Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Reglament Participació Ciutadana


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 12/01/2005
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

logo +civisme + BlanesReglament Participació Ciutadana

  El Reglament de Participació Ciutadana, aprovat inicialment pel Ple Municipal de 3 de novembre, s’ha publicat al BOP i al DOG (30/11/2005).

  A partir d’aquest moment s’obre la informació pública per tal que pugueu fer les al·legacions que creieu oportunes, adreçant-vos a l’oficina de l’AMIC per a la seva presentació.

  Reglament de Participació Ciutadana de Blanes


  Preàmbul

  Amb la promulgació de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local s’ha modificat la regulació de la participació ciutadana a l’àmbit municipal. Aquesta Llei, que afegeix l’article 70 bis.1 a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, introdueix l’obligatorietat per part de l’Ajuntament de posar a disposició de la ciutadania tots els instruments normatius i materials adequats per a la seva efectiva participació en els assumptes de la vida pública local. També altres modificacions com ara la de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i la de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment administratiu comú per la Llei 4/1999, de 13 de gener, han comportat innovacions en matèria de participació ciutadana.

  Aquesta nova regulació ha fet que l’Ajuntament de Blanes consideri necessari aprovar un nou Reglament de participació ciutadana que derogui l’anterior, de 3 de desembre de 1987, per tal d’adaptar la normativa municipal a la legalitat vigent i d’impulsar la participació dels seus veïns i veïnes en la vida quotidiana col·lectiva per aconseguir que s’identifiquin més amb la ciutat i amb la democràcia.

  D’altra banda, en el nostre municipi s’ha anat consolidant una política de participació ciutadana basada, fonamentalment en les entitats d’àmbit municipal. La implantació de l’associacionisme és un indicatiu del nivell de democratització d’una societat i ajuda a la integració social de les persones i a l’extensió de la pràctica democràtica del conjunt de la societat.

  Per això, amb l’aprovació d’aquest Reglament, de caràcter orgànic, es vol promoure l’associacionisme i que aquestes entitats ciutadanes siguin elements col·laboradors i coresponsables amb l’Ajuntament en el foment dels valors cívics, en la prestació de serveis comunitaris i en el manteniment i millora de les condicions de vida de la ciutadania.

  Per tal d’aconseguir la implicació de totes les entitats ciutadanes i, alhora, donar a aquestes un tracte igualitari l’Ajuntament crearà un Registre Municipal d’Entitats propi on s’inscriuran totes les associacions que actuen al nostre municipi, tal com diu l’article 158.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  TÍTOL PRIMER. EL DRET A LA INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

  Capítol I. El dret a la informació individual.

  Article 1. Dret a la informació.
  Totes les persones tenen dret a rebre una informació àmplia, puntual i objectiva de les activitats municipals, a accedir als documents, arxius i registres de l’Ajuntament en els termes establerts per la Llei i a utilitzar tots els mitjans d’informació general que estableixi l’Ajuntament.

  Article 2. Exercici del dret.
  Per a l’exercici dels drets reconeguts a l’article 1 les persones poden adreçar-se a l’Ajuntament de qualsevol forma o mitjà que els permeti acreditar-se. Si el seu legítim dret d’informació no es fes efectiu poden iniciar els procediments administratius i jurisdiccionals que corresponen per llei, sense perjudici de la utilització dels canals de participació política o de recórrer a la Sindicatura de Blanes.

  Article 3. Accés a la informació.
  1. Totes les persones tenen dret a accedir a la informació municipal que sigui de lliure accés i que formi part de procediments ja resolts en el moment de formular la sol·licitud, sempre que no hi hagi una previsió legal específica que obligui a restringir-ne l’accés. Així mateix, podran obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords de la Corporació.
  2. La persona interessada en un procediment, o bé el seu representant legal degudament acreditat, té dret a accedir a la documentació dels procediments en els quals tingui la condició d’interessada i obtenir còpia i certificació dels seus continguts. Així mateix, podrà accedir a les seves dades personals i a fer-les rectificar si fossin errònies.
  3. La persona que acrediti un interès legítim en un procediment podrà accedir i obtenir còpia o certificació dels documents o informació sempre que no es perjudiqui el dret a la intimitat de terceres persones o altres protegits per les lleis.
  4. Es facilitarà l’accés a documentació que no sigui de lliure accés quan s’acrediti l’existència d’un interès històric, estadístic o científic. En aquest cas es prendran les mesures adequades per a protegir el dret a la intimitat o altres de reconeguts per l’ordenament.
   Article 4. Procediment per accedir a la informació.
   1. L’Ajuntament posarà a disposició del públic elements suficients que permetin conèixer la informació i documentació de què disposa.
   2. Per a l’exercici dels drets reconeguts als apartats 3.3 i 3.4 caldrà motivar les sol·licituds.
   3. Les sol·licituds d’accés a la informació municipal hauran de ser resoltes i comunicades en un termini màxim de quinze dies hàbils. En cas de no obtenir resposta dins el termini esmentat tindrà la consideració d’acceptada.
   4. De la informació obtinguda el sol·licitant podrà obtenir còpia excepte que la seva realització estigui limitada per norma legal.
   5. Les denegacions a sol·licituds d’accés a la documentació hauran de ser motivades per l’òrgan competent en cada cas.

