Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Resolució aprovació Bandera Municipal


Camí de tornada


Menú principalResolució aprovació Bandera Municipal

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
Direcció General d'Administració Local
--------------------------
Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
12.01.85 000903
Registre de Sortida
--------------------------
Ajuntament de Blanes
18 Gener 1995
Nº entrada 531
--------------------------

De conformitat amb el que estableix l'article 58 de la Llei 30/1992, deRegim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, us enviem annexa una copia íntegra degudament autenticada de la resolució dictada pel Director General d'Administració Local en l'expedient d'adopció de la bandera de Blanes.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs ordinari davant el Director General d'Administració Local o davant la Consellera de Governació, en el termini d'un mes, sense perjudici que pugueu fer ús de qualsevol altre recurs que considereu oportú.

El director general

Joan Sala Morell
Barcelona, 10 de gener de 1995

IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE BLANES

Via Laietana, 69
08003 Barcelona
Telèfon (93) 484 00 00Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
Direcció General d'Administració Local
--------------------------
Generalitat de Catalunya
Departamentd de Governació
Direcció General d'Administració Local
10 Gener 1995
Registre General de Disposicions
Núm. 3
--------------------------

RESOLUCIÓ de 3 de gener de 1995, per la gual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de Blanes.

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Blanes (Selva), en data 28 de novembre de 1994, va prendre l'acord d'adoptar la seva bandera municipal i n'ha tramès l'expedient a la Direcció General d'Administració Local; Atès que l'expedient s'ha tramitat d'acord amb el que disposen els articles 36, 37 i concordants de la Llei 8/19S7, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya;

Vist el dictamen favorable de la Secció Històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans;

Atès el que disposen els articles 30, 31 i concordants, i la disposició transitòria 3 del Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 263/1991, de 25 de novembre,

Resolc:

1 Donar conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de Blanes, organitzada de la manera següent: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres d'ample, vermella amb una creu blanca plena centrada al mig, de braços d'amplada d'1/6 de l'alt la bandera.

2 Inscriure aquesta bandera al Registre d'ens locals de Catalunya, secció de símbols locals, subsecció de banderes.

3 Procedir a la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Barcelona, 3 de gener de 1995

Joan Sala i Morell

Director general d'Administració Local
(94.353 059)

Via Laietana, 69
08003 Sarcelona
Telefon (93) 484 00 00
Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
Direcció General d'Administració Local
-------------------------
Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
20.01.95 002302
Registre de Sortida
-------------------------
Ajuntament de Blanes
27 Gener 1995
Nº Entrada 824
-------------------------

Perquè en tingueu coneixement, us fem arribar fotocopia de la Resolució de 3 de gener de 1995 (DOGC núm. 1999 – 18.1.1995), mitjançant la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de Blanes.

El director general

Joan Sala i Morell

Barcelona , 18 de gener de 1995

IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE BLANES


Via Laietana, 69
08003 Barcelona
Telèfon (93) 484 00 00
Data de realització: 09/13/1996 | Data de la darrera actualització: 12/04/1998


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300