Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

PROTECCIÓ DE LA SALUT


Camí de tornada


Menú principalPROTECCIÓ DE LA SALUT


 

  2. PROTECCIÓ DE LA SALUT

Accions destinades a preservar la salut de la població davant d’agents presents en el medi, que poden comprometre la salut dels ciutadans. Es divideixen en 3 grans àmbits :

 

2.1 SALUT AMBIENTAL

Comprèn les activitats de vigilància , control sanitari i supervisió de plans d’autocontrol de : establiments públics, piscines, poliesportius, centres de pírcing i tatuatge, bronzejat, residències i centres educatius, Instal·lacions de risc de legionel·la, aigües de consum i Contaminació atmosfèrica

2.1.1 Aigua de consum humà

La regulació de la qualitat de l’aigua de consum de boca està desenvolupada a partir del que disposa el RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. Els ajuntaments són responsables d’assegurar que l’aigua subministrada per la xarxa sigui apta per al consum en el punt de lliurament del consumidor, fins a l’escomesa de la casa o edifici.

2.1.2 Control de l’aigua a l’aixeta del consumidor

Els responsables del manteniment de les xarxes internes d’aigua són els seus titulars. A partir de l’entrada en vigor del RD 140/2003 i del pla de vigilància i control sanitari de les aigües de consum de Catalunya, els municipis poden adoptar les mesures necessàries per garantir la realització de controls de qualitat de l’aigua a les aixetes utilitzades pels consumidors.

El RD 140/2003 recomana el control prioritari d’instal·lacions d’aigua de consum humà d’habitatges anteriors a l’any 1980. Els particulars que desitgin acollir-se al programa ho poden sol·licitar per instància o a per Línia Directa a través del web de l’Ajuntament.

Piscines d’ús públic

El Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic faculta els ajuntaments a autoritzar i a inspeccionar les piscines d’ús públic.

Aquesta norma aborda la regulació de les piscines d’ús públic des de diferents punts de vista:

· Condicions estructurals que una instal·lació amb piscina ha de complir. Aquí cal incloure tot allò relacionat amb els serveis de salvament i socorrisme o/i serveis de vigilància que ha de tenir una piscina d’ús públic d’acord amb la seva mida i també d’acord amb el tipus d’ús i d’acord amb la seva titularitat

· Condicions d’higiene i neteja

· Condicions de qualitat de l’aigua de bany

Pla d’autocontrols per part del titular: El pla d’autocontrols mínims a fer complir als titulars de les instal·lacions hauria de contenir els següents apartats, com a mínim:
· Pla de neteja i desinfecció de les instal·lacions
· Pla de tractament de l’aigua
· Pla de desratització i desinsectació
· Pla de formació del personal de manteniment
· Planificació de les anàlisis microbiològiques de l’aigua necessàries per conèixer les seves condicions sanitàries, freqüència de les anàlisis, punts de mostreig i tipus d’anàlisi.

· Pla de neteja i manteniment dels sistemes de ventilació i calefacció en cas d'instal·lacions amb piscines cobertes.
· Normes de règim d’ús de les piscines i de les instal·lacions en general.

2.1.3 Legionel·la

La legionel·losi és una malaltia causada pel bacteri legionel·la•la i es pot presentar de forma esporàdica o en forma de brot. A Catalunya tenim el Decret 152/2002 de 28 de maig, pel qual s’estableixen les condicions higenicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·la. Des de l’Ajuntament de Blanes, s’ha procedit, segons el decret esmentat a :
- Elaborar el cens de les instal·lacions d’alt risc.
- Garantir la realització de les inspeccions de les instal·lacions situades en el municipi, a càrrec dels tècnics del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
- Realitzar els programes de manteniment, neteja, desinfecció i autocontrol per aquelles instal·lacions de risc que siguin de titularitat municipal i altres accions d’obligat compliment segons la normativa actual.


2.1.4.A Centres de Tatuatge i Pírcing

La proliferació de locals o centres on es practica a la població, sovint jove, tatuatges i pírcings suposa un risc per a la salut si aquestes pràctiques no es realitzen de forma correcta des d’un punt de vista higenicosanitari. La normativa de referència vigent és el Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o pírcing. El decret faculta els ajuntaments a autoritzar aquest tipus de centres, ja siguin permanents o d’obertura transitòria en ocasió de fires o altres tipus d’esdeveniments que impliquen una concentració ciutadana.
2.1.4.B Centres de Bronzejat


L’excés d’exposició a radiacions UVA artificials implica un risc per a la salut de les persones exposades amb un increment de les probabilitats de patir malalties a la pell, sobretot si no es respecta la necessitat i obligatorietat d’exposar-se a les radiacions UVA amb ulleres protectores. La normativa que regula l’activitat d’aquests establiments és el Decret 348/2001 de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial. Aquest decret fixa les normes de funcionament dels centres amb sistemes de bronzejat artificial entre les quals destaquen:

· Resta prohibida aquesta activitat com a usuari als menors de 16 anys.

