Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Bases generals per a la provisió de places contingudes a l'oferta pública d'ocupació

RECURSOS_HUMANS

Camí de tornada


Menú principalBases generals per a la provisió de places contingudes a l'oferta pública d'ocupació

  Bases generals

  Primera.- Objecte de les Bases.

  L'objectiu de les presents Bases Generals és l'ordenament de les diferents convocatòries per a la provisió pel procediment d'oposició , concurs-oposició i concurs de les places assenyalades en la corresponent Oferta Pública d'ocupació d'aquest Ajuntament que s'aniran convocant en diverses fases, i es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat.

  Aquestes Bases són de caràcter general i es completaran per les Bases específiques que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a cada plaça i un anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat.

  En les bases específiques constaran els següents aspectes:

  · Objecte de la convocatòria i nombre de places.
  · Sistema de selecció.
  · Requisits específics.
  · Barem de mèrits, si s’escau.
  · Exercicis i programa de temes.

  Segona.- Condicions generals que han de complir els aspirants.

  Per prendre part en les proves de selecció que es convoquin serà necessari reunir les següents condicions generals:

  a) Tenir la nacionalitat espanyola.
  b) Haver complert l’edat de 18 anys i no excedir d’aquella en que manquin menys de 10 anys per a la jubilació forçosa per edat, en la data que finalitzi el termini de presentació d’instàncies; sense perjudici d’aquelles convocatòries en què, en particular, s’exigeixi una edat específica i diferent. En tot cas i solament als efectes de l’edat màxima per a l’ingrés, es compensarà el límit amb els serveis prestats anteriorment a l’Administració Local.
  c) Estar en possessió de la titulació exigida per a cada plaça, segons s’assenyali a cada convocatòria i d’acord amb la normativa vigent.
  d) No patir malaltia ni defecte que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents.
  e) No haver estat separat per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni haver estat inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma.
  f) No concòrrer en cap causa d’incompatibilitat d’acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
  g) Aquelles altres que, específicament, constin per a cada convocatòria en les Bases específiques.

  Tercera.- Places per a persones amb minusvalia.

  En les bases específiques i en funció de les característiques de la convocatòria es determinarà o no de reserva de places per a ser cobertes per persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33%, havent d’acreditar els aspirants l’indicat grau de discapacitat i la compatibilitat pel desenvolupament de les tasques i funcions corresponent a la plaça a que opten.

  Quarta.- Forma i termini de presentació d’instàncies.

  En les instàncies sol.licitant prendre part en les proves d’accés, els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d’acabament del termini per a la presentació d’instàncies i que es comprometen en el cas de ser proposats pel Tribunal per al nomenament corresponent, a prestar el jurament o promesa legalment establert.

  La instància en què l’aspirant haurà d’indicar el codi de referència de la convocatòria es dirigirà a l’Alcaldia-Presidència de la Corporació i s’haurà de presentar en el Registre General d’aquest Ajuntament o en la forma establerta en l’article 38,4) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, durant el termini de vint dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat.

  A la instància s’adjuntarà:

  a) Fotocòpia del D.N.I.
  b) Carta de pagament o resguard del gir postal o telegràfic, acreditatius d’haver fet efectius els drets d’examen. L’import dels indicats drets seran els que figurin establerts en l’Ordenança Fiscal de l’any en que s’aprovi l’oferta pública d’ocupació o que s’estableixi en les bases específiques i únicament serà retornat als sol.licitants no admesos en el procés selectiu
  c) Documentació que s’hagi de tenir en compte per a valoració de mèrits en les places convocades per concurs-oposició o concurs, de conformitat amb el barem exposat en les bases específiques i sense que el Tribunal qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment

  La justificació de mèrits que facin referència a serveis prestats en aquest Ajuntament s’efectuaran mitjançant document facilitat pel Departament de Recursos Humans i s’aportaran d’ofici a l’expedient sempre que previàment, però, s’hagin al.legat en el currículum.

  Si alguna de les instàncies tingués algun defecte esmenable, es requerirà a l’interessat perquè en un termini de deu dies subsani la deficiència o acompanyi els documents preceptius, amb l’advertiment que si no ho fa, es procedirà sense cap altre tràmit a l’arxiu de la seva instància i a excloure’l de la llista d’admesos.

  Cinquena.- Admissió dels aspirants.

  Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies i en el termini màxim d’un mes, la Presidència de la Corporació dictarà Resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos. L’esmentada Resoluciço es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona o es notificarà individualment als interessats i assenyalarà on estaran exposades i al públic les llistes completes dels aspirants admesos i exclosos, així com la composició del Tribunal, el dia, l’hora i el lloc del començament de les proves.