   Capítol II. Sistemes d’informació i comunicació.

   Article 5. Els mitjans d’informació.
   1. Per tal de poder exercir el dret a la informació municipal, l’Ajuntament podrà posar a disposició de la ciutadania els mitjans d’informació i comunicació següents:
   a) El tauler d’anuncis.
     Al tauler d’anuncis de la Corporació s’exposaran les actes i decisions preses pels òrgans municipals a les sessions d’assistència i participació pública, així com l’obertura del tràmit d’informació pública en els procediments que ho requereixin.
     L’Ajuntament posarà a disposició de les associacions de veïns un tauler d’anuncis de la Corporació.
   b) Les informacions puntuals.
     Aquestes informacions puntuals es donaran a través de conferències o intervencions públiques, assemblees, exposicions, anuncis o d’altres que promogui l’Ajuntament en temes d’interès rellevant per a la ciutadania en general o per a col·lectius específics.
   c) Els mitjans de difusió locals.
     La difusió dels processos de participació ciutadana que es produeixin i de les activitats d’interès local que es realitzin, així com la promoció de debats i consultes, tant als responsables polítics com als diferents agents socials del municipi es podran fer pels mitjans de comunicació locals de ràdio, televisió o altres, o per qualsevol altre mitjà de comunicació municipal com cartells i bans.
   2. Els òrgans de govern municipal que promoguin o siguin els responsables de les diverses informacions o comunicacions institucionals a la ciutadania, vetllaran perquè l’oposició disposi d’espais suficients en els mitjans de comunicació locals.

   Article 6. La pàgina web municipal i el correu electrònic ciutadà.
   L’Ajuntament podrà posar a disposició de la ciutadania i de les associacions de veïns connexions a Internet i una pàgina web on es podrà informar de les actuacions d’interès general, dels acords dels òrgans de govern i ple municipal, i de l’agenda d’activitats del municipi. Aquesta web informarà dels projectes previstos i es podran fer consultes i tràmits administratius en la mesura que els mitjans tècnics municipals ho permetin. També es podrà impulsar un espai web on es puguin presentar idees, opinions i suggeriments sobre temes d’interès municipal i similars.

   Article 7. L’atenció municipal a la ciutadania.
   El servei d’atenció municipal serà l’encarregat de gestionar, tramitar i resoldre peticions i consultes de la ciutadania des del punt de vista presencial, d’atenció telefònica o telemàtica d’acord amb els mitjans de què disposa, i amb la voluntat de garantir una resposta àgil i eficaç a aquesta. A més, té la funció de registre de queixes, suggeriments, iniciatives i propostes. També podrà recollir els escrits dirigits a altres administracions, traslladar-los als òrgans competents, i comunicar-ho a la persona interessada.

   Capítol III. La participació de la ciutadania en els òrgans municipals.

   Article 8. Dret a la participació.
   Totes les persones tenen dret a intervenir en la gestió dels assumptes públics locals, directament o mitjançant associacions ciutadanes, utilitzant els òrgans i canals de participació reconeguts a les lleis i en aquest Reglament.

   Article 9. Dret de petició.
   1. Totes les persones tenen dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en matèries de la seva competència o demanar aclariments sobre les actuacions municipals sense més limitacions que les que estableix la llei, i seguir el procediment específic establert per exercir-lo.
   2. Les peticions poden incorporar suggeriments o iniciatives i es faran al servei d’atenció municipal a la ciutadania, que les traslladarà a l’òrgan competent per a la seva tramitació. L’Ajuntament acusarà rebut de la petició en el termini màxim de quinze dies hàbils i l’admetrà a tràmit, llevat que es produeixi insuficiència d’acreditació del peticionari. En aquest cas, caldrà donar un termini de quinze dies per esmenar la manca d’acreditació, transcorregut el qual s’entendrà per desistit el procediment.
   3. Així mateix, si la inadmissió fos perquè l’objecte de petició no és competència de l’Ajuntament o la petició concreta té un tràmit específic, caldrà resolució motivada en el termini de 45 dies, a comptar des del dia següent a la data de presentació de la petició.
   4. L’Ajuntament , si té en compte la petició formulada, donarà resposta al peticionari en el termini de tres mesos informant-li, si escau, de les mesures que s’han pres a l’efecte o de les actuacions previstes per adoptar-les.

