Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Processos Participatius


Camí de tornada


Menú principalProcessos Participatius

logotip grup

MECANISMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Són instruments o eines que permeten la intervenció de la ciutadania en els assumptes públics, ja sigui directament o a través dels seus representants en la societat civil. Tradicionalment han estat els Consells i/o Comissions Municipals els òrgans creats per aquesta finalitat i, com s'observa, a Blanes n'hi ha constituïts des dels anys 80. A partir de l'any 2000, la generalització de les Agendes 21 locals i el suport econòmic i tècnic d'ens supramunicipals com les Comarques, les Diputacions o la Generalitat de Catalunya, van permetre la implementació en els municipis de processos participatius; aquests, tot i tenir temàtiques i abast molt diferents, es basen en metodologies de les ciències socials i permeten, d'una banda, poder participar en tot el cicle de les polítiques públiques; des de la diagnosi de la realitat fins a l'avaluació, i, de l'altra, donen la possibilitat als ciutadans no organitzats de poder intervenir també en aquests processos.

Per últim, la possibilitat de poder intervenir directament en els plens municipals també obre la possibilitat de recollir, debatre i, si s'escau, aprovar les propostes que, des de la societat civil, es traslladen al consistori.

1.- CONSELLS I COMISSIONS MUNICIPALS

Es tracta d’òrgans estables de composició mixta, és a dir, integrats per personal municipal (responsables polítics i funcionaris) i per representants d’entitats i de la societat civil. Poden ser de dos tipus: sectorials, perquè afecten a una àrea temàtica, àmbit o competència municipal com el Consell Municipal d’Esports o el Consell Municipal de Joventut o bé de caràcter territorial perquè poden afectar a diferents temàtiques, àmbits o competències relacionades amb un territori.

La seva naturalesa és consultiva i assessora.

SECTORIALS

Consell Escolar Municipal.- Impulsat des de la Generalitat de Catalunya segons disposa la Llei 25/1985 de 10 de desembre dels Consells Escolars i el Decret 404/1987 de 22 de desembre, regulador de les bases d’organització funcionament dels Consells Escolars Municipals. Es coordina i dinamitza des de l’àrea d’Educació. La seva finalitat és l’assessorament, proposta i participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins de l’àmbit municipal. Està integrat per membres de la corporació local i personal funcionari, mestres i professors, AMPA’s, directors i titulars dels centres i membres de l’alumnat dels centres.

Consell municipal de les persones grans.- Constituït l’any 1988. Es coordina i dinamitza des de l’àrea d’Acció Social. Les seves finalitats són afavorir l’associacionisme de la tercera edat i atendre el màxim possible les necessitats dels jubilats i pensionistes. Està integrat, per una banda, per membres de la corporació local i personal funcionari i, per l’altra, per representants de les diferents associacions i entitats elegits democràticament.

Consell municipal de la joventut.- Constituït l’any 1992. Es coordina i dinamitza a través de l’àrea de Joventut. Les seves finalitats són afavorir i potenciar l’associacionisme juvenil, promoure activitats i iniciatives juvenils, la defensa dels interessos dels joves i la participació d’aquests en la vida municipal. Està integrat per membres de la corporació, funcionaris i experts en joventut i representants de la societat civil integrats per entitats juvenils i/o per les seccions juvenils d’altres entitats.

Consell municipal d'esports.- Constituït l’any 2001. Es coordina i dinamitza a través de l’àrea d’Esports, Salut i qualitat de Vida. És l’òrgan a través del qual les diferents entitats i el teixit esportiu poden fer les seves aportacions, propostes, suggeriments i demandes dins del marc institucional per a millorar la promoció de l’esport. Està integrat per membres de la corporació local, personal funcionari i deu representants d’entitats esportives (que estiguin degudament enregistrades), un representant de la tercera edat vinculat amb l’esport elegit democràticament pels col·lectius d’ancians del poble i un representant de l’associació de minusvàlids físics i psíquics de Blanes vinculat amb el món esportiu.

Consell de medi ambient i sostenibilitat.- Constituït al 2007. Es coordina i dinamitza a través de l’àrea de Medi Ambient. La seva finalitat és canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves entitats en la gestió dels assumptes municipals relacionats amb el medi ambient i altres directament relacionats amb aquesta matèria. Està integrat per membres de la corporació local, personal funcionari i representants de diverses associacions i entitats degudament acreditades i registrades al Registre Municipal d’Entitats.

Comissió de solidaritat, cooperació i cohesió social.- Es coordina i dinamitza des de l’àrea d’Acció Social. És un espai on participen entitats de Blanes conscienciades en temes de cooperació, solidaritat i cohesió social. Aquest grup de treball es reuneix un cop al mes per fer propostes i elaborar projectes de sensibilització i cooperació pel desenvolupament.