  Contra aquesta llista provisional els interessats podran interposar les reclamacions pertinents,d’acord amb el que preveu l’article de la Llei de Procediment Administratiu en el termini de deu dies des de la seva publicació o notificació. Si no es presenten reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos, sense necessitat de nova publicació. Si se’n produeixen, es resoldrà estimar-les o desestimar.les en aprovar definitivament l’esmentada llista, i es procedirà pel que fa a la seva publicitat, de la manera indicada en el primer apartat d’aquesta base.

  Sisena.- Tribunals qualificadors.

  Els Tribunals qualificadors dels exercicis i mèrits dels aspirants, es designaran segons disposa l’article 72 i següents dels Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals i article 4t. del Reial Decret 896/1981, de 7 de juny.

  Es constituiran de la següent forma:

  President: El de la Corporació o un membre d’aquesta en qui delegui.

  Vocals:

  · Un terç és integrat per representants de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a proposta de la mateixa Escola.

  · Un altre terç és integrat per funcionaris o memebres de la mateixa Corporació.

  · Un altre terç és integrat per personal tècnic designat pel President de la Corporació, que pot ser o no personal de la mateixa entitat local.

  Secretari: El de la Corporació o funcionari en qui delegui.

  Així mateix podrà asistir un membre del Comitè o Junta de Personal i els membres de la Corporació que ho considerin convenient a la fase de desenvolupament de les proves, no així a la valoració de les mateixes per respectar l’estricta independència i objectivitat que presideix l’actuació dels Tribunals i òrgans de selecció, així com el principi del secret de les deliberacions.

  La composició dels Tribunals qualificadors de les places convocades per a cobrir vacants de la Policia Local s’adaptaran en les bases específiques donant compliment a la seva especialitat. (Llei 16/1991 de 10 de juliol de les Policies Locals).

  La designació dels membres del Tribunal inclourà la dels respectius suplents.

  El Tribunal no podrà constituir-se sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, i serà necessària la presència del President i del Secretari.

  En la composició del Tribunal s'haurà de tenir en compte que es compleixi el principi d'especialitat per tal que la meitat més un dels membres tinguin una titulació adequada als diversos coneixements que s'exigeixen en les proves i perquè tots aquests membres tinguin un nivell acadèmic igual o superior al que s'exigeix a la convocatòria.

  El Tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors especialistes per a totes o algunes de les proves. Aquests assessors es limitaran a valorar l'exercici corresponent a les seves especialitats tècniques i col.laboraran amb l'òrgan de selecció exclusivament en matèries de la seva especialitat.

  El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases.

  Es declara expressament que els respectius Tribunals de selecció no podran declarar aprovats un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

  Setena.- Sistemes de selecció.

  Els sistemes de selecció, d'acord amb les característiques de les places convocades, seran l'oposició, el concurs-oposició o el concurs.

  Si s'opta pel sistema de concurs-oposició, la fase de concurs és prèvia a la d'oposició i no tindrà caràcter eliminatori. Tampoc no servirà per superar les proves de la fase oposició.

  En el sistema de concurs podrà establir-se una puntuació mínima per tenir dret a l'adjudicació de plaça.

  En l'oposició podrà haver-hi proves obligatòries i voluntàries, essent les primeres eliminatòries i tenint una d'elles, com a mínim, caràcter pràctic.

  Entre les obligatòries figurarà el coneixement de la llengua catalana, en els nivells que correspongui segons les característiques de les places. S'eximirà de la realització d'aquest exercici, als aspirants que jusitifiquin estar en possessió de certificat expedit per la Junta Permanent de Català corresponent al nivell exigit per a cada plaça.

  En el sistema de concurs podrà exigir-se la presentació de memòries i la celebració d'entrevistes curriculars per a la comprovació i valoració adequada dels mèrits.

  Vuitena.- Desenvolupament dels exercicis.

  Una vegada començades les proves selectives la publicació d'anuncis referents a la realització de la resta dels exercicis seran publicats pel Tribunal en els locals on s'hagin celebrat les proves anteriors així com en el tauler d'edictes de la Corporació.

  Els opositors seran cridats per a cada exercici en crida única, i seran exclosos aquells que no compareguin, llevat de casos degudament justificats i apreciats lliurement pel Tribunal.

  L'ordre d'actuació dels aspirants, en aquells exercicis que no es puguin realitzar conjuntament, serà el determinat per la lletra que correspongui al sorteig que es realitzarà previ al Ple Municipal que aprovi l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any corresponent.

  En qualsevol moment els Tribunals podran requerir als opositors l'acreditació de la seva personalitat.

  Novena.- Exercicis de l'oposició i la seva qualificació.