   Article 10. Dret d’audiència.
   1. Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació dels procediments o en la realització d’actuacions municipals en les quals tinguin un interès legítim.
   2. No obstant això, aquest dret també pot ser exercit mitjançant convocatòria municipal a iniciativa de l’Ajuntament o a proposta ciutadana per tractar temes d’interès ciutadà, tal com estableix l’article següent.

   Article 11. Dret d’audiència pública.
   1. Es podran convocar audiències públiques a iniciativa municipal, a proposta d’un 3% de les persones inscrites al cens electoral, a proposta d’un nombre d’associacions no inferior al 20% de les inscrites al Registre municipal d’entitats, o a proposta d’almenys tres òrgans de participació municipals.
   2. Pel que fa al funcionament de les sessions, primer hi haurà la intervenció de la ponència del tema a tractar; després intervindrà i es posicionarà el responsable polític municipal; posteriorment intervindran els assistents durant un termini màxim de cinc minuts per persona tenint en compte que la durada màxima de la sessió serà de dues hores; hi haurà la rèplica del responsable polític i, per acabar les conclusió, si escauen.
   3. L’àmbit de la convocatòria i la iniciativa per convocar-la, pot referir-se a un barri o a un conjunt de barris.


   Article 12. Dret a la iniciativa ciutadana. El dret de proposta.
   1. La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona proposar accions o activitats relatives a matèries de competència municipal. Poden sol·licitar a l’Ajuntament que faci determinada activitat d’interès públic municipal comprometent-se els sol·licitants a aportar mitjans econòmics, béns, drets o treball personal.
   2. La sol·licitud la pot formular qualsevol persona o entitat ciutadana mitjançant escrit que indiqui clarament quina actuació es demana i quins mitjans econòmics i/o personals aporten els peticionaris per col·laborar en la seva realització. En el cas de persones menors de 16 anys, cal validació de la petició per part dels seus representants legals. L’escrit ha de contenir el nom i cognom del signant, el domicili, el DNI i la seva firma. L’òrgan municipal competent comunicarà al peticionari si és admesa la seva sol·licitud en un termini màxim de 45 dies tot indicant, en cas afirmatiu, quines actuacions o mesures es prendran i els terminis en què aquestes es desenvoluparan.
   3. Els veïns i veïnes que representin el percentatge previst a la llei poden exercir la iniciativa popular presentant propostes d’acords, actuacions, projectes o reglaments en matèries municipals. En cap cas poden ser objecte d’aquesta iniciativa normes reguladores de tributs o preus públics.
   4. També es reconeix la iniciativa popular per exigir la prestació o l’establiment dels serveis públics obligatoris establerts a la llei i formular proposta d’acord de consulta popular, concretant els termes exactes de la pregunta o preguntes a sotmetre a consulta.

   Article 13. Dret a la consulta popular.
   1. Tota la ciutadania inscrita al cens electoral té dret a ser consultada directament sobre assumptes del seu interès, així com a promoure la consulta popular sempre que aconsegueixi un nombre de signatures que com a mínim representi el 10% dels habitants del municipi. No pot consistir mai en matèria tributària i s’ha de referir a àmbits de competència municipal. Dins d’una mateixa consulta es pot incloure més d’una pregunta.
   2. Per acordar la seva realització cal l’acord majoritari del ple municipal i fer la tramitació corresponent davant la Generalitat de Catalunya i l’òrgan competent de l’Estat. No es poden fer, cada any, més de dues consultes de les indicades en aquest article i no es pot reiterar una mateixa consulta dins el mateix mandat.
   3. Pel que fa als supòsits, requisits i procediment s’aplicarà la seva normativa específica.


   Article 14. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments.
   Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments respecte l’activitat municipal i dels serveis públics locals, sense perjudici del seu dret a interposar els recursos administratius o jurisdiccionals pertinents. El procediment a seguir serà l’establert pel dret de petició a l’article 9 d’aquest reglament.