Taula pel dret social a l’Habitatge.- Es coordina i dinamitza des de l’àrea d’Acció Social. Té com a objectiu principal fer un treball en xarxa i intentar trobar solucions per les persones afectades per execucions hipotecàries. Està integrat tant per representants de la societat civil (PAH, Càritas, El Bon Samarità), professionals (Col·legi d’Advocats de Girona) i personal municipal (regidors i tècnics municipals).

Comissió de la via pública.- Creada l’any 2011, es coordina i dinamitza a través de les àrees de Medi Ambient i Participació Ciutadana. La seva finalitat és la de canalitzar les peticions, queixes i suggeriments que presenten els ciutadans referents a la via pública a través dels representants de les associacions de veïns; així com analitzar les peticions o necessitats que no s’han pogut resoldre, consensuar prioritats sobre les actuacions necessàries de manteniment i millora de la via pública i definir estratègies preventives.

TERRITORIALS

Comissió d'activitats.- Creada l’any 2011, es coordina i dinamitza a través de l’àrea de Participació Ciutadana. El seu objectiu és millorar la comunicació i col·laboració entre l’Ajuntament i les diferents associacions de veïns tant per donar solució a les diferents necessitats com per dinamitzar i donar més rellevància a l’oferta d’activitats que es plantegen des dels barris. Al ser un òrgan de trobada de totes aquestes entitats, és útil per detectar problemàtiques comunes i donar una solució el més justa i equitativa possible.

Actes de les reunions d'aquesta Comissió 2016-2019

3.- PARTICIPACIÓ EN ELS PLENS MUNICIPALS

El ple municipal en data 26 de juny 2014 va aprovar definitivament la modificació del Reglament Orgànic Municipal per, entre d’altres qüestions, regular el dret d'intervenció i el dret de proposta per tal de promoure i facilitar la participació ciutadana de les entitats i ciutadans/nes en el Ple Municipal.

Dret d'intervenció.- Permet intervenir a les entitats degudament inscrites en el Registre Municipal, a través d’un representant, en un assumpte inclòs dintre de l’ordre del dia de la sessió plenària. L’entitat podrà intervenir sempre que sigui titular d’un dret, d’un interès legítim o, en els seu cas, un simple interès en supòsits d’exercici de l’acció pública. Haurà de presentar la sol·licitud per escrit presentat en el registre abans de les 15 hores del dia hàbil anterior a la celebració de la sessió.

Per informació detallada sobre aquest dret podeu clicar al següent enllaç amb l’article 151.3 del Reglament Orgànic Municipal.

Dret de proposta.- Permet a les entitats fer propostes de resolució al plenari municipal. Els requisits per poder exercir aquest dret són els mateixos que pel dret de d’intervenció; un cop presentada la proposta serà analitzada a efectes de si s’ajusta a la legalitat vigent i, si és així, serà elevada a l’Alcaldia, que resoldrà sobre la seva inclusió en l’ordre del dia del Ple. Un cop inclosa la proposta a l’ordre del dia de la sessió, els representants de les entitats seran convidats a exposar-les i debatre-les en la Junta de Portaveus preparatòria del Ple on s’ha de debatre la seva proposta. Durant la celebració del Ple, el defensor de la proposta disposarà de cinc minuts per exposar-la verbalment.

Per informació detallada sobre aquest dret podeu clicar al següent enllaç amb l’article 151.4 del Reglament Orgànic Municipal

Un cop acabat el Ple, el públic assistent podrà formular preguntes als regidors/es presents.

Si la pregunta és sobre una qüestió referent a un punt de l’ordre del dia de la sessió, es podrà formular sense cap tràmit previ.

Si és una pregunta sobre qualsevol altra qüestió de competència municipal, no inclosa en l’ordre del dia, s’haurà de formular la pregunta per escrit i entrar-la al registre de l’Ajuntament abans de les 15 hores del dia anterior a la celebració del Ple.

El temps màxim de durada de preguntes del públic i respostes dels regidors serà d’una hora i haurà d’haver finalitzat a les 01:00 hores

Correspon a l’Alcalde President la distribució del temps en funció del nombre de preguntes anunciades.

Aquestes intervencions quedaran recollides amb un annex de la vídeo-acta del Ple.

Per informació detallada sobre aquest dret podeu clicar al següent enllaç amb l’article 151.5 del Reglament Orgànic Municipal

Data de realització: 10/22/2014 | Data de la darrera actualització: 01/26/2024


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300