Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Escoles Bressol Municipals. Preinscripcions 2017-2018


Camí de tornada


Menú principalEscoles Bressol Municipals. Preinscripcions 2017-2018


TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ:

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR:
 • La sol·licitud de preinscripció.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal), o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Criteris de prioritat, com acreditar-los:
Criteris general:
 • Existència de germans/es escolaritzats/des en el centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballin (el centre fa la comprovació).
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o amb el de la targeta de residència on consta el NIE, s’acredita amb el certificat de convivència de l’alumne, on ha de constar que viu amb la persona sol·licitant.
 • Si es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms serà el domicili acreditat a l’Agència Tributària (model 036).
 • Quan el pare o mare o tutor/a siguin beneficiaris de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció, documentació que acrediti ser beneficiari d’aquesta prestació econòmica.
 • Quan l’alumne, el pare o mare o un germà de l’alumne acredita una discapacitat igual o superior al 33%: original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Criteris complementaris:
 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Pel fet que l’alumne tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: Informe emès per un metge o metgessa dels sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial, on s’indiqui expressament que l’alumne té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB EL BAREM: ........................... 22 de maig de 2017

RECLAMACIONS DE LES LLISTES: ....................... 24 de maig, de 10.00 a 11.00 hores
(a l’escola bressol sol·licitada en 1ª opció)

Després de les reclamacions, si un cop aplicats els criteris de prioritat subsisteix situació d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic:

SORTEIG PÚBLIC: .............. 25 de maig de 2017, a la Casa de la Cultura, a les 12.00 h

PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES D’ADMESOS: ............................2 de juny de 2017

MATRÍCULA .............................................................................. del 6 al 9 de juny de 2017


Data de realització: | Data de la darrera actualització: 04/13/2017


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300