  Tots els exercicis de les diferents proves que es determinaran en les bases específiques seran obligatoris i eliminatoris, quan no s'indiqui el contrari.

  Cadascun dels exercicis serà qualificat, quan no s'indiqui el contrari, fins a un màxim de 10 punts i seran eliminats els opositors que no arribin a un mínim de cinc punts a cadascun d'ells. El nombre de punts que atorgarà cada membre del Tribunal i en cadascun dels exercicis serà de 0 a 10 punts, i la puntuació que correspongui a l'aspirant en cada exercici serà el promig d'aquestes puntuacions.

  La qualificació de la fase d'oposició es determinarà per la suma de les puntuacions obtingudes en tots els exercicis.

  En cas de concurs o concurs-oposició el barem de mèrits vindrà establert en les bases específiques i en el cas que el sistema de selecció sigui el concurs-oposició la puntuació obtinguda en la fase de concurs incrementarà la del conjunt de les proves de la fase d'oposició.

  Desena.- Programes que regiran en les diferents proves i nombre de places.

  Els programes i nombre de places convocades són objecte de concreta referència en cadascuna de les bases específiques.

  Onzena.- Relació d'aprovats i presentació de documents.

  Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicará les relacions d'aprovats per ordre de puntuació, que no podrà ultrapassar el nombre de places convocades, i elevarà dita proposta a la Presidència de la Corporació.

  Els opositors proposats presentaran en la Secretaria de la Corporació, dins el termini de vint dies naturals, a partir de la publicació de la llista d'aprovats, els documents acreditatius de les condicions que per prendre part a les proves s'exigeixen en la base segona.

  Si dins el termini indicat i llevat de casos de força major, els aspirants proposats no presentessin la seva documentació o no reunissin els requisits exigits, no podrien ser nomenats i quedarien anul.lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què haguessin pogut incòrrer per falsedat de documents.

  Les persones que tinguin la condició de funcionaris públics seran exemptes de justificar les condicions i els requisits ja acreditats per obtenir el seu anterior nomenament i que no requereixin actualització i només hauran de presentar certificació de l'organisme públic del qual depenguin que acrediti la seva condició i totes les circumstàncies que constin al full de serveis.

  Dotzena.- Incompatibilitats.

  En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça per a la qual es nomeni l'aspirant, serà aplicable la normativa vigent, sobre el règim d'incompatibilitats, en el sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, en el moment de prestar jurament o promesa, haurà de fer una declaració de les activitats que duu a terme o sol.licitud de compatibilitats, si s'escau, amb el model d'imprès que li facilitarà el Departament de Recursos Humans d'aquest Ajuntament.

  Tretzena.- Nomenament i presa de possessió o contractació laboral.

  Una vegada superades les proves selectives per a accès a places de funcionaris es podrà exigir en les bases específiques de cada convocatòria la realització pels aspirants de nou ingrès d'un periode de pràctiques. El període de pràctiques es farà en el seu lloc de treball. L'aspirant tindrà la condició de funcionari en pràctiques i gaudirà de les retribucions establertes en la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament. La durada serà la següent:

  Grup A: 6 mesos
  Grup B: 4 mesos
  Grup C: 3 mesos
  Grup D: 2 mesos
  Grup E: 15 dies

  S'haurà de finalitzar i superar satisfactòriament l'esmentat període de pràctiques per aconseguir el nomenament de funcionari de carrera, perdent tot dret en cas contrari.

  Els opositors nomenats haruan de prendre possessió en el termini màxim d'un mes a partir de la notificació del nomenament. El no compliment del previst en el paràgraf anterior en el termini indicat, sense causa justificada, determinarà la ineficàcia del nomenament i pèrdua dels drets per adquirir la condició de funcionàri.

  Si les bases específiques ho determinen, les places convocades en règim laboral seran indefinits, una vegada superat el període de prova que s'estableixi en el contracte i a la vista de la prestació satisfactòria del servei. Aquest període de prova tindrà la durada següent:

  • Tècnics titulats del Grup A: 6 mesos
  • Tècnics titulats del Crup B: 4 mesos
  • Administratius i personal Grup C: 3 mesos
  • Auxiliars Admin. i personal del Grup D: 2 mesos
  • Personal no qualificat i del Grup E: 15 dies

  En el cas que accedeixin a les places persones ja contractades per l'Ajuntament i en funció del període del contracte, aquest podrà considerar-se indefinit.

  Catorzena.- Dret supletori.

  Per tot allò que no s'ha previst en les normes d'aquesta convocatòria unitària, serà d'aplicació la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, la Llei 8/1997, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals i Reial Decret 896/1991, de 7 de juny i demés disposicions concordants.
Data de realització: 05/07/1998 | Data de la darrera actualització: 06/12/2007

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300