Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

IGUALTAT


Camí de tornada


Menú principalIGUALTAT

SERVEI DE POLÍTIQUES D´ IGUALTATimatge
Que és el Servei de Polítiques d’Igualtat?

És el servei municipal de referència per a la promoció de polítiques d’igualtat i el seu objectiu principal és impulsar accions en matèria d’igualtat entre dones i homes.

A qui està dirigit?

El seu àmbit d’actuació és municipal i pot utilitzar el servei qualsevol persona que tingui interès en adquirir coneixement i/o desenvolupar accions en matèria d’igualtat.

Quines són les seves actuacions?

Aquest servei s’encarrega d’anar complint els objectius esmenats en el Pla local de la dona i igualtat de Blanes 2016-2020 i el pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’ajuntament de Blanes. Per tant, les seves actuacions es centren principalment en:

- Proporcionar una atenció directa a aquelles persones que sol·licitin informació i assessorament relacionat amb la matèria d’igualtat de gènere.
- Donar suport i assessorament a qualsevol empresa i/o organització que desitgi incorporar accions en matèria d’igualtat d’oportunitats.
- Vetllar per a que a l’Ajuntament existeixi una cultura i gestió organitzativa basada en el principi d’igualtat entre dones i homes.
- Coordinar-se amb tots els departaments, àrees serveis i entitats municipals per incorporar la perspectiva de gènere en cadascuna de les seves actuacions i impulsar nous projectes i /o accions que tinguin com a objectiu fomentar la igualtat entre dones i homes.
- Fer difusió a través de diferents plataformes de continguts sobre igualtat entre dones i homes, a mode de sensibilització social.
- Donar suport i assessorament en matèria d’igualtat als centres educatius de Blanes.

Qui us pot atendre:

Micaela Álvarez Moreira

Tècnica de Polítiques d'Igualtat


Ubicació i contacte:
El servei de polítiques d’Igualtat es troba ubicat a la plaça Argentina nº5, a l’edifici del Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
Per sol·licitar contacte amb el servei us podeu dirigir a: igualtat@blanes.cat
o trucar al telèfon 972336207
Horari d´ atenció al públic : Dilluns i dijous de 9h a 12h


PLA LOCAL DE LA DONA I IGUALTATQue és el Pla local de la dona i igualtat de Blanes 2022-2025?

És un document on s’explica quina és la situació de la dona al municipi, quines són les seves problemàtiques i necessitats, quines són les desigualtats en vers dels homes i quines són les infraestructures que les faciliten. També és un Pla de treball format per objectius i estratègies que es poden portar a terme el municipi per a millorar les condicions de vida de les dones i fer desaparèixer les desigualtats de gènere.

Quina informació podem trobar al Pla local de la dona i igualtat de Blanes 2022-2025?

Podem trobar la següent informació:

- Marc contextual sobre actuacions en matèria d’igualtat a nivell internacional.
- Estudi diagnòstic quantitatiu sobre la situació de la dona a Blanes.
- Estudi diagnòstic qualitatiu sobre la situació de la dona a Blanes.
- Participació Ciutadana envers l’elaboració del Pla local de la dona i igualtat de Blanes.
- Objectius i estratègies del Pla local de la dona i igualtat de Blanes.

Quins són els objectius del Pla local de la dona i igualtat de Blanes 2022-2025?

Objectiu general.
- Aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes al municipi de Blanes.

Objectius específics.

1. Establir les polítiques d’igualtat entre dones i homes com un eix transversal i prioritari en l’acció de govern de l’ajuntament de Blanes .

2. Incorporar i accionar polítiques d’igualtat i amb perspectiva de gènere en totes les àrees i serveis municipals.

3. Promoure i incrementar la participació de dones en afers públics de tots els àmbits municipals.

4. Eradicar la violència masclista.

5. Enfortir els processos d’apoderament de les dones.

6. Construir una nova cultura i dinàmica social que no perpetuï les desigualtats de gènere.


Quina és la finalitat del Pla local de la dona i igualtat de Blanes 2022-2025?

El Pla local de la dona i igualtat de Blanes pretén manifestar i descriure una problemàtica social, la desigualtat, i mostrar propostes en forma d’objectius i estratègies per treballant durant els pròxims cinc anys a nivell municipal, per tal d’anar equiparant les condicions de vida de les dones i dels homes. Per tant, és una eina de treball efectiu per la presa de conscienciació social sobre aquesta realitat i pel foment de polítiques transversals d’igualtat a nivell local.

El Pla local de la dona i igualtat de Blanes es posarà en marxa i tindrà l’objectiu principal de portar a terme actuacions per a treballar per aconseguir la igualtat entre dones i homes. Aquest tindrà un component transversal, en tant que és una responsabilitat que ha de ser assumida per a totes les àrees possibles de l’administració local de Blanes.

Consultar document

Pla Local de la dona i Igualtat de Blanes 2022-2025


SIADQue és

El SIAD ofereix informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar, jurídic i altres, fent especial atenció a la detecció de les violències contra les dones i establint els mecanismes d’informació i derivació escaients. És un servei que permet treballar en l’avenç de l’autonomia de les dones i les relacions equitatives i igualitàries entre homes i dones

A Qui està dirigit

El SIAD és un servei públic que ofereix, l’ Ajuntament de Blanes amb el suport de l’Institut Català de les Dones, a la població femenina del poble, i que són un conjunt de recursos que pretenen contribuir a que les dones puguin gaudir dels seus drets civils i personals en llibertat i sense discriminacions. Aquests recursos són:

· Servei d’informació i atenció a les dones
· Servei d’assessorament psicològic
· Servei d’assessorament jurídic

Qui us pot atendre

L’equip de professionals que atén a les dones està composat per: 1 psicòloga, 1 advocada i 1 tècnica d’ integració social que fa les funcions de coordinadora.

