Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomas

www.blanes.cat

Educació. Escoles Bressol


Camí de tornada


Menú principalEducació. Escoles Bressol

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CA LA GUIDÓ Portes obertes - Visita virtual


ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CAN BORELL Portes obertes - Visita virtual


ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA PLANTERA Portes obertes - Visita virtual
PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

CURS 2021 – 2022
DEL 10 AL 21 DE MAIG DE 2021

- PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA -


Calendari de preinscripció


El calendari de preinscripció i matrícula corresponent als ensenyaments de primer cicle d’educació infantil és el següent:

● Publicació de l’oferta: 6 de maig de 2021

Període de presentació de sol·licituds: Del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos.

● Reclamacions: Del 2 al 8 de juny de 2021

● Sorteig del número de desempat: 10 de juny de 2021 a les 11.00 hores. Al centre educatiu.

● Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació dels infants admesos i, si s’escau, de llista d’espera: 15 de juny de 2021

● Període de matrícula: del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos (amb cita prèvia).

Els infants que actualment ja estan matriculats a la llar d’infants, només hauran de confirmar la renovació de matrícula que s’ha enviat mitjançant l’aplicatiu KINDERTIC. La plaça per tots ells està garantida i no han de fer cap altra gestió.


Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat en primera opció, acompanyada de la documentació que identifiqui a la persona sol·licitant i que acrediti els criteris al·legats. És necessari demanar cita prèvia per correu electrònic:

Escola Bressol Municipal Ca la Guidó: bressol.calaguido@blanes.cat

Escola Bressol Municipal Can Borell: bressol.canborell@blanes.cat

Escola Bressol Municipal La Plantera: bressol.plantera@blanes.cat

Podeu consultar la informació d’aquestes escoles bressol en els links següents:

Escola Bressol Municipal Ca la Guidó: http://calaguido.escolesbressol.blanes.cat/ca/

Escola Bressol Municipal Can Borell: https://canborell.escolesbressol.blanes.cat/ca/

Escola Bressol Municipal La Plantera: http://laplantera.escolesbressol.blanes.cat/ca/Documentació que cal presentar

Fitxa preinscripció, descarrega el formulari directament aquí.


Documentació identificativa

1. L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

2. L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Criteris al·legats, com acreditar-los i barem que s’aplica:

1. Criteris generals

a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts.

S'entén que un alumne té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable a infants en situació d’acolliment familiar.

Documentació acreditativa:

Quan un germà està escolaritzat al centre, o un pare o mare o tutor o tutora legal hi treballa, no s'ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

b) Proximitat del domicili habitual de l'alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/ra de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).

- Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.

- Quan a instància del pare o mare, tutor/a, guardador/ra de fet es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins la zona educativa del centre: 20 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos.

Documentació acreditativa:

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o mare o tutor/ra són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

d) Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare , tutor/ra, o germans.

Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor/ra, o un germà/na de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Documentació acreditativa: original i una còpia de la targeta acreditativa vigent de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

2. Criteri complementari:

Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental: 15 punts.

Documentació acreditativa: l’original i una còpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.


Per tal de formalitzar la matrícula caldrà portar la següent documentació:

* 2 fotografies mida 6 x 10.

* 2 fotografies mida carnet.

* Fotocòpia del carnet de vacunes on figurin les dosis rebudes amb les dates corresponents o un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si l’alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

* Autorització bancària per a la domiciliació de la quota

* Autorització paterna pel dret a la pròpia imatge i a les sortides.Data de realització: 05/05/2021 | Data de la darrera actualització: 05/05/2021

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300