Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

BASES PER LA CONVOCATORIA D’UNA SUBVENCIÓ PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES COLÒNIES DE GATS DEL MUNICIPI, EXERCICIS PRESSUPOSTARIS 2021, 2022 I 2023.

MEDIAMBIENT

Camí de tornada


Menú principalBASES PER LA CONVOCATORIA D’UNA SUBVENCIÓ PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES COLÒNIES DE GATS DEL MUNICIPI, EXERCICIS PRESSUPOSTARIS 2021, 2022 I 2023.

Edicte sobre publicació d’unes bases

En sessió ordinària de 24 de setembre de 2020, el Ple ha acordat aprovar les bases especifiques reguladores de la convocatòria d’una subvenció per a entitats i associacions sense ànim de lucre per a la gestió integral de colònies de gats del municipi

ACORD NÚM. 2020/28

ÀREA DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I BENESTAR ANIMAL

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA D’UNA SUBVENCIÓ PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES COLÒNIES DE GATS DEL MUNICIPI, EXERCICIS PRESSUPOSTARIS 2021, 2022 I 2023.

1. OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases es regular i definir les condicions i procediments per a la concessió d’una subvenció, atorgada per la Regidoria de Medi Ambient, Salut Pública i Benestar dels Animals de l’Ajuntament de Blanes a una entitat sense afany de lucre que compleixi els requisits establerts a les mateixes, destinada a gestionar i controlar les colònies de gats del municipi. L’import de la subvenció ha de ser destinat íntegrament a esterilitzar i garantir atenció veterinària als gats de carrer. La concessió de la subvenció duu implícita la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’entitat beneficiària i l’Ajuntament.

2. RÈGIM JURÍDIC

La convocatòria i el procediment que cal seguir per a la concessió d’aquesta subvenció es regularà per les presents bases i, en el seu defecte, per la Llei 38/2003 General de Subvencions de 17 de novembre, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei General de Subvencions, i la resta de normativa aplicable.

Aquesta subvenció, que s’atorga d’acord amb els principis d’igualtat, no discriminació, publicitat, transparència i concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs, és discrecional, voluntària i eventual, revocable i reduïble en tot moment, i en cap cas genera drets per obtenir d’altres subvencions en anys posteriors, ni es pot al·legar com a precedent.

3. DESPESES SUBVENCIONABLES

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin dins el període de l’1 de gener al 31 de desembre de cada anualitat, en concepte de gestió i control de les colònies de gats del municipi:

· Esterilitzacions
· Atenció veterinària d’animals ferits o malalts
· Manteniment del CAT (pinso, terra, productes de neteja, eines...)

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, siguin estrictament necessàries i s’efectuïn en el termini establert en les presents bases. En cap cas el seu cost podrà ser superior al valor de mercat.

Totes les factures que es presentin com a justificant en la memòria anual del projecte, hauran de reunir els requisits dels articles 6 i 7 del Real Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació. La factura contindrà els requisits de l’article 6 del citat reglament, els quals se citen de forma resumida a continuació:

a) Número
b) Data d’expedició.
c) Nom i cognoms, o denominació social completa, tant de l’obligat a expedir factura com dels destinatari de les obligacions.
d) Número d’identificació fiscal, tant de l’obligat a expedir factura como del destinatari.
e) Domicili, tant de l’obligat a expedir factura como del destinatari.
f) Descripció de les operacions, consignant-se les dades necessàries per a la determinació de la base imposable.
g) El tipus impositiu aplicat.
h) La quota tributària
i) La data en que s’han efectuat les operacions que es documenten.

En el cas de factura simplificada, haurà de complir el requisits estipulats a l’article 7 del mateix Reial Decret.

4. BENEFICIARIS

Poden optar a la subvenció totes les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb seu o delegació a la vila de Blanes, que estiguin degudament inscrites en els corresponents registres públics i oficials i en el Registre Municipal d’Entitats de l'Ajuntament de Blanes i els objectius estatutaris de les quals incloguin protegir i vetllar pel benestar dels animals.

L’entitat beneficiària de la subvenció:
· No ha de tenir pendent de justificar cap subvenció atorgada anteriorment per aquest Ajuntament (excepte que encara no hagi transcorregut el termini establert).