   Article 15. Dret d’assistència a les sessions públiques municipals.
   1. Tota la ciutadania pot assistir a les sessions plenàries municipals que tinguin caràcter de públiques. El dret d’assistir a aquestes sessions no pressuposa el dret a participar-hi activament.
   2. Tenen el caràcter de públiques les sessions plenàries de l’Ajuntament, sempre que el debat no es declari secret pel fet que pugui afectar algun dret fonamental.
   3. La ciutadania pot intervenir en les sessions públiques del ple municipal de caràcter ordinari un cop hagi finalitzat la sessió. L’assumpte objecte de la intervenció ha d’estar directament relacionat amb algun dels temes inclosos en l’ordre del dia de la sessió i s’ha de sol·licitar abans de l’inici de la sessió a la Secretaria. L’Alcaldia pot denegar la intervenció si l’assumpte no és competència de l’Ajuntament, si no figura en l’ordre del dia o si ja ha estat presentat en una altra sessió en un període anterior de 6 mesos. La persona sol·licitant disposarà de deu minuts per fer la seva intervenció després de les intervencions dels grups municipals i pot ser contestada per l’alcalde o regidor/a competent, sense que pugui haver-hi dret a rèplica.
   4. Segons les característiques d’algun tema de l’ordre del dia d’una sessió plenària, l’alcalde pot suspendre la sessió amb caràcter provisional a fi que la ciutadania hi pugui emetre la seva intervenció sense que aquesta hagi de constar en aquesta sessió, i reprendre-la un cop finalitzada la intervenció.
   5. No s’admeten intervencions en les sessions extraordinàries o convocades pel tràmit d’urgència.

   Capítol IV. Sistemes de defensa i protecció de la ciutadania.

   Article 16. La Sindicatura de Blanes.
   En el marc de les competències del govern local l’Ajuntament va crear la figura de la Sindicatura de Blanes, institució que té com a missió defensar els drets i les llibertats reconegudes a favor de la ciutadania en relació amb l’actuació de l’Administració municipal, de les entitats administratives que depenen de qualsevol rang i dels concessionaris dels serveis públics.


   TÍTOL SEGON. LES ENTITATS CIUTADANES.

   Capítol I. Drets d’informació i participació de les entitats ciutadanes.

   Article 17. Reconeixement i definició de les entitats ciutadanes.
   Als efectes d’aquest Reglament, l’Ajuntament reconeix com a entitats i associacions ciutadanes les que tenen personalitat jurídica pròpia, inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes que, establertes al municipi de Blanes, no tinguin ànim de lucre i siguin portadores d’interessos col·lectius de caràcter general que afectin la ciutadania de Blanes, o bé sectorials de caràcter cultural, juvenil, esportiu, mediambiental, de lleure, cívic, social o anàlogues.
   Excepcionalment, també seran reconegudes aquelles entitats supramunicipals sense ànim de lucre que actuïn en el municipi i que estiguin inscrites al Registre general d’associacions de la Generalitat. A aquests efectes es podran inscriure en un registre auxiliar al Registre municipal d’entitats ciutadanes.

   Article 18. Drets de les entitats ciutadanes.
   Les entitats ciutadanes gaudiran, en els termes establerts en la legislació i en aquest Reglament, dels drets següents:
   a. Ser informades de les iniciatives i dels assumptes municipals que puguin interessar-los.
   b. Accedir a la documentació i prendre part en els òrgans municipals de participació previstos en aquest Reglament, d’acord amb el que s’estableixi en l’acord de creació d’aquests òrgans de participació.
   c. Rebre ajuts econòmics i de qualsevol altra mena (logístics, assessorament, etc.) en la mesura de les possibilitats pressupostàries, i utilitzar els mitjans públics, tal com es regula en aquest Reglament i en altres disposicions del ple.
   d. Dret a fer arribar opinions i propostes al ple, d’acord amb el que s’estableix en aquest Reglament.
   e. Exercir els drets reconeguts a tota la ciutadania amb caràcter individual com són els drets de petició, proposta i assistència a les sessions públiques municipals.

   Article 19. Criteris per a accedir als ajuts municipals.
   En tot cas, serà exigència prèvia a la percepció de qualsevol ajut de l’Ajuntament que l’entitat en qüestió estigui inscrita en el Registre municipal d’entitats ciutadanes que es regula en aquest Reglament.

