació a la celebració de la sessió, no computant-se a aquets efectes, els dies de posada a disposició i de celebració del Ple.

Amb la finalitat de tenir coneixement de la posada a disposició de la notificació en la seu electrònica o bé en la direcció de correu Corporatiu habilitada a l’efecte per part de la Secretaria municipal s’enviarà un avís al dispositiu electrònic o la direcció de correu electrònic que els membres de la Corporació hauran d’indicar a l’inici dl mandat a la Secretaria de la Corporació mitjançant el corresponent escrit.

La emissió de l’esmentat avís suposarà la plena coneixença per part del membre corporatiu de la existència de la notificació de la convocatòria de la sessió plenària a la seva disposició, sent responsable del mateix al contingut de la notificació, entenent-se per rebutjada la mateixa si aquest no accedeix al contingut en el mateix dia de rebre l’avís de notificació.

En el cas de les sessions extraordinàries urgents, es podrà convocar la sessió en qualsevol moment amb l’antel.lació suficient per poder assistir a la mateixa, en la forma descrita amb anterioritat, si bé rebut l’avís de notificació, el regidor/ora no accedeix al contingut de la notificació en el termini de trenta minuts a comptar de rebre l’avís, s’entendrà rebutjada la mateixa.”

Article 101.- Estructura de l’ordre del dia de les sessions del Ple:

Es modifica l’apartat b) relatiu a Part de control

En aquesta part s’inclouran, per l’ordre que s’especifica, els assumptes següents:

1. Les propostes o mocions que presentin les associacions, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 e) d’aquest Reglament.

2. Els apartats 1 i 2 passaran a ser el 2 i 3 respectivament.

Article104.- Publicitat de les sessions del Ple

Se suprimeix el darrer paràgraf referent a la prohibició d’efectuar gravacions del Ple

Article 107.- Quòrum de constitució

En supòsits excepcionals com embaràs, baixa per maternitat o paternitat o malaltia greu acreditada que impedeixin assistir en forma presencial a les sessions plenàries, s’autoritzarà per l’Alcalde l’assistència mitjançant videoconferència o qualsevol altre procediment similar que permeti acreditar i garantir la participació i emissió del vot per part dels membres corporatius, de conformitat amb l’establert amb la normativa vigent relativa al sector públic.

En aquest cas es deixarà constància en l’acta de la sessió de l’assistència mitjançant videoconferència o qualsevol altra procediment similar del membre corporatiu corresponent.

Article 118.- Precs i preguntes

Ampliar de 1 a 2 minuts el temps que disposarà un Regidor de cada grup, una vegada s’hagin contestat les preguntes de cada grup municipal.

Article 112.- Votació

Afegir a continuació del paràgraf que regula les votacions amb resultat d’empat, que s’efectua una segona votació i si persisteix l’empat, decideix el vot de qualitat de l’Alcalde, el següent text:

“Excepte, quant l’Alcalde s’ha abstingut en les dues votacions, que serà potestatiu exercir el vot de qualitat”.

Article 123.- Les Comissions Informatives

L’acta de la sessió, que s’elaborarà amb sistema audio-acta, es publicarà a la web de l’Ajuntament o a qualsevol altra mitja de difusió que s’acordi.

Article 151.- Les entitats ciutadanes i els seus drets

Afegir un apartat 2. f), amb el següent text:

“Formular precs i preguntes, sempre i quan estiguin relacionats amb assumptes de competència o interès municipal, prèvia presentació d’instància al registre municipal.”

Substituir, a l’apartat 4.c) el termini d’un mes per el de 8 dies, abans de la celebració del Ple, per presentar propostes.


Data de realització: 10/28/1996 | Data de la darrera actualització: 03/01/2017


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300