· Ha de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

5. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

L’objectiu general d’aquesta subvenció és garantir el control i el seguiment de les colònies de gats al terme municipal de Blanes. Els objectius específics són els següents:

a) Identificar i censar les colònies de gats i els seus responsables.
b) Promoure la gestió eficient de colònies basada en el control de la natalitat.
c) Promoure l’alimentació responsable de les colònies.
d) Gestionar i coordinar l’activitat dels alimentadors
e) Millorar la salubritat de les colònies i de l’entorn.
f) Garantir l’atenció veterinària de gats ferits o malalts.
g) Millorar la convivència entre els gats de carrer i el veïnat.
h) Fomentar la tinença responsable d’animals i l’adopció de gats
i) Crear sinèrgies entre tots els agents implicats: Ajuntament, entitats, voluntaris i veïnat
j) Gestionar el Centre d’Acollida Temporal (CAT)

El beneficiari de la subvenció farà constar, en tota la publicitat i presentacions de les activitats de l’entitat, el suport de l’Ajuntament de Blanes, incloent-hi l’escut institucional de forma visible i haurà d’enviar a l’Ajuntament de Blanes, prèvia impressió o difusió, un model de qualsevol material publicitari per a la seva conformitat.

El beneficiari de la subvenció ha de col·laborar amb l’Ajuntament en la difusió de les activitats que es desenvolupin a la ciutat en matèria de protecció, control o tinença d’animals relacionades amb els gats.

Són obligacions del beneficiari de la subvenció les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin, i/o la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció:

1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com la seva justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o acreditar la seva exempció.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.
5. Disposar de les assegurances preceptives legalment establertes per l’objecte de la subvenció sol·licitada.
6. L’Entitat ha d’estar adaptada a la legislació sobre entitats i ha de complir amb tots els requeriments legals que l’obliguin.
7. De conformitat amb la llei 19/2014 de la transparència, en cas de concessió de subvencions i ajuts públics per un import superior a 10.000 euros, és obligació de les persones beneficiàries, si són persones jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.

Memòria d’actuacions

El beneficiari de la subvenció ha d’elaborar i presentar al Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Benestar Animal, abans del 28 de febrer de l’any següent de cada anualitat, una memòria d’actuacions justificativa del compliment de les condicions imposades a les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. El contingut ha de ser el següent:

· Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en aquest conveni, així com les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
· Memòria econòmica justificativa del cost de les intervencions veterinàries (esterilitzacions i animals ferits o malalts) i de manteniment del CAT, adjuntant les factures originals i acreditació del seu pagament. Fitxes d’actuació clínica.
· Mapa del municipi amb la ubicació exacta de les colònies controlades de gats.
· Fitxa tècnica actualitzada del cens de cada colònia amb fotografies del punt d’alimentació.
· Nombre d’individus esterilitzats i no esterilitzats que pertanyen a cada colònia.
· Dades dels alimentadors i responsables de cada colònia.
· Relació d’incidències i accions realitzades per tal de reduir els problemes detectats.
· Un exemplar de tota la documentació impresa generada durant l’activitat.
· Relació de gats allotjats al CAT i la seva casuística.

La manca de justificació o la justificació incompleta podran comportar l’anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament dels imports satisfets en les condicions previstes en la normativa general aplicable.

6. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I PERÍODE D’EXECUCIÓ

La quantia màxima de la subvenció objecte d’aquesta convocatòria serà de 18.000 euros anuals, prevista en l’aplicació corresponent del capítol IV, del Pressupost General de l’Ajuntament de cada exercici.

La subvenció es podrà atorgar per l’import total o parcial en funció del projecte presentat, segons la valoració que faci la Comissió Qualificadora prevista en el punt DESÈ, després d’haver considerat els criteris esmentats en aquestes bases reguladores.

La subvenció concedida a l’empara d’aquestes bases s’ha de destinar íntegrament a finançar les esterilitzacions i l’atenció veterinària d’animals ferits i malalts, així com a les despeses de manteniment, manutenció i medicaments que puguin ser necessàries per als animals allotjats al CAT durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de cada any que es convoqui, mentre siguin vigents aquestes bases.

7. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Un cop publicada la convocatòria, les sol·licituds es formularan mitjançant instància normalitzada, degudament complimentada i signada, i es presentaran a través de Seu electrònica, dirigides a l’alcalde, abans de la finalització del termini establert, adjuntant la documentació que s’especifica a continuació:

· NIF del sol·licitant
· DNI del representant de l’entitat.
· Memòria d’activitats realitzades per l’entitat durant els anys 2019 i 2020 amb memòria descriptiva dels objectius generals i/o específics aconseguits, número de participants a les activitats i medis materials, tècnics i dineraris aplicats al seu desenvolupament, tant propis com aliens. El contingut haurà de ser suficient i ordenat, amb detall d’ingressos i despeses, i aportació dels justificants pertinents, si s’escau.
· Projecte de l’activitat per als anys 2021, 2022 i 2023.
· Declaració responsable conforme l’entitat està inscrita al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes; d’acord amb les prescripcions contingudes a l’article 23 del Reglament de Participació Ciutadana.
· Declaració responsable conforme l’entitat està al corrent de les seves obligacions amb la hisenda municipal, autonòmica i estatal, i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
· Dades bancàries del peticionari.

