Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

Web\Temas-Asuntos


Camí de tornada


Menú principal


Web\Temas-Asuntos

AnteriorAnterior SegüentSegüent


Show details for 01 . Dades Ajuntament01 . Dades Ajuntament
Show details for 02 . Acció Social02 . Acció Social
Show details for 03 . Participació ciutadana03 . Participació ciutadana
Show details for 04 . Joventut04 . Joventut
Show details for 05 . Educació05 . Educació
Show details for 06 . Medi ambient06 . Medi ambient
Show details for 07 . Sanitat07 . Sanitat
Show details for 08 . Cultura i festes08 . Cultura i festes
Hide details for 09 . Urbanisme09 . Urbanisme
Show details for 00. Planes Web00. Planes Web
Show details for 01. P.O.U.M. (2010 Anul·lat)01. P.O.U.M. (2010 Anul·lat)
Show details for 03. Procediments de planejament i gestió urbanístics en tràmit03. Procediments de planejament i gestió urbanístics en tràmit
Hide details for 05. Pla General d'Ordenació Urbanistica (PGOU)05. Pla General d'Ordenació Urbanistica (PGOU)
Globe IconAPROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL PER A LA REQUALIFICACIÓ DE L'ILLA M-3 AL SECTOR DE CAN BORELL.
Globe IconAPROVACIÓ DEFINITIVA DELS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA BÀSICA, ADAPTACIÓ CARTOGRÀFICA I ADEQUACIÓ DE LA NORMATIVA DE LA LEGISLACIÓ CATALANA.
Globe IconAPROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU PER LA DELIMITACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ DISCONTINUO ALS EFECTES DE LA GESTIÓ URBANÍSTICA DELS TERRENYS PROPIETAT DE LA FUNDACIÓ CARLES FAUST QUALIFICATS D'ESPAIS LLIURES PÚBLICS AL VOLTANT DE LA MUNTANYA DE SANT JOAN.
Globe IconDEFINICIÓ DE LA ZONIFICACIÓ I LA NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE EN EL SECTOR VALLDOLIG - 3
Globe IconMODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 13.11 DE LES ORDENANCES DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL CTRA. DE L’ESTACIÓ.
Globe IconMODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 13.11 DE LES ORDENANCES DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL CTRA. DE L’ESTACIÓ.
Globe IconMODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 169 (CONDICIONS D’ÚS) DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA. TEXT REFÓS.
Globe IconMODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 182 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGOM. AUGMENT DENSITAT SECTOR A-6 VALLDOLIG, POLIGON 1 (EN COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS CONTINGUDES EN L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CTU DE GIRONA, DATA 05 MARÇ DE 2008)
Globe IconMODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 23 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL NORD.
Globe IconMODIFICACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ “MAS TERRATS”, AMB LA INCORPORACIÓ DE L’AJUST DE LES RASANTS DEL VIAL ANOMENAT FUTUR CARRER DE MAS TERRATS.
Globe IconMODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA PER ESTABLIR L’OBLIGACIÓ DE CONSERVAR LES OBRES D’URBANITZACIÓ INCORPORANT L’ARTICLE 39-BIS.
Globe IconMODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR MAS FLORIT REFERENT A LA REGULACIÓ D’USOS.
Globe IconMODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR MAS FLORIT.
Globe IconMODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL AL SECTOR CTRA. DE MALGRAT.
Globe IconMODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL EN L’ÀMBIT DEL SECTOR SUP A-1, PP COSTA BRAVA ENTRE LA CTRA. GI-682 I LA RIERA.
Globe IconMODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL EN RELACIÓ A LA FINCA MUNICIPAL SITUADA AL CARRER AMPLE 11, PER QUALIFICAR-LA COM A EQUIPAMENTS D2 I D5.
Globe IconMODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL PER A LA REQUALIFICACIÓ D’UNS TERRENYS SITUATS A LA ZONA DE L’HOSPITAL ASIL SANT JAUME.
Globe IconMODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL PER A UNA NOVA REGULACIÓ D’USOS ENTORN ILLA DE BLANES / PORTAL DE LA COSTA BRAVA.
Globe IconMODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL PER FACILITAR LA IMPLANTACIÓ DE DOTACIONS HOTELERES DE CATEGORIA AL SECTOR S’ABANELL, QUE AFECTA ALS ARTICLES 142, 166 I 289, APLICABLES EN AQUEST SECTOR.
Globe IconMODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL PORTAL COSTA BRAVA / MAS CUNÍ.
Globe IconMODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL “ADAPTACIÓ CARTOGRÀFICA I AJUST NORMATIU SÈRIES A, B, C
