Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomas

www.blanes.cat

Educació. Escoles Bressol.


Camí de tornada


Menú principalEducació. Escoles Bressol.

JORNADES DE PORTES OBERTES

PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSTotes aquelles famílies interessades a preinscriure el seu fill/a, ho podran fer del 8 al 21 de maig de 2024, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Blanes https://seu.blanes.cat/

Heu de disposar de signatura electrònica per poder tramitar la sol·licitud accedint al nostre web municipal https://seu.blanes.cat ( seu electrònica -catàleg de tràmits), disposeu d’una guia de suport que l'ajudarà a realitzar aquest tràmit.

Si vostè no disposa de signatura electrònica al nostre web https://www.blanes.cat/catala, a l’opció que apareix al marge dret d’aquesta mateixa pàgina amb el nom "Tramiteu sense desplaçament", des d'aquí i si disposa de la targeta sanitària podrà obtenir l'idcatmòbil i li servirà com a la seva signatura electrònica, és molt senzill i hi ha una guia de suport que li ajudarà a fer aquest tràmit, i d'aquesta manera desprès podrà accedir a la seu electrònica per poder realitzar la seva petició.


Si té qualsevol dubte i no pot fer aquest tràmit electrònicament, i una vegada consultada la guia de suport, ens pot trucar, de dilluns a divendres de 9.30 a 13.00 h, al telèfon d'atenció de l'Administració electrònica 972379382, i li podrem ajudar a resoldre els seus dubtes.
En el moment que accedeixi a la Seu electrònica haurà d'adjuntar la sol·licitud signada electrònicament i la documentació requerida.

També pot fer aquest tràmit a les oficines de Correus adreçant les sol·licituds a l’Ajuntament de Blanes (PS de Dintre, 29. Blanes 17300); es lliuraran, abans de la finalització del termini, en sobre obert, per ser datades i segellades (aquestes juntament amb la documentació que es requereix) pel funcionari de Correus. Només així s’entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva presentació a Correus.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

L’admissió d’alumnes a les Escoles Bressol Municipals es regirà per la Resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als Centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025.
OFERTA PLACES ESCOLARS

NASCUTS
L’ANY 2024 (l0)
NASCUTS
L’ANY 2023 (I1)
NASCUTS
L’ANY 2022 (I2)
TOTAL
EBP CA LA GUIDÓ
-
26
(24+2NEE)
17
(16+1NEE)
43
EBP CAN BORELL
8
(7+1NEE)
18
(17+1NEE)
34
(31+3NEE)
60
EBP LA PLANTERA
8
(7+1NEE)
10
(8+2NEE)
14
(12+2NEE)
32
TOTAL:
16
54
65
135


Per a la preinscripció i matrícula del curs 2024 – 2025 l’Ajuntament de Blanes segueix el calendari establert a la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, és el següent:

- Publicació de l'oferta: entre el 2 i el 6 de maig de 2024. Ajuntament de Blanes: Dilluns 6 de maig de 2024.

- Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional 31 de maig de 2024.

- Termini per presentar una reclamació: del 3 al 7 de juny de 2024.

- Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 13 de juny de 2024. Ajuntament de Blanes: Dilluns 10 de juny de 2024, a les 11.00 h a la sala de plens de l’Ajuntament.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 17 de juny de 2024.

- Període de matrícula: del 17 al 25 de juny de 2024, ambdós inclosos (amb cita prèvia).

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta per la seu electrònica o per qualsevol dels mitjans establerts a la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, dins el termini establert. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació que identifiqui a la persona sol·licitant i que acrediti els criteris al·legats:

Documentació identificativa:

1.- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

2.- DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Criteris al·legats, com acreditar-los i barem que s’aplica:

1.- Criteris prioritaris

a) Existència de germans escolaritzats al centre: 50 punts.

S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
Aquest criteri és aplicable a infants en situació d’acolliment familiar.

Documentació acreditativa:
Quan un germà/na està escolaritzat al centre no s’ha d’adjudicar cap document acreditatiu perquè el centre fa la comprovació.

b) Proximitat del domicili habitual de l'alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials).

- Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.
- Quan a instància del pare o mare, tutor/a, guardador/ra de fet es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins la zona educativa del centre: 20 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos.

Documentació acreditativa:

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

2.-Criteris complementaris:

a) Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a, o germans.

Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor/a, o un germà/na de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 15 punts.

Documentació acreditativa: original de la targeta acreditativa vigent de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Drets Socials. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

En el cas de pensionistes abans esmentats, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.

b) Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts.

Documentació acreditativa: No s’ha d’adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

S’entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí/a o substitut/a amb un contracte laboral o administratiu.

c) Pel fet de formar part d'una família nombrosa: 10 punts.

Documentació acreditativa: l’original del carnet de família nombrosa vigent.

d) Pel fet de formar part d’una família monoparental: 10 punts.

Documentació acreditativa: l’original del carnet de família monoparental vigent.

e) Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.

Documentació acreditativa: El Llibre de família.

f) Pel fet que l’alumne es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts.

Documentació acreditativa: La resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

g) Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.

Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2002, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

Per tal de formalitzar la matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula durant el període de matrícula, del 17 al 25 de juny de 2024, ambdós inclosos, a l’escola a la qual s’ha assignat la sol·licitud. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

A més de la documentació que es presenta amb la sol·licitud de preinscripció, per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació següent:
- 2 fotografies mida 6 x 10.
- 2 fotografies mida carnet.
- Fotocòpia del carnet de vacunacions, on constin les dosis rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant, on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
- Certificat de titularitat del número de compte bancari.
- Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant.

Si té qualsevol dubte sobre la preinscripció i matrícula pot trucar al Departament d’Educació, de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.00 h, al telèfon 972 379 361.

VISITA A LES ESCOLES BRESSOL


ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CA LA GUIDÓ Portes obertes - Visita virtual


ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CAN BORELL Portes obertes - Visita virtual


ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA PLANTERA Portes obertes - Visita virtualData de realització: 05/05/2021 | Data de la darrera actualització: 05/06/2024


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300