La presentació dels documents detallats serà condició necessària per la tramitació de la sol·licitud.

8. CONVOCATÒRIA I PUBLICITAT; TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria pública aprovada per la Junta de Govern Local, que es farà pública en el BOP de Girona, al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i al web municipal.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria de les presents bases per part de les Bases de Datos Nacional de Subvenciones al diari oficial corresponent (BOP Girona).

Les sol·licituds s’han de presentar per escrit, complimentant els models normalitzats, que seran signats pel/per la sol·licitant o representant legal. Els models normalitzats de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base reguladora 7, podran trobar-se a la pàgina web de l’ajuntament.

Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base reguladora 7, s’hauran de presentar per registre oficial en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la llei 39/2015.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.


9. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les propostes presentades seran avaluades per una Comissió Qualificadora fins a un màxim de 100 punts. Per a la valoració dels projectes, únicament es tindran en compte els criteris objectius determinats en aquestes bases. La subvenció s’atorgarà a aquell sol·licitant que obtingui millor valoració d’acord amb els criteris següents:

Aspectes que es valoren del projecte (60 punts)

Interès general i adequació del projecte a les necessitats de la vila: 24 puntsPunts màx.
Adaptació del projecte a les línies estratègiques definides al punt 5 de les presents bases8
Desenvolupament d’activitats i accions continuades al llarg de l'any, relacionades directament amb l’objecte de la subvenció (1 punt per activitat fins a un màxim de 8)8
Desenvolupament d’activitats complementàries (1 punt per activitat): xerrades d’educació, programes de formació d’alimentadors, activitats i accions adreçades a col·lectius específics (veïns, gent gran, etc.)...8
Qualitat en la presentació del projecte: 18 punts
Definició d'objectius i metodologia clares (gens: 0 / poc: 2 / força: 4 / molt: 6) 6
Identificació clara de les activitats previstes (gens: 0 / poc: 2 / força: 4 / molt: 6)6
Capacitat de finançament del projecte a través dels recursos propis de l’entitat (quotes d’associats, espònsors, recursos humans...) que complementin els ajuts públics.
(gens: 0 / de 0% a 20%: 2 /de 20% a 50%: 4 / més del 50%: 6)
6
Transcendència i projecció del projecte per al municipi: 18 punts
Col·laboració amb altres entitats del municipi (1 punt per col·laboració) 6
Difusió entre la ciutadania (a través de xarxes socials, de notes de premsa, etc..) de les activitats programades i dels seus resultats.
- Twitter: 1,5 punts
- Facebook: 1,5 punts
- Instagram: 1,5 punts
- Altres mitjans de difusió: 1,5 punts
6
Projecció i repercussió exterior de les activitats realitzades. Interès general per al conjunt de la població (gens: 0 / poc: 2 / força: 4 / molt: 6)6

Aspectes que es valoren de l’entitat (40 punts)

Perfil i trajectòria de l’entitat: 24 puntsPunts màx.
Accions que s'hagin desenvolupat en els darrers 2 anys, en quant a participació i resposta de la població i en qualitat i rellevància de les activitats (1 punt per acció o activitat)8
Socis: 1 punt per cada 10 socis de l’entitat, fins a un màxim de 8 punts8
Per la capacitat i recursos (tècnics i humans) per gestionar, executar i avaluar els propis projectes8
Experiència prèvia amb l'Ajuntament i participació en general: 16 punts
Participació en activitats organitzades per l'Ajuntament com a col·laboradors o coorganitzadors (1 punt per activitat, fins a un màxim de 8). 8
Participació en altres grups de treball, reunions, xarxes ... amb d’altres entitats (1 punt per entitat, fins a un màxim de 8).8

Per poder rebre la subvenció cal que l’entitat obtingui, com a mínim, 60 punts del total dels barems específics de valoració. No podrà presentar-se més d’una proposta per entitat

10. ORGANS COMPETENTS I NOTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

La Comissió Qualificadora examinarà la documentació relacionada en el punt SETÈ i puntuarà cada entitat sol·licitant, d’acord amb el punt NOVÈ d’aquestes bases.

La Comissió Qualificadora podrà demanar a l’entitat sol·licitant aclariments sobre la documentació presentada.

