Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Autorització d'Activitats Esportives Extraordinàries Coorganitzades

ESPORTS

Camí de tornada


Menú principalAutorització d'Activitats Esportives Extraordinàries Coorganitzades

Per celebrar qualsevol Activitat Esportiva Extraordinària Coorganitzada entre l'Àrea d'Esports i un club o entitat esportiva de Blanes, cal tenir en compte les següents INDICACIONS:

· És considera "activitat esportiva extraordinària coorganitzada" tota aquella que es coorganitza enter el Departament d’Esports i l’entitat esportiva i no suposa una activitat habitual per les entitats esportives.
· Cal registrar la sol·licitud amb tota la documentació 30 dies abans del inici de l’activitat. Si no s’aporten els documents no s’iniciarà cap tramitació.
· Registrar la sol·licitud no comporta que l’activitat sol·licitada sigui autoritzada.
· El Departament d’Esports tindrà un sol interlocutor amb l’organització de l’activitat.
· La localització i el material necessari sol·licitat està subjecte a la disponibilitat, i es prioritzarà per activitats autoritzades.
· L’Entitat coorganitzadora és responsable del sanejament i adequació posterior de l’espai on s’organitza l’activitat, així com de la gestió de residus, a la fi de l’activitat.
· És responsabilitat de l’Entitat la coordinació de voluntaris i col·laboradors en l’organització de l’activitat.
· El Departament d’Esports aplicarà l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos locals de dret públic.
· Comunicació:
Web/premsa: L’Ajuntament de Blanes col·laborarà, sempre que sigui possible, en la difusió de les activitats organitzades per les entitats esportives, publicant la informació dels esdeveniments en mitjans municipals en línia i enviant-la als mitjans de comunicació.
Imatge corporativa:
1. Fer constar en el material gràfic (cartells, díptics, pancartes, publicitat,revistes...) la llegenda “Amb el suport de l’Ajuntament de Blanes”.
2. Fer aparèixer: Escut de l'Ajuntament de Blanes, Logotip marca Blanes Turisme Esportiu, i/o Logotip de la Ciutat Esportiva Blanes (només si l’activitat es celebra en aquesta instal·lació). Nota: per normativa gràfica, tots els logotips tenen el fons blanc o molt clar.
3. L'Àrea d'Esports ha de donar el vist i plau a tots els materials gràfics abans de la seva producció.
4. Perquè aparegui la marca Blanes Turisme Esportiu en roba esportiva, s’ha de sol·licitar explícitament.
5. L’Ajuntament de Blanes es reserva el dret de col·locar publicitat corporativa municipal a les activitats en les que col·labora, el que inclou que a les grans activitats es posi l’arc inflable corporatiu per donar visibilitat a la marca Blanes.

SOL·LICITUD PER AUTORITZAR ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES COORGANITZADES I ÚS DE MATERIAL ESPORTIU A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Documentació obligatòria
- Còpia de la pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil (inclou l’Assegurança RC d’accidents personals i els possibles d’anys a les instal·lacions esportives/LOCATIVA) i del rebut
- Memòria descriptiva de l’activitat a desenvolupar que inclogui els seus objectius generals i operatius, nombre estimat de participants, nombre i perfil professional de les persones de l’organització, calendari amb dies i hores i altres recursos necessaris com, per exemple, detall d’instal·lacions, vehicles, maquinària, utillatge etc...
- Plànols de situació, d’ocupació de trànsit de persones i de vehicles, espais reservats per a aparcaments, etc..
- Compte d’explotació provisional
- Publicitat: còpia de cartell, díptic,.... elements informatius/promoció

SOL·LICITUD PER AUTORITZAR ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES COORGANITZADES I ÚS DE MATERIAL ESPORTIU A LA VIA PÚBLICA
Documentació obligatòria
- Sol·licitud per a la legalització d’activitats i actes sotmeses a autorització de protocol a la via pública o espais tancats i coordinades per l’Ajuntament de Blanes.
- Còpia de la pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil (inclou l’Assegurança RC d’accidents personals i els possibles d’anys als espais utilitzats) i el rebut.
- Memòria descriptiva de l’activitat a desenvolupar que inclogui els seus objectius generals i operatius, nombre estimat de participants, nombre i perfil professional de les persones de l’organització, calendari amb dies i hores i altres recursos necessaris com, per exemple, detall d’instal·lacions, vehicles, maquinària, utillatge etc...
- Plànols de situació, d’ocupació de trànsit de persones i de vehicles, espais reservats per a aparcaments, etc..
- Compte d’explotació provisional
- Publicitat: còpia de cartell, díptic,.... elements informatius/promoció

SOL·LICITUD PER CAMPUS, ESTADES I CASALS ESPORTIUS COORGANITZATS
Documentació obligatòria
- Còpia de la pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil (inclou l'Assegurança RC d'accidents personals i els possibles d'anys a les instal·lacions esportives) i del rebut
- Memòria descriptiva de l’activitat a desenvolupar que inclogui els seus objectius generals i operatius, nombre estimat de participants, nombre i perfil professional de les persones de l’organització, calendari amb dies i hores i altres recursos necessaris com, per exemple, detall d’instal·lacions, vehicles, maquinària, utillatge etc...
- Compte d’explotació provisional
- Declaració Jurada compliment Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys
- Publicitat: còpia de cartell, díptic,.... elements informatius/promoció
Data de realització: 10/21/2013 | Data de la darrera actualització: 06/21/2017


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300