   Article 20. Criteris per a l’ús dels mitjans públics.
   1. La cessió de l’ús d’aquests mitjans públics municipals a les entitats ciutadanes té les limitacions lògiques quant a les coincidències d’ús amb altres entitats o amb l’Ajuntament i el grau de responsabilitat de les entitats pel que fa al tracte prestat a les instal·lacions.
   2. Per accedir als mitjans públics és un requisit la inscripció prèvia de l’entitat al Registre municipal d’entitats ciutadanes, i cal presentar sol·licitud per escrit dels mitjans de què es tracti, amb l’antelació que determinin els serveis corresponents.
   3. Cada espai municipal tindrà el seu propi reglament d’utilització.

   Article 21. Dret de les entitats a rebre informació.
   Sense perjudici del dret general d’accés a la informació municipal reconegut a la ciutadania en general, les entitats degudament inscrites al Registre municipal d’entitats ciutadanes gaudiran dels drets següents:
   a. Consultar al web municipal les convocatòries i els acords de les sessions dels òrgans municipals que tinguin la qualificació de públiques. Excepcionalment, i de forma puntual, sempre que ho sol·licitin podran rebre aquestes convocatòries i acords si en l’ordre del dia corresponent figuren qüestions relacionades amb els objectius de l’entitat.
   b. Dret d’informació sobre els assumptes d’iniciativa municipal que, per raó de la matèria, puguin ésser del seu interès.

   Capítol II. El Registre municipal d’entitats ciutadanes.

   Article 22. El Registre municipal d’entitats ciutadanes.
   1. Per tal de donar un tracte igualitari a totes les entitats ciutadanes del municipi i fomentar l’associacionisme ciutadà, tal com estableix la legislació aplicable, l’Ajuntament crearà un Registre propi en el qual han d’inscriure’s totes les entitats ciutadanes que actuïn en el municipi de Blanes, sense perjudici de l’obligació d’inscriure’s al Registre general d’associacions de la Generalitat.
   2. El Registre municipal d’entitats ciutadanes té la finalitat de permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats que hi ha a la ciutat, la seva representativitat i els seus objectius per tal de poder fer una efectiva classificació sectorial. Serà de caràcter de públic i podrà ser consultat per qualsevol persona interessada. Aquest Registre el portarà l’Àrea de participació ciutadana i dependrà del regidor/a de Participació Ciutadana.
   3. A efectes municipals els drets reconeguts a les entitats ciutadanes en aquest reglament, com ara el gaudi d’ajuts i subvencions que es convoquin, només poden ser exercits per aquelles que estiguin inscrites correctament en el Registre regulat per aquest capítol.
   4. Són considerades entitats ciutadanes inscribibles en el Registre totes aquelles l’objecte de les quals sigui el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i veïnes del municipi com ara les associacions de veïns d’un barri, les de pares d’alumnes, entitats culturals, esportives, recreatives, d’esplai i juvenils, sindicals, empresarials, professionals, polítiques o qualsevol d’altres similars. Pel que fa a les associacions de veïns, aquestes podran ser declarades entitats d’utilitat pública d’acord amb el procediment recollit a la llei.

   Article 23. Inscripció en el Registre.
   1. La inscripció es farà a partir del moment en què les entitats ciutadanes interessades ho sol·licitin, tot presentant al Registre municipal d’entitats ciutadanes les següents dades o documents:
   a. Els estatuts de l’entitat.
   b. El número d’inscripció en el Registre general d’associacions de la Generalitat o qualsevol altre d’anàleg significat.
   c. El número d’identificació fiscal de l’entitat.
   d. El nom de les persones que formen la Junta Directiva o portaveus.
   e. El domicili social de l’entitat.
   f. Certificació del nombre de socis de l’entitat.
   g. El programa d’activitats per l’any en curs.
     L’Ajuntament facilitarà una fitxa tipus on s’especificaran totes les dades i documentació necessària per dur a terme la inscripció en aquest Registre.
   2. L’Ajuntament classificarà l’entitat en una de les tipologies establertes al Registre i ho notificarà a l’entitat interessada perquè al·legui allò que consideri convenient. Si en el termini de 15 dies des de la notificació, no presenta cap tipus d’al·legació s’entendrà acceptada la classificació realitzada i es considerarà donada d’alta a tots els efectes. Si al moment de fer aquesta classificació es detecta que falta algun requisit essencial per a la inscripció, es comunicarà a l’entitat interessada per tal que en un termini de 15 dies pugui esmenar el defecte, i es tindrà per desistida si no ho fa en aquest termini.
   3. L’Ajuntament donarà de baixa, d’ofici, les entitats que romanguin inactives, comunicant aquesta situació a l’entitat interessada, que pot formular al·legacions en un termini màxim de 15 dies, procedint immediatament a la seva baixa en el supòsit que no presenti cap al·legació.
   4. Les entitats inscrites tenen l’obligació de notificar al Registre les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent de produir-se, tal com estableix l’article 236 del ROF, així com l’actualització de les dades registrades, el pressupost i el programa anual d’activitats, que es farà en el mes de gener de cada any. L’incompliment d’aquestes obligacions faculta l’Ajuntament per donar de baixa l’entitat del Registre i no podrà fer efectius els seus drets com a tal.
   5. Excepcionalment, les entitats supramunicipals sense ànim de lucre que actuïn en el municipi poden inscriure’s en un registre auxiliar a aquest per tal que puguin accedir als beneficis conferits a les entitats ciutadanes en aquest Reglament.