On es pot sol·licitar

Departament d’Acció Social
c/ Francesc Macià, 26
tf. 972.336.111

Serveis Socials de Blanes Sector II
Av. de l’Estació, 43
Tf. 973.359.007

Ubicació del servei: Plaça Argentina, nº 5
Tf. 972.336.207


SAI de Blanes ( Servei d’Atenció Integral a la diversitat afectiva, sexual i de gènere )Què és el SAI de Blanes?

És el Servei d’Atenció Integral a la diversitat afectiva, sexual i de gènere que desenvolupa polítiques contra la discriminació per motiu d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
La seva finalitat és oferir atenció a les persones sobre qüestions relacionades amb la diversitat sexual i de gènere.

A qui està dirigit?

El servei està adreçat a tota la població i especialment a aquelles persones que hagin patit, pateixin o siguin susceptibles de patir qualsevol situació de discriminació per LGBTIfòbia.

Quines són les seves funcions?

- Oferir una atenció de proximitat a les persones que s’adrecin per qüestions de diversitat sexual o de gènere.
- Donar suport específic per presentar incidències i denúncies per discriminació per raó d’orientació sexual , identitat o expressió de gènere i per realitzar determinats tràmits.
- Implementar polítiques pels drets i la no discriminació de les persones LGBTI+ a la cultura i la gestió organitzativa de l’ens local i tot el municipi.
- Sensibilitzar la població del municipi sobre aspectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere i prevenir la LGBTIfòbia.

Quins serveis ofereix el SAI?

- Proporcionar atenció, acompanyament i assessorament per qüestions de diversitat sexual i de gènere.
- Tramitar el canvi de nom sentit a la targeta sanitària i el Certificat de la Direcció General d’Igualtat.
- Donar a conèixer alguna incidència relacionada amb la discriminació a les persones LGBTI+.
- Oferir Informació sobre com iniciar una denúncia a nivell administratiu, penal o laboral.
- Oferir Informació de l’administració local, l’administració de la Generalitat i Estatal en referència a les polítiques i els equipaments contra la discriminació al col·lectiu LGBTI+.
- Oferir informació de les entitats que treballen pels drets de les persones LGBTI+.

Qui us pot atendre?

Micaela Álvarez Moreira

Tècnica de Polítiques d'Igualtat


Ubicació i contacte

El Servei d’Atenció Integral es troba ubicat a la Plaça Argentina, núm. 5.
Per sol·licitar informació sobre el servei us podeu dirigir a: ltejada@blanes.cat o trucar al telèfon 972336207.
L’horari d’atenció al públic és dilluns i dijous de 9.00h a 12.00h. També podeu sol·licitar visites concertades.


SOL·LICITUD DEL CANVI DE NOM A LA TARGETA SANITÀRIA I CERTIFICAT DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’IGUALTAT


La targeta sanitària individual (TSI) és el document que identifica i permet l'accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic assignats.

Des del 2016, l'Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBTI, conjuntament amb el Departament de Salut i el Catsalut, promou el canvi pel nom del gènere sentit a les targetes sanitàries a les persones trans adultes, i menors d'edat a petició dels seus tutors legals.

Al Servei d’Atenció Integral a la diversitat Sexual i de Gènere de Blanes (SAI) es pot tramitar la targeta sanitària amb el nom sentit.

Com es pot sol·licitar la targeta sanitària amb el nom sentit?

Cal demanar cita prèvia al SAI de Blanes i portar la documentació següent:

· Document de sol·licitud emplenat

· Targeta sanitària actual

· DNI/Passaport/NIE

· Menors d'edat:

· Document de sol·licitud emplenat

· Llibre de família

· Autorització signada pels representants legals (amb pàtria potestat)

· DNI/Passaport/NIE dels representants legals (pares/mares/tutors/es)

· Targeta sanitària actual

· DNI (si en té)

Juntament amb la TSI nova, es lliurarà a la persona sol·licitant un certificat de la Direcció General d'Igualtat amb què es fa constar la correspondència entre DNI/Passaport/NIE i TSI.

Formularis Adjunts:

Sol·licitud Targeta Sanitaria Menor nom sentit

Sol·licitud Targetes Santitàries Majors d'edat

Autorització Representants Menors


PROTOCOL DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
Que és

És una eina de treball dels diferents professionals que estan implicats en la violència masclista, amb una finalitat clara: millorar l’atenció que reben les dones gràcies a la coordinació entre els/les professionals. Constitueix una eina bàsica per poder conèixer els recursos i el seu funcionament a la localitat de Blanes,

A Qui està dirigit

Dirigit a la població femenina del poble

Qui us pot atendre

Treballadores Socials

On es pot sol·licitar

Departament d’Acció Social
c/ Francesc Macià, 26
tf. 972.336.111Protocol Violència Gènere
Data de realització: | Data de la darrera actualització: 01/16/2017


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300