Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ I CONTROL DEL CENS DELS ANIMALS DE COMPANYIA.

MEDIAMBIENT

Camí de tornada


Menú principalCAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ I CONTROL DEL CENS DELS ANIMALS DE COMPANYIA.

Ja has xipat el teu animal de companyia?

D’acord amb l’article Article 8è. de l’Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals, els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a identificar-los electrònicament mitjançant la implantació d’un microxip dins els dos mesos següents a la data de naixement de l’animal. El veterinari és qui s’encarrega d’identificar els animals, i molts propietaris, quan surten de la clínica, confien que ja tenen tots els papers en regla. Res més lluny de la realitat. No n’hi ha prou xipant l’animal sinó que, a més a més, s’ha de censar a l’Ajuntament.

Ja has censat el teu animal de companyia?

Una vegada l’animal ja disposa de xip, cal inscriure’l al cens municipal, tal i com diu l’Article 9è de l’ordenança, segons el qual és obligatòria la inscripció al cens municipal dels gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. La inscripció pot fer-se per SEU ELECTRÒNICA (selecciona Àmbit: Salut pública i animals, Alta al cens municipal d'animals) o a l’AMIC, presentant la corresponent sol·licitud, la fotocòpia de la cartilla veterinària de l’animal i el full d’autoliquidació de la taxa d’inscripció al cens.

Si aquest tràmit es fa presencial sempre s'ha de fer amb CITA PRÈVIA.

* Si el tràmit es fa presencial a l'AMIC, el full d'autoliquidació es generarà al moment de la presentació de la sol·licitud. Si el tràmit es fa mitjançant la Seu Electrònica, caldrà trucar prèviament al Consell Comarcal de la Selva (tel. 972 357251) o bé enviar un correu electrònic a blanestributs@selva.cat on informaran l'interessat/da de l'import de la taxa i li enviaran el full d'autoliquidació corresponent que caldrà adjuntar-lo al tràmit juntament amb el justificant de pagament.

Per tal de facilitar als propietaris la identificació (implantació del xip) i el cens dels seus animals de companyia, cada any l’Ajuntament realitza una campanya gratuïta de xipatge i cens amb la col·laboració del Consell Comarcal i dels veterinaris de Blanes. La darrera campanya es va realitzar durant el mes d’octubre de 2020. Les dates de la propera campanya estan pendent de confirmar.

I si el teu gos és dels considerats potencialment perillosos?

Si el teu animal (en aquest cas, el teu gos) és dels considerats potencialment perillosos per la Llei, a més d’identificar-lo amb el xip i de censar-lo a l’Ajuntament, cal que sol·licitis la corresponent llicència de tinença i conducció. Aquest tràmit també es fa a l’Ajuntament. Es considera gos potencialment perillós aquell que per la seva raça, pel seu caràcter agressiu o per les seves característiques té la capacitat de causar lesions greus a les persones o a altres animals i causar danys als bens públics o privats. Per saber si el teu gos és considerat perillós pots consultar:

http://mediambient.gencat.cat

Per obtenir la llicència de propietari o conductor (les persones que passegen aquest tipus d’animals també necessiten llicència), cal reunir una sèrie de requisits:

Ser major d'edat.

• No haver estat condemnat/ada per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.

• No haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos.

• No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

• Tenir capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

• Formalitzar una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00 euros, segons el Decret 170/2002, d'11 de juny de la Generalitat de Catalunya, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Si compleixes tots aquests requisits, per obtenir la llicència hauràs de presentar la corresponent sol·licitud i la documentació següent a l’AMIC o per seu electrònica (selecciona Àmbit: Salut pública i animals, Llicència per a la conducció d'animals perillosos de persones propietàries/no propietàries):

• Original o fotocòpia del DNI/ passaport o carnet de conduir del propietari/conductors autoritzats.

• Certificat emès pel Registre Central de Penals conforme no consten antecedent penals a nom del propietari/conductor de l’animal o bé conformitat signada per aquest autoritzant a l’Ajuntament de Blanes a realitzar aquesta consulta de penals.

• Declaració de jurada signada per l’interessat conforme no ha estat sancionat per infraccions greus o molt greus.

• Original o fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros i fotocòpia de l'últim rebut pagat.

• Certificat de capacitat física i aptitud psicològica emès per un centre de reconeixement convenientment autoritzat d'acord amb el Reial decret 2272/1985, de 4 de desembre del propietari/conductors autoritzats.

• Certificat de registre de l’animal en el Registre Municipal.

• Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.

• Original o fotocòpia de la cartilla sanitària de l’animal.


Amb la sol·licitud també caldrà adjuntar el full d’autoliquidació de la taxa corresponent.

* Si el tràmit es fa presencial a l'AMIC, el full d'autoliquidació es generarà al moment de la presentació de la sol·licitud. Si el tràmit es fa mitjançant la Seu Electrònica, caldrà trucar prèviament al Consell Comarcal de la Selva (tel. 972 357251) o bé enviar un correu electrònic a blanestributs@selva.cat on informaran l'interessat/da de l'import de la taxa i li enviaran el full d'autoliquidació corresponent que caldrà adjuntar-lo al tràmit juntament amb el justificant de pagament.

La llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos és personal, intransferible, i té una vigència de 5 anys (el propietari l’ha de renovar una vegada transcorregut aquest temps).

Tingues present que també han de disposar d’aquesta llicència qualsevol altra persona que condueixi el teu gos per espais públics.

Els animals de companyia de Blanes a dia d’avui


Malauradament, molts animals de companyia residents a Blanes no tenen xip i molts d’altres, tot i que estan identificats amb el xip, no estan inscrits al cens municipal. Són dades difícils de saber, però els tècnics de l’Ajuntament calculen que més de la meitat dels animals de companyia residents a la vila no estan censats. És per això que, durant el proper mes de maig, la Policia Local realitzarà controls aleatoris als animals de companyia que circulin per l’espai públic per confirmar si estan degudament identificats amb xip i si estan inscrits al cens municipal, tal i com obliga la normativa. En el cas dels gossos potencialment perillosos, també s’inspeccionarà si el propietari o conductor disposa de la corresponent llicència. Aquells propietaris que no compleixin amb la normativa seran sancionats.

En aquest sentit, d’acord amb l’Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals, les següents infraccions poden ser sancionades amb multes de fins a 400 euros:

• Incomplir les obligacions d’identificació dels animals de companyia mitjançant microxip.

• Tenir en possessió un animal de companyia no inscrit al cens municipal.

• Passejar gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que la persona que el condueixi i controli dugui la llicència municipal per a la tinença i/o conducció de gossos considerats potencialment perillosos.

• Conduir més d’un gos potencialment perillós a les vies i espais públics.

D’altra banda, d’acord amb la mateixa ordenança, tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de la corresponent llicència per a la seva tinença i conducció es considera una falta MOLT GREU que pot ser sancionada amb multes des de 1.501 fins a 3.000 euros.

Finalment, cal insistir en el fet que aquesta campanya no té ànim recaptatori sinó que es fa amb l’objectiu de fomentar el civisme, de prevenir l’abandonament, de facilitar la seva recuperació per part del propietari en cas de pèrdua, i de vetllar pel benestar dels animals de companyia i les persones que viuen a la nostra vila.

Més informació:--
Data de realització: 04/12/2021 | Data de la darrera actualització: 04/12/2021

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300