   Capítol III. Política de foment de l’Associacionisme.

   Article 24. Col·laboració municipal amb les entitats ciutadanes.
   1. Per tal de facilitar la tasca de les entitats ciutadanes i millorar el seu funcionament, l’Ajuntament posarà a la seva disposició una xarxa d’equipaments culturals, socials i esportius per tal de dotar-los d’eines que afavoreixin les seves activitats, com ara el suport infrastructural, sempre d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i amb el seu reglament d’utilització.
   2. L’Ajuntament promourà la realització d’acords de col·laboració de caràcter públic amb les entitats ciutadanes per a facilitar suport econòmic a les activitats i els programes d’actuacions d’aquestes sempre que el seu contingut es consideri d’interès per al municipi, determinant la creació de partides pressupostàries en el pressupost de despeses a aquest efecte.
   3. L’Ajuntament facilitarà la concertació amb el teixit associatiu per a la gestió de programes sectorials o equipaments culturals, esportius i socials vetllant per garantir l’accés universal i la qualitat dels serveis.   TÍTOL TERCER. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ MUNICIPAL.

   Article 25. Constitució.
   La constitució d’aquests òrgans és facultativa i els ha constituir el ple municipal, si ho considera oportú. Tenen caràcter consultiu, d’informe preceptiu, i de formulació de propostes i suggeriments. El seu àmbit d’actuació pot ser territorial o sectorial.

   Article 26. Objecte dels òrgans de participació.
   1. Els òrgans de participació ciutadana tenen l’objecte d’estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves entitats en la gestió dels assumptes municipals, i fer possible la coresponsabilització de tots ells en el govern municipal.
   2. En funció dels seus objectius i característiques, aquests òrgans presenten diverses formes com ara consells, comissions o altres d’anàlogues.

   Article 27. Creació dels òrgans de participació.
   1. La creació, modificació o extinció dels òrgans de participació correspon al ple municipal, que ho farà per acord ordinari.
   2. Juntament amb l’acord de creació dels òrgans de participació, el ple en determina els òrgans, la composició, les atribucions i la resta d’aspectes relatius al seu funcionament.

   TÍTOL QUART. FOMENT DE LES METODOLOGIES PARTICIPATIVES.

   Article 28. Definició del procés participatiu.

   Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per procés participatiu aquell que, de forma integral, conté les següents fases:
   a. Fase d’informació, mitjançant la qual es tracta de difondre al conjunt dels ciutadans afectats la matèria o projecte sobre el qual es vol demanar la participació, fent servir els mitjans que es considerin més adients.
   b. Fase de debat ciutadà, mitjançant la qual, i utilitzant metodologies adequades, es promou el diagnòstic, debat i propostes de la ciutadania.
   c. Fase de retorn, mitjançant la qual es trasllada a les persones participants i al conjunt de la ciutadania el resultat del procés participatiu.

   DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

   A partir del dia d’aprovació definitiva i entrada en vigor d’aquest Reglament, quedarà derogat el Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel ple de la Corporació el 3 de desembre de 1987.


   MARC NORMATIU

   - Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 1.1, l’article 4 i el capítol IV del Títol V, modificats per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
   - Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, el Títol VII “de l’estatut del veí”.
   - Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
   - Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Títol XIV “de la informació i participació ciutadanes”.
   - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a l’article 4 per a la potestat reglamentària local i al Títol II i Títol V pel que fa a la participació ciutadana.  Data de realització: 12/01/2005 | Data de la darrera actualització: 12/01/2005


  © Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

  Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

  Inici de la pàgina

  © Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300