Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Junta de Govern Local 2007-2011


Camí de tornada


Menú principalJunta de Govern Local 2007-2011

Es designa com a membres de la Junta de Govern Local, la qual exercirà les atribucions que es fixen pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i sota la presidència de l'Alcaldia, els regidors següents:


  Sr.Carles Gibert i Bernat.
  Sr.Celestino Lillo i Luna
  Sr. Joan Burjachs i Gòmez
  Sra. Pilar Planella i Salud
  Sra. Montserrat Pasquina i Beltran
  Sr. Joaquim Torrecillas i Carreras
La Junta de Govern Local es reunirà setmanalment els dijous a les 13:00 h, l'Alcaldia podrà variar la data de celebració per raons de festivitats o períodes vacacionals.


Es deleguen en Junta de Govern, sense perjudici de les facultats d'instrucció que corresponent als Regidors Delegats competents en cada cas, les matèries següents:

5.1.-EN MATERIA D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
  · Aprovar l'oferta d'ocupació pública .
  · Aprovar les bases per la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
  · Disposar el trasllat en comissió de serveis d'un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de l'entitat local, o d'una altre administració pública.
  · Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupen en propietat.
  · Declarar i resoldre totes les situacions administratives del personal funcionari i laboral, i concedir les jubilacions de qualsevol tipus.
  · Efectuar l'assignació individualitzada del complement de productivitat i de les gratificacions, així com distribuir totes les altres retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques, d'acord amb les normes reguladores del personal al servei de les entitats locals.
  · Corregir i sancionar el personal funcionari i laboral, segons el procediment corresponent, per la comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus.
  · Reconèixer els triennis o l'antiguitat al personal de l'Ajuntament.
  · Aprovar els Plans de formació del personal.

5.2.-EN MATERIA DE CONTRACTACIÓ, HISENDA I PATRIMONI.
  · El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, i disposar tota mena de despeses d'inversions, de béns corrents i serveis dintre dels límits de la competència atribuïda per les lleis a l'alcalde.
  · Les contractacions i concessions de tota classe que siguin competència de l'alcalde, d'acord amb la normativa vigent.
  · L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió.
  · L'adquisició de béns i drets que sigui competència de l'alcalde, d'acord amb la normativa vigent.
  · Donar de baixa de l'inventari de béns i alienar els efectes no utilitzables.
  · Aprovar les liquidacions de drets i padrons dels tributs així com les seves baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.
  · Aprovar la devolució d'avals bancaris.
  · Autoritzar l'ús del domini públic, d'acord amb les ordenances, dins l'àmbit de la competència atribuïda a l'alcalde.
  · Acceptar expressament els béns adquirits a títol lucratiu quan l'adquisició sigui incondicional.
  · Autoritzar tota classe de convenis amb entitats, públiques i privades, llevat que per la seva naturalesa estigui atribuït al Ple, i atorgar subvencions dins l'àmbit de competència atribuïda a l'alcalde.
  · Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l'Alcaldia, la sol·licitud de subvencions d'organismes, institucions i entitats, públiques o privades, i acceptar les que no siguin competència del Ple.

5.3.-EN MATERIA D'URBANISME I LLICENCIES
  · La concessió de llicències d'obres majors.
  · Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització
  · L'atorgament de les llicències en general, llevat de les d'obres menors i primera utilització d'edificis i instal·lacions.

5.4.-EN MATERIA SANCIONADORA
  · La sanció per infracció de les ordenances municipals i de tota l'altra normativa sectorial, llevat dels casos que sigui competència d'altres òrgans municipals.

5.5.-EN MATERIA DE REVISIO D'ACTES ADMINISTRATIUS
  · La resolució de tots els recursos de reposició i extraordinaris de revisió que s'interposin contra els actes dictats per l'alcalde, els regidors delegats i per la pròpia Junta de Govern Local.
  · La resolució dels expedient de revisió d'ofici i de revocació dels actes administratius, dictats pels òrgans esmentats a la lletra anterior, sempre i quan no calgui la declaració de lessivitat que correspon al Ple.

5.6.-EN GENERAL

Totes les altres atribucions que expressament atribueixin les lleis a l'alcalde i totes aquelles que la legislació de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya assigni al Municipi i no atribueixi a d'altres òrgans municipals, sempre i quan la norma específica no estableixi el seu caràcter d'indelegable.Data de realització: 09/06/1996 | Data de la darrera actualització: 07/04/2011


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300