Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

AJUTS A LES FAMÍLIES QUE SUPORTIN EL PAGAMENT DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) DEL SEU HABITATGE.


Camí de tornada


Menú principalAJUTS A LES FAMÍLIES QUE SUPORTIN EL PAGAMENT DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) DEL SEU HABITATGE.

En la situació econòmica actual causada per la pandèmia Covid-19, amb una situació laboral complicada per moltes persones, l’Ajuntament considera adequat formular aquesta convocatòria per ajudar a les famílies amb recursos limitats al pagament de l’Impost sobre béns immobles.

L'ajut consisteix en subvencionar una part, o fins i tot la totalitat, de l'import de l'impost de l'IBI.

L’import de l’ajut es graduarà en funció dels nombre de membres de la unitat familiar i dels seus ingressos.


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1. Telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Blanes (https://seu.blanes.cat/)

2. Presencialment a l'Edifici de Promoció de la Ciutat (Avinguda de l'Estació 43) demanant cita prèvia al 972 358 260 de 9.00h a 14.00h.


REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ

1) Ser titulars, en concepte de propietari o llogater, com a màxim, de l’habitatge habitual, d’un aparcament i d’un traster. El valor cadastral d’aquest conjunt d’immobles en cap cas podrà superar els 50.000 euros.

2) Ser titulars, com a màxim, d’un automòbil i una motocicleta o ciclomotor.

3) Estar empadronats en el domicili habitual, com a mínim, des de l’1 de gener de 2020 fins la data de sol·licitud de la subvenció.

4) Estar al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Blanes, és a dir, no estar en situació de morositat per deutes vençuts o en situació d’incompliment de requeriments administratius.

DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ACOMPANYAR LA PETICIÓ

La sol·licitud s’haurà de presentar dintre el termini que estableixi la convocatòria mitjançant el model d’instància creat a l’efecte i que, com a mínim, contindrà les següents dades:

1) Nom, cognoms i NIF del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar.

2) Petició concreta de la subvenció.

3) Extracte dels últims 12 mesos del compte bancari de la unitat familiar, on quedin registrats els ingressos i despeses de tots els seus membres.

4) Declaració responsable respecte del compliment de la resta de circumstàncies que donen dret a la percepció de l’ajut.

5) Autorització expressa, en nom propi i de tots els membres de la unitat familiar, per tal que l’Ajuntament pugui consultar tots els registres necessaris, propis i d’altres administracions públiques, per verificar les circumstàncies personals i econòmiques expressades en la sol·licitud-

6) En el cas de llogaters, còpia del contracte de lloguer on consti que l’IBI de la residència habitual és al seu càrrec o bé moviments bancaris que acreditin que la unitat familiar ha suportat el pagament l’IBI.

7) Número de compte bancari on s’ingressarà l’ajut, cas de ser concedit.Tràmit destacat:

Sol·licitud d'ajut al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI)


Bases específiques per a la concessió de subvencions a les famílies que suportin el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles 2020


Termini de Presentació: Del 26 d'octubre al 25 de novembre de 2020
Ajuts a les famílies que suportin el pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI) del seu habitatge

Data de realització: 10/26/2020 | Data de la darrera actualització: 10/26/2020

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300