Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomas

www.blanes.cat

Educació. Escoles Bressol.


Camí de tornada


Menú principalEducació. Escoles Bressol.

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2023 - 2024
JORNADES DE PORTES OBERTES

Us convidem a visitar les nostres escoles a les Jornades de portes obertes que tindran lloc el 24, 25 i 26 d’abril amb cita prèvia per correu electrònic a:

Escola Bressol Municipal Can Borell (bressol.canborell@blanes.cat)
Dilluns 24, de 15 a 17h

Escola Bressol Municipal la Plantera (bressol.plantera@blanes.cat),
Dimarts 25, de 15 a 17 h.

Escola Bressol Ca la Guidó (bressol.calaguido@blanes.cat),
Dimecres 26, de 15 a 17 h.


PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS


Totes aquelles famílies interessades a preinscriure el seu fill/a, ho podran fer del 8 al 19 de maig de 2023, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Blanes (https://seu.blanes.cat) o presencialment demanant cita prèvia a l’Oficina Municipal d’Escolarització, OME (https://citaprevia.blanes.cat):

- En cas que trieu l’opció de tràmit a la seu electrònica (tràmit disponible durant el període de preinscripció)

Heu de disposar de signatura electrònica per poder tramitar la sol·licitud accedint al nostre web municipal https://seu.blanes.cat ( seu electrònica -catàleg de tràmits), disposeu d’una guia de suport que l'ajudarà a realitzar aquest tràmit.

Si vostè no disposa de signatura electrònica al nostre web https://www.blanes.cat/catala, a l’opció que apareix al marge dret d’aquesta mateixa pàgina amb el nom "Tramiteu sense desplaçament", des d'aquí i si disposa de la targeta sanitària podrà obtenir l'idcatmòbil i li servirà com a la seva signatura electrònica, és molt senzill i hi ha una guia de suport que li ajudarà a fer aquest tràmit, i d'aquesta manera desprès podrà accedir a la seu electrònica per poder realitzar la seva petició.


Si té qualsevol dubte i no pot fer aquest tràmit electrònicament, i una vegada consultada la guia de suport, ens pot trucar, de dilluns a divendres de 9.30 a 13.00 h, al telèfon d'atenció de l'Administració electrònica 972379382, i li podrem ajudar a resoldre els seus dubtes.

En el moment que accedeixi a la Seu electrònica haurà d'adjuntar la sol·licitud signada electrònicament i documentació requerida.

- En cas que trieu l’opció de tràmit presencial amb cita prèvia

Si vostè vol efectuar el tràmit presencial haurà de sol·licitar cita prèvia al telèfon 972 379 320 o accedint al nostre web https://www.blanes.cat/catala, a l’opció que apareix al marge dret d’aquesta mateixa pàgina amb el nom "Cita prèvia", i podrà concertar dia i hora per ser atès presencialment a l’Ajuntament de Blanes.

Per sol·licitar aquesta cita haurà de seleccionar la següent opció :

OFICINA:AJUNTAMENT DE BLANES PS DE DINTRE 29

SERVEI: OME - Ajut preinscripció escola bressol municipal

També pot fer aquest tràmit a les oficines de Correus adreçant les sol·licituds a l’Ajuntament de Blanes (PS de Dintre, 29. Blanes 17300); es lliuraran, abans de la finalització del termini, en sobre obert, per ser datades i segellades (aquestes juntament amb la documentació que es requereix) pel funcionari de Correus. Només així s’entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva presentació a Correus.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULAOFERTA PLACES ESCOLARS CURS 2023 - 2024


NASCUTS
L’ANY 2023 (l0)
NASCUTS
L’ANY 2022 (I1)
NASCUTS
L’ANY 2021 (I2)
TOTAL
EBM CA LA GUIDÓ
-
26
(24+2)
21
(19+2)
47
EBM CAN BORELL
8
( 7+1)
19
(17+2)
34
(31+3)
61
EBM LA PLANTERA
8
(7+1)
10
(8+2)
14
(12+2)
32
TOTAL:
16
55
69
140


L’admissió d’alumnes a les Escoles Bressol Municipals es regirà per la Resolució EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als Centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.

LLISTES AMB LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL


El Calendari de preinscripció i matrículaLa sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta a l’oficina de l’AMIC, presencialment amb cita prèvia, per la seu electrònica o per qualsevol dels mitjans establerts a la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, dins el termini establert. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació que identifiqui a la persona sol·licitant i que acrediti els criteris al·legats:

Documentació identificativa:

1.- L’original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

2.- L’original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.


Criteris al·legats, com acreditar-los i barem que s’aplica:

1.- Criteris prioritaris

a) Existència de germans escolaritzats al centre: 50 punts.

S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Aquest criteri és aplicable a infants en situació d’acolliment familiar.

Documentació acreditativa:

Quan un germà/na està escolaritzat al centre no s’ha d’adjudicar cap document acreditatiu perquè el centre fa la comprovació.

b) Proximitat del domicili habitual de l'alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials).

- Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.

- Quan a instància del pare o mare, tutor/a, guardador/ra de fet es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins la zona educativa del centre: 20 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos.

Documentació acreditativa:

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

2.-Criteris complementaris:

a) Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a, o germans.

Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor/a, o un germà/na de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 15 punts.

Documentació acreditativa: original de la targeta acreditativa vigent de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Drets Socials. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

En el cas de pensionistes abans esmentats, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.

b) Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts.

Documentació acreditativa: No s’ha d’adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

S’entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí/a o substitut/a amb un contracte laboral o administratiu.

c) Pel fet de formar part d'una família nombrosa: 10 punts.

Documentació acreditativa: l’original del carnet de família nombrosa vigent.

d) Pel fet de formar part d’una família monoparental: 10 punts.

Documentació acreditativa: l’original del carnet de família monoparental vigent.

e) Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.

Documentació acreditativa: El Llibre de família.

f) Pel fet que l’alumne es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts.

Documentació acreditativa: La resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

g) Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.

Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2002, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

Per tal de formalitzar la matrícula


Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula durant el període de matrícula, del 16 al 22 de juny de 2023, ambdós inclosos, a l’escola a la qual s’ha assignat la sol·licitud. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

A més de la documentació que es presenta amb la sol·licitud de preinscripció, per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació següent:

- 2 fotografies mida 6 x 10.

- 2 fotografies mida carnet.

- Fotocòpia del carnet de vacunacions, on constin les dosis rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant, on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

- Certificat de titularitat del número de compte bancari.

- Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant.

VISITA A LES ESCOLES BRESSOL


ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CA LA GUIDÓ Portes obertes - Visita virtual


ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CAN BORELL Portes obertes - Visita virtual


ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA PLANTERA Portes obertes - Visita virtual
===== AMAGAT A LA WEB =====Sol·licitud EBM Curs 2023- 2024.pdfSol·licitud EBM Curs 2023- 2024.pdfLA PLANTERA.pdfLA PLANTERA.pdfCA LA GUIDÓ.pdfCA LA GUIDÓ.pdfCAN BORELL.pdfCAN BORELL.pdfData de realització: 05/05/2021 | Data de la darrera actualització: 06/02/2023


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300