Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Exposició pública proposta de modificació ordenança d'impuls de l'activitat econòmica i de foment d'activitats d'interès públic (socials, culturals i esportius).


Camí de tornada


Menú principalExposició pública proposta de modificació ordenança d'impuls de l'activitat econòmica i de foment d'activitats d'interès públic (socials, culturals i esportius).

El Ple del 30 de març de 2023 ha aprovat provisionalment la proposta de modificació de l’Ordenança per a l'impuls de l'activitat econòmica i de foment d'activitats d'interès públic (socials, culturals i esportius) que figura a l’expedient número 2023/00003884W amb CSV 14614112514774331776.

El 14 d’abril de 2023 s’ha publicat l’anunci d’exposició pública de l’expedient, d’acord amb el que disposa l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i, el 13 d’abril, s’ha publicat el mateix anunci en un dels diaris de major difusió de la província.

L’expedient estarà exposat al públic a les dependències de l’Àrea Econòmica d’aquest Ajuntament, al Passeig de Pau Casals número 39, en horari de 8,30 a 14,40 hores de dilluns a divendres, fins el 30 de maig de 2023.

Fins aquella data els interessats podran presentar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que considerin oportuns en relació a les modificacions aprovades mitjançant una sol·licitud general:

- Presencialment, a l’oficina de l’Amic, demanant cita prèvia a https://citaprevia.blanes.cat/ o bé telefònicament de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al telèfon 972 379 320.

- A la seu electrònica de l’Ajuntament Sol·licitud general (blanes.cat)

- Per qualsevol altra mitjà dels previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si, finalitzat el termini d’exposició pública, no es presenten reclamacions ni al·legacions l’acord provisional s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord plenari.


- Certificat Ple aprovació provisional

- Proposta modificació text

- Publicació edicte BOP

- Publicació edicte premsa

Data de realització: 04/21/2023 | Data de la darrera actualització: 04/21/2023


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300