Tota documentació incompleta, confusa o inexacta, no serà tinguda en compte a efectes de valoració.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a l’entitat beneficiària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistida la seva sol·licitud.

La Junta de Govern Local: atorgarà les subvencions, a proposta de la Comissió Qualificadora. La resolució de la Junta de Govern Local es farà pública i es notificarà individualment a cada entitat, associació o col·lectiu interessats.

11. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA

L’alcalde convocarà la Comissió Qualificadora que estarà composada per:

· President: L’alcalde
· Vocals: Un tècnic de l’àrea de Medi Ambient, Salut Pública i Benestar Animal
La regidora de l’àrea de Medi Ambient, Salut Pública i Benestar Animal
La Secretària de la Corporació
L’Interventor de la Corporació

En cas de no poder assistir-hi, els membres de la Comissió Qualificadora podran delegar la seva assistència en una altra persona.

Una administrativa de l’Àrea de Medi Ambient, Salut Pública i Benestar Animal actuarà de secretària.

La Comissió Qualificadora serà l’encarregada d’analitzar les sol·licituds presentades i de formular una proposta de resolució a la Junta de Govern Local. La Intervenció municipal ha manifestat que, en cas d’informe desfavorable, s’obliga des d’ara a motivar-lo adequadament i a comunicar-ho a la Comissió Qualificadora el més aviat possible.

12. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

La resolució de concessió o de denegació, que haurà de ser motivada d’acord amb el criteris de valoració de les sol·licituds, s’adoptarà en el termini màxim de tres mesos des del termini de presentació de sol·licituds i serà notificada individualment. Aquesta haurà de contenir:

- Identificació de l’entitat bancària
- Programes i/o activitats subvencionades
- Import de la despesa subvencionable
- Import de la subvenció atorgada
- Assignació pressupostària a la que s’imputa la despesa

13. ACCEPTACIÓ DE L’AJUT

Si, una vegada notificada la resolució de concessió de la subvenció, l’entitat no manifesta el contrari en el termini d’un mes, s’entendrà que ha estat acceptada, amb les seves condicions generals i específiques.


14. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT

L’Ajuntament de Blanes podrà revocar total o parcialment la subvenció, amb l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits següents:

a) Supòsits previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
b) Incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

15. JUSTIFICACIÓ

Per a justificar la subvenció, l’entitat o associació beneficiària haurà de presentar abans de 28 de febrer de l’any següent a l’exercici subvencionat a l’Ajuntament la documentació següent:

Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’Alcalde acompanyada de:

· Memòria de l’activitat, amb indicació de les activitats realitzades, participants, etc. i dels resultats obtinguts, tal i com s’explica al punt 5 de les presents bases.
· Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de la despesa.
· Declaració que no s’ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta, que sumats a l’ajuda de l’Ajuntament, sobrepassi el seu cost total.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’hauria d’haver rendit els comptes i fins la data en què es verifiqui el reintegrament.

16. ALTRES CONSIDERACIONS

1. La sol·licitud d’ajut no obliga l’Ajuntament a concedir-lo, ni dóna dret a l’entitat o associació a rebre’l. Així mateix, el fet d’haver rebut ajut en un exercici no suposa l’atorgament forçós d’ajuts en exercicis posteriors.

2. L’Ajuntament podrà fer totes les comprovacions que li calguin abans i després d’atorgar l’ajut, i valorarà especialment la certesa de la documentació presentada pel sol·licitant.

3. De conformitat amb la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els beneficiaris de les subvencions estaran obligats a facilitar a l’Ajuntament totes aquelles dades i informació que aquest els requereixi, i les podrà fer públiques mitjançant el portal web corporatiu, sense perjudici de les reserves que en matèria de protecció de dades imposa la Llei orgànica 15/1999. De 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa d’aplicació.

4. Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà implícita l’acceptació d’aquesta normativa, per la quan cosa, l’incompliment d’algun dels seus punts podrà considerar-se com a causa de revocació de l’ajut concedit.

5. Tots aquells aspectes no regulats per aquestes bases, es regiran per allò que disposa la legislació de subvencions, els seus reglaments, el Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats, i Serveis dels Ens Locals de Catalunya (ROAS) i les Bases d’Execució del Pressupost vigent.

17. INTERPRETACIÓ

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en l’Ajuntament de Blanes i correspondrà a l’Alcaldia d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la gestió i execució de les mateixes.

18. VIGÈNCIA

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació integra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.


Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.


Edicte Bases Subvenció al BOP (català)

Edicte Bases Subvenció en el BOP (castellano)

Edicte publicació bases Convocatòria SignatData de realització: 10/01/2020 | Data de la darrera actualització: 10/01/2020

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300