· El decret especifica un text informatiu als usuaris que té la funció de consentiment informat i que l’usuari ha de signar.

· El personal professional que apliqui tècniques de bronzejat artificial ha d’acreditar una formació d’acord amb el que especifica el decret.

· El centre i l’aparell de bronzejat artificial han de complir uns requisits tècnics estructurals.

· Les normes d’ús de les radiacions UVA especificades en el decret han de ser accessibles als usuaris.

· L’establiment ha de proveir el client d’un fullet explicatiu de les conseqüències de les radiacions UVA que el client signarà complint la funció de consentiment informat.

 

2.2 SEGURETAT ALIMENTÀRIAVigilància i control sanitari de:

· Comerços minoristes i mercats i d’establiments de restauració col•lectiva, comercial, bars, restaurants... i social, escoles, hospitals, residències...

· Assessorament sobre implantació d’autocontrols i bones pràctiques.

Des d’aquest àmbit es realitza el control sanitari alimentari d’hospitals, llars d’infants, escoles, geriàtrics, carnisseries, hotels, bars, restaurants, càmpings, càterings, establiments de venda de menjars preparats,...etc.

En aquests casos es pot seguir una estratègia d’exigència higenicosanitària com qualsevol altre establiment de restauració. En aquest sentit caldrà exigir el següent:

  • Pla de control de l’aigua potable
  • Pla de neteja i desinfecció
  • Pla de control de plagues i animals indesitjables
  • Pla de formació als manipuladors d’aliments
  • Pla de control de proveïdors
  • Pla de traçabilitat
  • Pla de control dels paràmetres, processos i tractaments que. incideixen en la seguretat alimentària
  • Pla de manteniment d’instal•lacions, equips i estris

Control de plagues (DDD) : Programa de lluita integral per evitar la proliferació de vectors que puguin transmetre malalties.

Control de peridomèstics : Prevenció del creixement incontrolat d’animals peridomèstics (coloms i gavians).

Vigilància d’animals de companyia : Promoure la tinença responsable d’animals domèstics i la convivència entre ciutadans i animals. Recollida , custòdia i adopció.

 

2.3 PREVENCIÓ DE ZOONOSI


2.3.1 Cens d’animals de companyia

Per censar els animals de companyia cal adreçar-se a l’oficina d’Atenció Municipal Integral al Ciutadà, AMIC, en el termini màxim de 30 dies comptats a partir de la data de naixement de l’animal o de canvi de residència. Abans de la inscripció al cens cal identificar l’animal mitjançant la col•locació d’un microxip. La persona responsable de l’animal ha de ser major d’edat, aportar la cartilla sanitària i el comprovant del microxip.


2.3.2 Colònies de gats

Donada la realitat existent de la pràctica poc cívica i irresponsable de l’abandonament de gats ,s’ha comprovat que les colònies controlades a les zones urbanes són la millor opció per aconseguir una situació d’equilibri i convivència entre els gats i les persones.

Des de l’Ajuntament es porten a terme les següents actuacions :

· Detecció, formació, educació i cens de les persones alimentadores compromeses a col•laborar en el programa.

· Localització de les diferents colònies de gats urbans

· Control veterinari de tota la colònia, captures, proves, esterilització i retorn

· Actuacions d’adaptació del medi – sorrals, abeuradors, menjadores- de neteja i tractaments mediambientals, per millorar la salubritat de l’entorn de la colònia.

2.3.3 Educació i sensibilització per la tinença responsable d’animals

Per tal d’assolir l’objectiu de fomentar la tinença responsable d’animals de companyia entre els ciutadans de la nostra població s’ha editat el tríptic

Tinença responsable d’animals de companyia . Un més a la família.
Ordenança de protecció, control i tinença d'animals
2.3.4 Llicència administrativa per a la conducció de gossos considerats potencialment com a perillosos

Els propietaris de gossos considerats potencialment perillosos han de sol•licitar la llicència administrativa a l'Ajuntament. Per sol•licitar la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos, cal adreçar-se a l'Oficina Municipal d’Atenció Integral al Ciutadà (AMIC) i formalitzar els requisits següents:
Cal ser major d'edat i aportar la documentació següent:

· Fotocòpia del DNI o passaport

· Certificat d'antecedents penals emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.

· Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus en relació als animals potencialment perillosos.

· Certificat d'aptitud física i psicològica.

· Pòlissa d'assegurança de responsabilitat que inclogui el número de microxip del gos.

· Còpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa d'assegurança.

· Comprovant de la identificació electrònica del gos.

· Comprovant del cens del gos.

· Pagar la taxa.

2.3.5 Plagues Urbanes

En el control de les plagues se segueixen segons els criteris propis del mètode de Lluita Integrada, el plantejament del qual passa per l’ús coordinat de la informació sobre la plaga i el medi ambient, amb uns mètodes de control viables per tal de prevenir nivells inacceptables de dany, fent servir els mitjans més econòmics amb el menor risc per les persones, la propietat i el medi ambient.
Tornar a l'inici
Data de realització: | Data de la darrera actualització: 10/02/2014


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300