Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

L'Ajuntament s’adhereix al "Manifest pel diàleg, la pau i la llibertat”.


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 03/14/2001
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

L'Ajuntament s’adhereix al "Manifest pel diàleg, la pau i la llibertat”.

Miquel Colom i Canal, secretari de l’Ajuntament de Blanes.

CERTIFICO:

Que en la sessió del Ple de 26 de febrer de 2001, el Ple adoptà, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord següent:

5.- Proposta d’acord presentada pel grup municipal ERC en relació a l’adhesió al “Manifest pel diàleg, la pau i la llibertat”.

En els últims mesos, la societat catalana ha tingut de manifestar-se en repulsa pels assassinats comesos per l’organització terrorista ETA.

Les multitudinàries manifestacions que han tingut lloc a Catalunya no s’han limitat a blasmar la violència ETARRA sinó que han enviat un mandat clar per el diàleg. Aquest mandat ha provocat, en el si de la societat catalana, un estat d’opinió generalitzat que exigeix als responsables polítics buscar fórmules viables i sinceres, destinades a resoldre el conflicte i a aïllar els violents.

En consonància amb aquest estat d’opinió, un nombrós grup de personalitats de diversos àmbits de la societat catalana han impulsat el “Manifest pel diàleg, la pau i la llibertat”. El manifest, està rebent en aquests moments centenars d’adhesions de persones, entitats i institucions de tot el país.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 19 de febrer de 2001.

L’Ajuntament en Ple podria adoptar el següent

ACORD:

1.- Adherir-se al “Manifest pel diàleg, la pau i la llibertat” .

2.- Trametre copia d’aquest acord al President del Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, i a les associacions municipalistes de Catalunya.

3.- Posar aquest acord a la pagina WEB de l’Ajuntament de Blanes i fer un enllaç amb la pagina WEB del manifest per facilitar a tots aquells que la vulguin signar.

“MANIFEST PERL DIÀLEG, LA PAU I LA LLIBERTAT

Nosaltres, ciutadanes i ciutadans, davant de l’actual moment polí tic al voltant del conflicte basc, volem esposar el següent:

En els últims mesos, la societat catalana ha hagut de manifestar-se en repulsa pels assassinats dels regidors del PP, José Lluis Ruiz Casado i de Francisco Cano Consuegra, del militant socialista Ernest Lluch i Martí ;n, i el policia local Juan Miguel Gervilla Valladolid, atemptats comesos per l’organització ETA.

Les multitudinàries manifestacions, però, no s’han limitat a blasmar la violència etarra, sinó que han enviat un mandat clar per al diàleg. Aquest mandat ha provocat, en el si de la societat catalana, un estat d’opinió que exigeix als responsables polí ;tics buscar fórmules viables i sinceres, destinades a resoldre el conflicte i a aïllar els violents.

És per tot això que els i les sotasignats:

1. Manifestem:

a) El dret a la vida és un dret fonamental i bàsic i està per sobre de qualsevol pràctica o objectiu polític. És així que condemnem la violència terrorista d’ETA, tot negant-hi qualsevol legitimitat.

b) El dret a les llibertats democràtiques és, conjuntament amb el dret a la vida, prioritari davant d’altres consideracions, com ara el manteniment de l’actual marc legal.

c) La convivència i el diàleg, sota aquestes premisses, formen l’únic marc possible on inscriure qualsevol via de solució del conflicte.

2. Reconeixem la mateixa legitimitat a aquells que democràticament defensen la vigència de l’actual marc institucional, com els que pretenen reformar-lo, canviar-lo o superar-lo també mitjançant mètodes democràtics, inclòs l’exercici del dret d’auto determinació.

3. Reclamem que les institucions catalanes instin al govern de l’Estat a restablir, amb el govern basc, les relacions institucionals normals en un estat democràtic.

4. Demanem a tots els partits polítics, i a les altres organitzacions de la societat civil, que recullin el mandat de la nostra societat per tal de trobar solucions al conflicte basc, basades en el diàleg, la pau i el respecte a totes les idees polítiques expressades democrà ticament.

5. Finalment, assenyalem que, a l’hora de buscar els necessaris i prioritaris diàlegs entre les institucions i els partits democrà tics, cal també explorar la possibilitat d’una mediació internacional en el conflicte fins arribar, en el seu moment i previ cessament, amb garanties, de tota acció terrorista, a una negociació, amb l’objectiu d’aconseguir el final de la violència de manera definitiva i irreversible.

Barcelona, desembre de 2000

Per adherir-vos a aquest manifest podeu fer-ho mitjançant aquest formulari o enviant un correu a manifestdialeg@correu.vilaweb.com

Votació

Sotmesa la proposta a votació és aprovada amb els vots a favor del Sr. Ramon Ramos i Argimon, Sr. Antonio Fernández i Arana, Sr. Josep Trias i Figueras, Sr. Salvador Pont i Freixas, Sra.Susanna Sola Escobar, Sr.Enric Pérez Guardiola, Sr. Pere Gual i Alum, Sr. Eduard Vila Compte del grup municipal CiU, Sr. Josep Marigó i Costa, Sr. Pere Garcia i Calvés, Sra. Mª Josefa Celaya i Armisen, Sr. Josep Pérez i León, Sr. Juan Cubarsi i Albertí, Sr. Juan Ramos i Peña, Sr. Joaquim Valls i Ribas , Sra. Mª Lourdes Fàbrega i Sá nchez del grup municipal PSC, Sr. Argemir González i Estévez, Sr. Juan Salmerón Crosas del grup municipal EUiA, Sr. Francesc Pujadó i Vivó del grup municipal PP i Sr. Joan Puig i Cordon del grup municipal ERC.

I perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l’ alcalde.

Blanes, 14 de març de 2001
Data de realització: 03/16/2001 | Data de la darrera actualització: 03/16/2001

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300