Globe IconMODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL, ARTICLES 130 I 134 REFERENT A L’ALÇADA MÍNIMA PERMESA PER LES PLANTES BAIXES A LES EDIFICACIONS DE LA ZONA 1 I 2 DESTINADES A HABITATGE.
Globe IconMODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL CAN BORELL PER ADAPTAR L’ORDENAMENT DE L’ILLA M-3 A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ PÚBLICA D’HABITATGES.
Globe IconMODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ SECTOR VALLDOLIG A-6, ILLES 3, 4, I 5.
Globe IconMODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR A-6 VALLDOLIG, POLIGON 1 - AUGMENT DENSITAT ILLES 11, 12 I 13B PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 76 HABITATGES PROTEGITS DE PROMOCIÓ PÚBLICA
Globe IconMODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR INDUSTRIAL CTRA. DE L’ESTACIÓ, AMB LA SUPRESSIÓ D’OFICI DEL PLÀNOL A ESCALA 1/2000.
Globe IconMODIFICACIÓ DELS ARTICLES 147 A 154, REFERENT A LA SUPRESSIÓ DE L’AGRUPACIÓ D’HABITATGES I USOS HOTELERES I D’APARTHOTEL EN ZONA CLAU 4.
Globe IconMODIFICACIÓ EN EL TRAÇAT DEL CAMÍ DE RONDA A L’ALÇADA DEL JARDÍ BOTÀNIC.
Globe IconMODIFICACIÓ PER A LA REORDENACIÓ DE LA VIALITAT ENTRE EL SECTOR MAS CREMAT I EL PLA PARCIAL INDUSTRIAL NORD.
Globe IconMODIFICACIÓ PLA PARCIAL AVINGUDA EUROPA. TEXT REFÓS. (EN COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS CONTINGUDES EN L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CTU DE GIRONA, DATA 19 DESEMBRE DE 2007)
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ARTICLE 180.2 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES EN RELACIÓ A L’ALÇADA MÀXIMA DEL SECTOR CLAU 11-A, SECTORS DE DESENVOLUPAMENT RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR D’INTENSITAT 1.
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BLANES (PGOU 89) - SECTOR NYLSTAR . TEXT REFÓS. REF. CTUG 2007/029330/G
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL PER A LA REORDENACIÓ DE LA CANTONADA ENTRE ELS CARRERS ANSELM CLAVÉ I STA. CECÍLIA.
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL PER A LA REORDENACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE LA ZONA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL PER ADAPTAR-LO AL QUE ESTABLEIX LA LLEI 25/2003, QUE DECLARA PARATGE NATURAL D'INTERÈS NACIONAL LA FINCA PINYA DE ROSA.
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL PER LA REORDENACIÓ VIALITAT SECTOR S.U.P. VALL DE BURG / SECTOR BARRI ELS OLIVERS.
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL PER QUALIFICAR DE SISTEMA GENERAL D’APARCAMENTS CLAU A1A. ELS TERRENYS SITUATS AL PASSEIG DE CATALUNYA CANTONADA CARRER LLUÍS COMPANYS.
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL REFERENT A L’ARTICLE 168.A,6 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES, CONDICIONS D’EDIFICACIÓ DEL CAPÍTOL NOVÈ ZONA INDUSTRIAL CLAU 8.
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL REFERENT A LA FINCA SITUADA AL CARRER AMPLE 26, PER ADAPTAR-LA A SALA POLIVALENT, AMB LA INCORPORACIÓ DEL RETRANQUEIX D’ALINEACIÓ.
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL CAN BORELL.
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL EN L’ÀMBIT DE LA ZONA DE REMODELACIÓ I NOVA ORDENACIÓ CLAU-5.
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL PLA PARCIAL A6 VALLDOLIG POLÍGON 1 BLANES. TEXT REFÓS. (EN COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS CONTINGUDES EN L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CTU DE GIRONA, DATA 21 NOVEMBRE DE 2007)
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL REFERENT A LA IMPLANTACIÓ DE LA LLAR DE JUBILATS A LA PLAÇA D’ESPANYA
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL REFERENT A LES ALÇADES MÍNIMES DE LES PLANTES BAIXES I ELS APROFITAMENTS SOTA COBERTA.
Globe IconMODIFICACIÓ REFERENT A LA IMPLANTACIÓ D’UN TEATRE MUNICIPAL, ENTRE ELS CARRERS SENDA DEL MOLÍ I ANTONI GAUDI I DESAFECTACIÓ FINCA ENTRE ELS CARRERS ÀGATA, CIRCUMVAL·LACIÓ I CARGOL DE MAR.
Globe IconPLA DE MILLORA URBANA DE L’ILLA DELIMITADA PELS CARRERS CONTOLIU, DE LA MINA, ROSER I DEL MONTSENY.
Globe IconPLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI AMBIENTAL, PAISATGÍSTIC, ARQUITECTÒNIC I HISTÒRIC-ARTÍSTIC I EL SEU CATÀLEG DE BLANES:
Globe IconPLA ESPECIAL DE RESERVA DE TRAÇAT PER A LA PROLONGACIÓ DE LA LÍNIA DE FERROCARRIL ENTRE BLANES I LLORET DE MAR.
Globe IconPLA ESPECIAL DEL COL·LEGI SANTA MARIA, AL TERME MUNICIPAL DE BLANES
