Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomas

www.blanes.cat

Indicadors infoparticip@ Blanes 2016


Camí de tornada


Menú principalIndicadors infoparticip@ Blanes 2016

Indicadors InfoParticipa 2015-2016

L'estudi InfoParticipa (UAB) està elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB www.mapainfoparticipa.com.

Des d'aquest portal informem de tota la informació avaluada amb la següent sèrie d'enllaços, posant-la a disposició de la ciutadania.

L'Ajuntament de Blanes també disposa del Portal de Transparència que permet complir amb els indicadors de Transparència internacional i InfoParticipa.

1. Transparència de la Corporació

1.1 Qui són els representants polítics?

1. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

Perfil i contacte de l'alcalde

2. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?

Perfil i contacte de l'alcalde 

3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

Composició del Ple 2015 - 2019 (nom, cognoms, foto, partit polític)

4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?

Composició del Ple 2015 - 2019 (biografia i/o currículum)

5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit i polític?

Composició del Ple 2015 - 2019 (nom, cognoms, foto, partit polític)

6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?

Composició del Ple 2015 - 2019 (biografia i/o currículum)

7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?

Retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes i Grups Municipals 2015-2019

8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?

Declaracions de béns i interessos dels regidors

9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa?

10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...?

Composició del Ple 2015 - 2019

11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...?

Composició del Ple 2015 - 2019


1.2 Com gestionen els recursos col·lectius?

12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

Composició del Ple 2015 - 2019

Junta de Govern Local

Comissions informatives

13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?

Organització institucional: competències i calendari de treball

14. Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?

Organització de l'Ajuntament

Organització del govern - Organigrama polític

15. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals?

Ajuntament en Ple: ordres del dia

16. Es publiquen les Actes del ple municipal?

Ajuntament en Ple: actes aprovades i de treball

17. Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple?

Junta de Govern Local: actes aprovades darrer any

18. Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?

Pla de Govern (PG) 2015 - 2019

19. Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals?

Informació sobre el Pla d'Ordenació Urbanística (POUM)

Pla general d’ordenació (PGO)

Altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals

20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?

Ordenances i reglaments

Ordenances fiscals

1.3 Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

21. Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?

Informació sobre el pressupost i comptabilitat municipal

22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?

Informació sobre el pressupost i comptabilitat municipal

23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?

Informació sobre el pressupost i comptabilitat municipal

24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?

Informació sobre el pressupost i comptabilitat municipal

Sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament

25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?

Pressupostos i comptabilitat municipal

26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?

Relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament

27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?

28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?

Oferta de treball de l’ajuntament

Desenvolupament dels concursos públics i els resultats

29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?

Inventari general del patrimoni de l’ajuntament

30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?

Contractes formalitzats, majors i menors

31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?

Licitacions en curs i la composició de les meses de contractació

32. Es publiquen les Actes de les meses de contractació?

Actes de les meses de contractació

33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?

Modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades

34. Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?

Relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica

35. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

Període mitjà de pagament als proveïdors

36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?

Convocatòries de subvencions i ajuts

37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas?

Convocatòries de subvencions i ajuts

38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació?

2. Informació per a la participació

2.1 Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?


39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?

Oficina de comunicació

40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?

Oficina de comunicació

41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?

Informació sobre el desenvolupament del Ple (el debat i els acords)

Mocions presentades pels diferents grups polítics

42. Es publica informació històrica sobre el municipi?

Història

43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...?

Situació gogràfica i dades bàsiques del terme municipal

Estadístiques de Blanes

Els equipaments culturals i d'oci

44. S’ofereix al web l’agenda d’activitats municipals i ciutadanes?

Agenda d’activitats

45. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política?

Servei de comunicació

2.2 Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana


46. Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d’altres normes al respecte?

Reglament de participació ciutadana

47. Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?

Processos participatius

48. Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l’indicador 47?

49. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?

Entitats blanenques

50. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

Processos participatius

51. S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania?

52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Línia Direct@
Data de realització: | Data de la darrera actualització: 08/18/2016


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300