Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

La preinscripció escolar. Curs 2015-2016.


Camí de tornada


Menú principalLa preinscripció escolar. Curs 2015-2016.

la preinscripció escolar

Educació infantil, primària i secundària

Curs 2015-2016Pas a pas...

1- RECOLLIR L’IMPRÈS

Als centres educatius, a l’Oficina Municipal d’Escolarització o al web www.gencat.cat/ensenyament

.................................................................................

2- OMPLIR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

Ompliu l’imprès de sol·licitud indicant els centres sol·licitats per ordre de preferència. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Si se’n presenta més d’una, els drets de prioritat queden invalidats i es perden tots els punts.

.................................................................................

3- RECOPILAR LA DOCUMENTACIÓ

En tots els casos, cal presentar, juntament amb la sol·licitud, el llibre de família, el DNI o el NIE de la persona sol·licitant i al targeta sanitària de l’alumne/a. En el cas que al·legueu alguns dels criteris de prioritat, heu d’afegir la documentació que ho acrediti.

.................................................................................

4- PRESENTAR LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ

Quan hagueu emplenat la sol·licitud, heu de dur-la, juntament amb la documentació (original i fotocòpia) que correspongui, al centre educatiu que heu demanat en primer lloc. També es pot presentar a l’oficina de l’AMIC de l’Ajuntament de Blanes, previ vistiplau de l’OME. El termini de presentació de sol·licituds és de l’10 al 17 de març de 2015, ambdós inclosos.
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24h del dia 16 de març de 2015.

.................................................................................

5- COMPROVAR LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA

El dia 27 de març de 2015 les escoles i els instituts publicaran la llista de sol·licituds amb la puntuació obtinguda i un número assignat aleatòriament pel Departament d’Ensenyament, que servirà per ordenar les sol·licituds que obtinguin la mateixa puntuació. Podreu consultar la llista al centre que hagueu demanat en primer lloc o a l’OME. Comproveu que la vostra sol·licitud ha estat puntuada correctament i, si no es així, podeu presentar una reclamació al centre que hàgiu demanat en primer lloc, del 7 al 9 d’abril de 2015.

.................................................................................

6- SORTEIG PÚBLIC PER RESOLDRE LES SITUACIONS D’EMPAT

Per establir l’ordre en aquells centres on hi ha més demanada que oferta de places disponibles, les sol·licituds que estiguin en situació d’empat per haver obtingut la mateixa puntuació en el procés de preinscripció s’ordenaran a partir del número escollit en el sorteig públic del dia 7 d’abril de 2015 als serveis centrals del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
.................................................................................

7- CONSULTAR LA LLISTA ORDENADA

El dia 14 d’abril de 2015, un cop resoltes les reclamacions, es publicaran les llistes ordenades d’acord amb el número de desempat. Les llistes es podran consultar al centre que hàgiu demanat en primer lloc o a l’OME.

.................................................................................

8- CONSULTAR L’ASSIGNACIÓ DE PLACES

El dia 12 de maig de 2015 es farà pública la llista d’alumnes admesos a cada centre. Podreu consultar-la al centre demanat en primer lloc o a l’OME.

.................................................................................

9- FORMALITZAR LA MATRICULA

Entre els dies 8 i 12 de juny de 2015 cal formalitzar la matrícula al centre assignat, en els casos d’alumnes d’educació infantil, primària i 1r d’ESO.

Els alumnes de 2n, 3er i 4rt d’ESO hauran de formalitzar la matricula o confirmar la plaça entre els dies 25 i 30 de juny de 2015.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Presentació de les sol·licituds Del 10 al 17 de març de 2015
Publicació de sol·licituds amb la puntuació provisional27 de març de 2015
Sorteig del número de desempat7 d’abril de 2015
Termini de reclamacions a la puntuació provisionalDel 7 al 9 d’abril de 2015
Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació definitiva14 d’abril de 2015
Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, la llista d'espera12 de maig de 2015
Període de MATRICULACIÓDel 8 al 12 de juny
(alumnat de P3 a 1er d’ESO)

Del 25 al 30 de juny
(alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO)

Documentació a presentar

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

(S’ha de presentar en tots els casos)

• ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O ALTRES DOCUMENTS RELATIUS A LA FILIACIÓ.

• ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE LA TSI DE L’ALUMNE/A (targeta sanitària individual).

• ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI DE LA PERSONA SOL·LICITANT (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.

• ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI DE L’ALUMNE/A en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.


DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

(Només s’ha de presentar si s’al·leguen)

TENIR GERMANS O PARES AL CENTRE (40 punts): S’entén que un alumne o alumna està matriculat al centre quan hi està escolaritzat en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que un dels pares o tutors legals hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals.

.................................................................................

PROXIMITAT DEL DOMICILI (30 punts) O DEL LLOC DE TREBALL (20 punts): Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Només en el cas que el domicili habitual que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI de la persona sol·licitant o el de la targeta de residència on consta el NIE, s’ha de presentar certificat o volant municipal de convivència de l’alumne on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Quan el criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’ha d’acreditar aportant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.

* El criteri per les escoles, instituts i centres privats-concertats és de zona única d’influència a tot el municipi de Blanes.

.................................................................................

RENDA ANUAL DE LA UNITAT FAMILIAR (10 punts): Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

.................................................................................

DISCAPACITAT (10 punts): Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família, per l’ICAM o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, en el certificat s’ha d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

.................................................................................

FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL (15 punts): Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

.................................................................................

MALATIA CRÒNICA DE L’ALUMNE O ALUMNA QUE AFECTI EL SISTEMA DIGESTIU, ENDOCRÍ O METABÒLIC (10 punts): Informe emès per un metge del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en el qual s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’especifiqui de quina malaltia es tracta.

.................................................................................

ALUMNAT QUE HA TINGUT EL PARE, LA MARE, ELS TUTORS O ELS GERMANS ESCOLARITZATS AL CENTRE (5 punts): El centre en fa la comprovació.

.................................................................................

.................................................................................

TRÍPTIC PREINSCRIPCIÓ 2015-2016
.................................................................................

Oficina Municipal d’Escolarització
c. Ample, 11 17300 Blanes
972 379 347
oficinaescolaritzacio@blanes.cat
Horari d’atenció al públic: de 9.30 a 12 h de diluns a divendres

Oficina de l’AMIC de l’Ajuntament de Blanes:
Passeig de Dintre, 29


LABORABLES: de 8 a 15 hores
DISSABTES: de 9.30 a 13.30 hores
Tel. 972 37 93 00 Fax: 972 35 06 77


Data de realització: | Data de la darrera actualització: 02/27/2015


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300