Globe IconPLA ESPECIAL PER A COMPLEMENTAR AMB L’ÚS D’EQUIPAMENT SANITARI - ASSISTENCIAL, CLAU D-7, ELS TERRENYS SITUATS ENTRE L’AV D’EUROPA, PG. CATALUNYA, SENDA DEL MOLÍ I CARRER DE NOVA DENOMINACIÓ.
Globe IconPLA ESPECIAL PER A L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’ESTUDIS AVANÇATS.
Globe IconPLA ESPECIAL PER QUALIFICAR D’EQUIPAMENT SOCI CULTURAL CLAU D5, EL SOLAR DE LA CRUÏLLA PASSEIG DE S’ABANELL I AV DE CATALUNYA.
Globe IconPLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA 1981
Globe IconPLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL NORD.
Globe IconPLA PARCIAL SECTOR A-6 VALLDOLIG TOT INCORPORANT D’OFICI LA RESERVA PER LA TRAÇA DE LA LÍNIA DE FERROCARRIL DE LA COSTA ENTRE BLANES I LLORET DE MAR.
Globe IconPLA PARCIAL URBANÍSTIC AVINGUDA D’EUROPA.
Globe IconSUSPENSIÓ POTESTATIVA DE LLICÈNCIES I LA TRAMITACIÓ DE FIGURES DE PLANEJAMENT
Globe IconTEXT REFÓS DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PER L’AJUST DELS LÍMITS DEL SECTOR INDUSTRIAL NORD, EN EL SENTIT DE DETERMINAR QUE LA LÍNIA D’EDIFICACIÓ DE LA ZONA 8 SE SITUARÀ A 25 M. DE L’ARESTA EXTERIOR DE LA CALÇADA.
Globe IconTEXT REFÓS DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ REFERENT A LES ILLES DELIMITADES PELS CARRERS CANIGÓ, ARNAU GATELL I ELS CARRERS GAVARRES I ALBERES.
Globe IconTEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL AL SECTOR DE EL PINAR.
Globe IconTEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL PER REQUALIFICAR UNS TERRENYS SITUATS A L’EXTREM NORD DE L’ACTUAL CAMP DE FUTBOL DE CA LA GUIDÓ.
Globe IconTEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL REFERENT A L’ÚS D’APARCAMENT ARTICLES 138.2, 142.2 I 327 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.
Globe IconTEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL CAN BORELL.
Globe IconTEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR INDUSTRIAL NORD PER A LA REORDENACIÓ DE LA ZONA DOTACIONAL PER A LA IMPLANTACIÓ DEL NOU TANATORI - CREMATORI.
Globe IconTEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR INDUSTRIAL NORD, REORDENACIÓ ZONA DE DOTACIONS I PARC URBÀ.
Globe IconTEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PER A CLASSIFICAR COM APARCAMENT UNS TERRENYS DELIMITATS PER LA CTRA. ACCÉS COSTA BRAVA, I EL VIAL D’ACCÉS A L’HOSPITAL COMARCAL.
Globe IconTEXT REFÓS DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLANEJAMENT GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE BLANES. DOCUMENTS
Globe IconTEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA AL SECTOR MARIA LLUÏSA.
Globe IconTEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR MAS FLORIT.
Globe IconTEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE REORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DEL SECTOR MAS MASSONET.
Globe IconTEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DEL SECTOR CLASSIFICAT COM A EQUIPAMENT SANITARI ASSISTENCIAL, DELIMITAT PELS CARRERS ARCELÓS, MONTSENY TARRAGONA I FE.
Globe IconTEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL PINYA DE ROSA.
Show details for 06. Planejament06. Planejament
Show details for 10. Pla protecció patrimoni10. Pla protecció patrimoni
Show details for 11. POUM 200811. POUM 2008
Show details for 12. Pla de Barris12. Pla de Barris
Show details for 21. WEB Instruments de planejament vigents21. WEB Instruments de planejament vigents
Show details for 22. WEB Instruments gestió urbanística22. WEB Instruments gestió urbanística
Show details for 23. WEB Instruments planajament en tràmit23. WEB Instruments planajament en tràmit
Show details for 24. WEB Instruments gestió urbanística en tràmit24. WEB Instruments gestió urbanística en tràmit
Show details for 25. WEB PAE EN TRÀMIT25. WEB PAE EN TRÀMIT
Show details for 26. WEB PAE Aprovats definitivament26. WEB PAE Aprovats definitivament
Show details for 91. WEB 91 Instruments de planejament vigents91. WEB 91 Instruments de planejament vigents
Show details for 92. WEB 92 Instruments gestió urbanística92. WEB 92 Instruments gestió urbanística
Show details for 93. WEB 93 Instruments planejament en tràmit93. WEB 93 Instruments planejament en tràmit
Show details for 94. WEB 94 Instruments gestió urbanística en tràmit94. WEB 94 Instruments gestió urbanística en tràmit
Show details for 99. WEB 99 antigues planes web99. WEB 99 antigues planes web
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina