Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Concurs del cartell anunciador del “ 40è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava. Trofeu Vila de Blanes”


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 03/05/2010
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

Bases del Focs 2007Concurs del cartell anunciador del “ 40è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava. Trofeu Vila de Blanes”

BASES DEL CONCURS DEL CARTELL ANUNCIADOR DEL “ 40è CONCURS INTERNACIONAL DE FOCS D’ARTIFICI DE LA COSTA BRAVA. TROFEU VILA DE BLANES”PRIMERA.- Podran participar en el concurs tothom que vulgui participar-hi.

SEGONA.- Els participants tindran plena llibertat per escollir la temàtica del cartell, tot i que sempre haurà d’estar relacionat i haurà de ser representatiu amb els Focs d’Artifici, i haurà de tenir una clara finalitat divulgadora d’aquest esdeveniment.

Només podrà presentar-se una obra per autor.

TERCERA.- Els cartells anunciadors presentats a Concurs hauran de ser tots originals i inèdits.

Hauran de presentar-se en forma vertical sobre un suport rígid (cartró ploma) preparat per a exposició, en tamany 70 x 100 cm sense marges.

Combinada amb la composició de la imatge, en el cartell haurà de figurar únicament la següent inscripció: “ TROFEU VILA DE BLANES. 40è CONCURS INTERNACIONAL DE FOCS D’ARTIFICI DE LA COSTA BRAVA. DEL 22 AL 27 DE JULIOL DE 2010”

L’autor, també haurà de tenir present que en la part inferior del cartell, caldrà deixar-hi un espai de 15 centímetres, per imprimir els logotips dels patrocinadors públics o privats.

QUARTA.- Els treballs originals executats a mà i amb llibertat de procediment, excepte el collage amb imatges d’altres autors, es realitzaran de tal manera que la seva reproducció no ofereixi dificultats, i no exigeixi mes de cinc tintes, quedant excloses les daurades, platejades i els colors fluorescents.

En cas d’utilitzar-se ordinador, es presentarà una còpia a color en alta resolució, a 70 x 100 cm del cartell muntat sobre suport rígid, i en cas de ser premiat, l’autor estarà obligat a presentar un disc o suport informàtic amb tots els arxius i fonts tipogràfiques utilitzades, necessaris per a l’obtenció dels fotolits, i aixímateix s’adjuntarà una fitxa indicant l’entorn informàtic (MAC o PC) i el programa o procediment utilitzat.

Aiximateix, aportarà una segona prova a tamany DIN A4 amb la mateixa qualitat que l’original.

En el cas que el cartell contingui imatges pixelitzades ( TIFF, EPS, BMP, PHOTOSHOP, ...) aquestes hauran de ser en altra resolució, és a dir 300 pixels pel polsada al tamany d’impressió. L’autor serà responsable de la correcta realització dels arxius informàtics aportats.

En cap cas s’admetrà l’escannejat o l’ús de fotografies i imatges d’altres autors.

CINQUENA.- Els treballs s’hauran de presentar al departament de Fires i festes de l’Ajuntament de Blanes. El termini de presentació finalitza el 3 de maig de 2010, a les 14.00 hores, al Departament de Fires i Festes de l’Ajuntament de Blanes.

SISENA.- Els treballs es presentaran amb un lema o pseudònim que haurà de figurar al dors de l’obra, sense cap altra dada. En sobre tancat, i a part, s’inclourà el nom i cognoms de l’autor, domicili, i telèfon, fotocòpia del DNI, el lema o pseudònim, i la declaració que consta a la base DESENA.
A la part exterior d’aquest sobre únicament haurà de constar el lema o el pseudònim de l’autor, sense cap altre text.

L’incompliment del que disposa aquesta clàusula sisena per garantir l’anonimat dels participants, comportarà l’exclusió automàtica del concurs.

SETENA.- El Jurat Qualificador, serà el mateix que la Junta de Govern Local designi per a la 40 Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava. Trofeu Vila de Blanes.

VUITENA.- El Jurat es constituirà i reunirà abans del dia 10 de maig de 2010, i emetrà el seu veredicte abans del 15 de maig.

En la seva decisió, el Jurat Qualificador valorarà la qualitat gràfica i l’eficàcia anunciadora de les obres.

Un cop dictat el veredicte, el Jurat realitzarà una selecció de les obres presentades, amb les que podrà realitzar una exposició durant la Festa major de santa Anna 2010.

El veredicte del Jurat Qualificador es farà públic a la pàgina web de l’Ajuntament, i en diversos mitjans de comunicació, i es notificarà personalment al guanyador.

Si l’execució tècnica dels cartells requerís d’alguna modificació per a la seva millor impressió, l’Ajuntament de Blanes, podrà imposar aquesta variació, prèvia consulta a l’autor.

NOVENA.- El guanyador del Concurs tindrà el següent premi.

Trofeu, i Menció d’Honor en els pòsters del 40 Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava Trofeu Vila de Blanes que seran col·locats en diversos punts del mobiliari urbà per anunciar el concurs, en els pòsters que es distribuiran per diversos municipis de Catalunya per anunciar el Concurs, en els panells informatius que estaran situats a totes les entrades del municipi, i en tots els programes de la Festa Major Santa Anna 2010.

D’altra banda, el guanyador rebrà per part de l’Ajuntament de Blanes una reproducció emmarcada de la seva obra.

El Trofeu es lliurarà el mateix dia en que s’atorguin els premis del Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava. Trofeu Vila de Blanes.

DESENA.- El cartell guanyador quedarà en propietat de l’Ajuntament de Blanes, que podrà fer-ne l’ús que estimi convenient, reservant-se el dret a reproduir-lo en el futur, a tamany natural o reduït.

Amb aquesta finalitat, els participants en aquest concurs, en el sobre tancat que presentaran juntament amb la seva obra, hauran d’incloure la següent declaració degudament signada.

“ En cas de resultar guanyador del premi, per la present cedeixo la propietat de la meva obra a l’Ajuntament de Blanes, que es reserva tots els drets sobre la mateixa, inclòs el de reproducció, per el període de temps que les lleis estableixin

Sobre l’obra, tindré una llicència sense exclusiva per poder utilitzar-la en la forma que desitgi, un cop transcorregut un any des de que s’hagi emès el veredicte del concurs”

Els cartells no premiats seran retirats pels seus autors o per les persones a qui autoritzin, en un termini de 2 mesos a comptar des de l’1 d’agost de 2010.
Transcorregut aquest termini, s’entendrà que l’autor cedeix la seva propietat a l’Ajuntament, podent aquest donar-li l’ús que consideri mes convenient.

ONZENA.- l’Ajuntament de Blanes no serà responsable per cap causa, de la pèrdua, deteriorament, etc.. de les obres presentades a concurs durant el seu termini de durada, i no es subscriurà cap pòlissa d’assegurança que cobreixi aquests riscos.

DOTZENA.- serà responsabilitat dels concursants qualsevol reclamació que pugui produir-se en relació amb l’autoria del cartell i el seu possible plagi.

TRETZENA.- La presentació de les obres a concurs, comporta la total acceptació d’aquestes bases.Data de realització: | Data de la darrera actualització: 03/05/2010


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300